En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2094
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :24
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2094
Şikayetçi:
 Çağ Müşavirlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekilleri Av.Battal Özgür-Av.Pınar Arzum, Büklüm Sokak No:63/54 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat Çankaya/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.05.2007 / 15583
Başvuruya konu ihale:
 2007/16498 İhale Kayıt Numaralı “İdaremize Bağlı Huzurevlerindeki Genel Hizmetlerin Temini Amaçlı Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 08.11.93.0182/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca 29.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İdaremize Bağlı Huzurevlerindeki Genel Hizmetlerin Temini Amaçlı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Çağ Müşavirlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekilleri Av.Battal Özgür-Av.Pınar Arzum’un 07.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.05.2007 tarih ve 15583 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firma ile aynı fiyatı teklif etmeleri nedeniyle idarece iş deneyim belgeleri tutarlarının dikkate alınması suretiyle değerlendirme yapıldığı, bunun sonucunda tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesinin benzer iş koşulunu sağlamadığı, bu durumda ihalenin kendi firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale üzerinde bırakılan Doğuş Sos. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile başvuru sahibi Çağ Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye 5.297.825,03 YTL ile aynı fiyatı teklif ettikleri anlaşılmıştır.

 

           İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, “İhale konusu hizmetin

 

         a) Adı: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara 75. Yıl, İstanbul Etiler, İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü ve Balgat Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tabldot İşletmesinin 1 yıl süreyle genel hizmetlerin yerine getirilmesi hizmet alım işi olduğu” düzenlemesi,

                                                                                         

         “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik” kriterleri başlıklı 7 nci maddesinde,

 

         “7.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

         Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektöre; (hastane, huzurevleri vb.) yapılan hasta bakımı, yaşlı bakımı ile aşçı, garson, bulaşıkçı, terzi, çamaşırhane elemanı çalıştırılması ve kreş ve gündüz bakımevlerinde çocuk bakıcısı çalıştırılması hizmetleri ile ilgili işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

         7.3.1. maddesinde, “İstekliler son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi…” düzenlemesi,

        

         İdari şartnamenin 36 ıncı maddesinde, birden fazla istekli tarafından anı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda iş deneyim belgesindeki tutarı yüksek olan isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edileceği düzenlemesi,

 

         Yer almaktadır.

 

İhale konusu işin yerine getirilmesi için, Ankara 75. Yıl, İstanbul Etiler, İzmir Narlıdere, Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü’ne; 16 santral ve haberleşme hizmetleri elemanı, 9 çocuk bakıcısı, 4 erkek berberi, 8 bayan kuaförü, 3 terzi, 2 kuru temizlemeci, 45 bakım danışmanı, 96 yaşlı bakıcısı, 117 garson, 22 çamaşırhane elemanı olmak üzere toplam 332 kişinin, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tabldot İşletmesinin 1 yıl süreyle genel hizmetlerinin yerine getirilmesi hizmet alımı işi için 1 aşçıbaşı, 28 aşçı, 12 garson, 4 bulaşıkçı olmak üzere toplam 45 kişinin, Balgat Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü’ne ise 24 çocuk bakıcısı, 2 aşçı, 3 vasıfsız işçi olmak üzere toplam 29 kişinin alımının yapılmasına karar verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Doğuş Sos. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye sunduğu Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinde (iş bitirme) hizmetin tanımının “Temizlik (Hijyen, dezenfeksiyon, sanitasyon, çöp toplama-geri kazandırma), yemek servis hizmetleri (Yemek dağıtım, toplama, yıkama, temizlik), taşıma hizmetleri (Hasta hizmetlisi) işleri” olduğu; İ.Ü. Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından verilen iş bitirme belgesinde işin tanımının “440 kişi ile hasta ve hastane personel hizmet alımı” olduğu tespit edilmiştir.

  

Bu itibarla ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimine konu hizmetlerin gerek ihale konusu işe, gerekse ihaledeki benzer iş tanımına uymadığı, ihale dışı bırakılması gerekirken teklifinin değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Yine ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu İ.Ü. Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından verilen iş deneyim belgesindeki tutar güncellendiğinde, şikayetçi tarafından sunulan  Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından verilen iş deneyim belgesindeki tutardan daha düşük kalmaktadır.

 

Kaldı ki, ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu iş bitirme belgesindeki işin konusunun “hasta ve hastane personel hizmeti alımı” işi olduğu, ihale konusu ve/veya benzer işle ilgili olarak “hasta hizmet alımı” kısmının dikkate alınması durumunda şikayetçinin iş deneyim belgesindeki tutardan daha da düşük olacağı tespit edilmiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Avrupa Grubu San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye işletmesi tarafından verilen “Genel temizlik işi”ne ait iş deneyim belgesi sunduğu, iş deneyimine konu hizmetin gerek ihale konusu işe, gerekse ihaledeki benzer iş tanımına uymadığı, ihale dışı bırakılması gerekirken teklifinin değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Tuğçe Tem. Gıda Tic. A.Ş. ’nin ihaleye Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından verilen “Genel temizlik, çamaşır yıkama-sıkma-ütüleme-kurutma ve acil posta hizmetleri işi”ne ait iş deneyim belgesi sunduğu, iş deneyimine konu hizmetin gerek ihale konusu işe, gerekse ihaledeki benzer iş tanımına uymadığı, ihale dışı bırakılması gerekirken teklifinin değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul