• Karar No: 2007/UH.Z-2092
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :22
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2092
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kaynk. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Talasyolu 38000 Melikgazi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.06.2007 / 16454
Başvuruya konu ihale:
 2007/37235 İhale Kayıt Numaralı “Çamaşır Yıkama Hizmeti İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.06.2006 tarih ve 08.12.65.0063/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 21.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çamaşır Yıkama Hizmeti” İhalesi ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İnsan Kaynk. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.06.2007 tarih ve 16454 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından 21.05.2007 tarihinde yapılan 1 yıl süre ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Ameliyathane, Servis ve Polikliniklerinde Kullanılan Çamaşırların Yıkanması, Kurutulması, Ütülenmesi; Çamaşırların Toplanması ve Dağıtılması İhalesinin İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; kamu veya özel sektöre verilen çamaşır yıkama veya kurutma veya ütülemenin benzer iş olarak kabul edildiği,

 

Kamu ve Özel sektörde yapılmış her türlü temizlik hizmetinin veya genel temizlik hizmet işlerinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerekirken kamu veya özel sektöre verilen çamaşır yıkama veya kurutma veya ütülemenin benzer iş olarak kabul edilmesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu, benzer iş tanımında ihale konusu iş ile aynı işin tarif edilmesinin mevzuata aykırı olduğuna ilişkin 24.07.2006 tarih ve 2006/UH.Z-1721 sayılı Kurul kararının bulunduğu,

 

Söz konusu düzenlemenin ihale mevzuatına aykırı olduğu ve ihalenin iptalini gerektirdiği, idareye itirazlarının idare tarafından 22.05.2007 tarih ve 571 sayılı yazı ile ihaleden sonra cevaplandırıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

 

İdari Şartnamenin 2.1 maddesinde ihale konusu iş “1 yıl süre ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri (Gevher Nesibe Hastanesi, M. Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi, Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi, Mehmet ve Yılmaz Öztaşkıran Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesinin) ameliyathane, servis ve polikliniklerinde kullanılan çamaşırların yıkanması, kurutulması, ütülenmesi, çamaşırların toplanması ve dağıtılması hizmetleri” olarak belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş “İhale konusu hizmet işi ile benzerlik gösteren kamu veya özel sektöre verilen çamaşır yıkama veya kurutma veya ütüleme hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından 24.07.2006 tarih ve 2006/UH.Z-1721 sayılı Kurul Kararı emsal gösterilerek ihale konusu işin benzer iş tanımının; ihale konusu iş ile aynı işin tarif edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmekte ise de; bahse konu Kurul kararında ihale konusu işin “Anadolu ve Sarıgazi Garajına Ait Otobüsler İle Kapalı ve Açık Alanların Temizlettirilmesi” işi olduğu, benzer iş tanımının ise “Ulaşım Sektöründe Şartnamesine Uygun Yapılmış Toplu Ulaşım Araçları ve Tesisleri Temizliğinin” benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiş, dolayısıyla ihale konusu işin aynısının benzer iş olarak istenildiği görülmüştür. Oysa şikayete konu ihalede ihale konusu iş dokümanda belirtilen hastanelerin ameliyathane, servis ve polikliniklerinde kullanılan çamaşırların yıkanması, kurutulması, ütülenmesi, çamaşırların toplanması ve dağıtılması olmasına rağmen idare tarafından ihale konusu işin bölümleri sayılarak (çamaşır yıkama veya kurutma veya ütüleme hizmetleri) bu bölümlerden birisini yapmanın benzer iş kapsamında olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla benzer iş tanımının ihale konusu işe göre daha genişletildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından söz konusu ihalede her türlü temizlik hizmetinin veya genel temizlik hizmet işlerinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği iddia edilmekte ise de; söz konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin %20’sini işçilik, %80’ini ise hizmet girdileri oluşturmaktadır. Anılan Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan benzer iş tanımı dikkate alındığında ihale konusu iş ile her türlü temizlik veya genel temizlik işinin idarece belirtilen hastanelerin ameliyathane, servis ve polikliniklerinde kullanılan çamaşırların yıkanması, kurutulması, ütülenmesi, çamaşırların toplanması ve dağıtılması işiyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermediği, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmediği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşımadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 5 ihale dokümanı satın alındığı 1 isteklinin teklif verdiği göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul