En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2095
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :25
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2095
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Sümer 1 Sokak Nu: 16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Alacamescit Mahallesi Tek Sokak Nu: 1 16020 Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.05.2007 / 15740
Başvuruya konu ihale:
 2007/42222 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve Bakım Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 08.12.08.0041/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 11.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/42222 İKN’li “Temizlik ve Bakım Hizmeti Alımı”  ihalesine ilişkin olarak; Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.05.2007 tarih ve 15740 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale dokümanında mevzuata aykırılığı tespit edilen hususlar nedeniyle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.2 inci maddesinde, teknik şartnamede istenilen makine ekipmanın isteklinin kendi malı olma şartı konulduğu ,

 

            2) Yüklenici tarafından ayni olarak verilecek olan kıyafetin kumaşının cinsi, kalitesi dikiş özelliklerine ilişkin belirleme yapılmadığı, bu durumda yüksek kalitede kıyafet teklif eden isteklilerin teklifinin yüksek olacağından firmalarınca teklif verilmediği

 

            3) Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde “10 veya daha fazla elman çalıştırılması halinde firma çalıştırdığı elemanların dışında birisini aynı zamanda işlerin yürütülmesinden sorumlu tayin edecektir. Çalıştırılan bu elemanın ücreti ve diğer hakları ilgili firmaya ait olmak ve düzenlenmek üzere yüklenici firma ile idare arasındaki iletişimi sağlayacaktır.” şeklinde düzenleme  yapıldığı, bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu ve asgari işçilik maliyetinin tespitinin mümkün olmadığı,

 

            4) İhalenin kesintisiz personel çalıştırılması gerektirdiği, bu nedenle genel tatil günlerinde çalışacak personele ödenecek ilave ücret için genel tatil günleri ile bu günlerde çalışacak personel sayısının belirtilmesi gerektiği, ancak ihalede genel tatil günlerinde çalıştırılacak personele ilişkin belirleme yapılmadığı, bu durumda İş Kanunun gereği ödenecek ilave ücretin hesaplanmasının mümkün olmadığı,

 

            5) İdari şartnamenin 26.5 inci maddesinde sigorta risk prim oranının temizlik hizmeti için %1,5; genel bakım için % 2 olarak alınması gerektiğinin belirtildiği, kısmi teklife izin verilmeyen ihalede işin kısımları için ayrı ayrı prim oranı belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

6) İdareye şikayet başvurularının doküman bedeli yatırılmadığı gerekçesiyle reddedildiği, oysa ihale dokümanının satın alındığına ilişkin form ve makbuzda şikayete konu ihalenin İKN’sinin yer aldığı, başvurunun reddinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; İdari Şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde İstekliler Teknik Şartnamede belirtilen makine ve ekipmanların işe başlayacağı tarihi itibarıyla 5 yılı doldurmamış olduklarını gösterir belgeleri ibraz etmek zorundadır. Makine  ve ekipmanların   işe başlama tarihinden itibaren 7 gün içinde kuruluşlara getirileceğine dair Noter tastikli taahhütname sunacaklardır. Makine ve ekipmanların  isteklinin kendi malı olması halinde fatura ya da demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ibraz edeceklerdir. İş ortaklarında pilot veya diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

 Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler başlıklı 44 üncü maddesinde “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

 Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

 

…” hükmü bulunmaktadır.

 

Yönetmeliğin anılan maddesine göre, idarece ihtiyaç duyulan makine/ekipman için yeterlik kriteri belirlenebileceği açıktır. Ancak, istenilen makine ekipmanın isteklinin kendi malı olması halinde buna ilişkin belgelerin sunulması, idarece istenilen makine ekipmanın taahhütle temin edilmesi halinde noter onaylı taahhütname sunulması zorunlu kılınmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde yapılan düzenleme birlikte değerlendirildiğinde; teknik şartnamede istenilen makine ekipman isteklinin kendi malı olup olmadığına ilişkin ayrım yapılmaksızın 5 yılını doldurmamış olduklarına dair belgeler ile işe başlama tarihinden itibaren 7 gün içinde ilgili birimlere getirileceğine ilişkin taahhütnamenin sunulmasının zorunlu kılınmıştır. Bunun yanında makine ekipmanın isteklinin kendi malı olması halinde sunulacak belgelerin neler olduğu belirtilmiştir. Ancak, makine ekipmanın isteklinin kendi malı olmaması durumunda noter tasdikli taahhütnamenin yeterli görüleceğine ilişkin düzenleme yapılmamıştır.

 

Bu itibarla iddia edildiği gibi idari şartnamede yapılan düzenlemeden makine ekipmanın mutlaka isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin sonuç çıkmamakla birlikte bahse konu düzenlemenin Yönetmeliğin 44 üncü maddesine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; İhale dokümanında yapılan incelemeden ihale konusu hizmette çalışacak personele verilecek kıyafetin 1 adet iş önlüğünden ibaret olduğu ve iş önlüğüne ilişkin ayrıca bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır. Ancak, işin özelliğine göre işçilere verilecek olan iş önlüğünün genel özelliklerinin, sektörde faaliyet gösteren firmalarca da bilinmesi gerekmektedir.

 

Diğer yandan, Türk Standartları Enstitüsünce işin gereklerine göre iş önlüklerine ilişkin standartlar belirlenmiş olup ilgili standardına uygun iş önlüğü verilmesi halinde iş önlüğü konusunda idarece yükleniciden farklı isteklerde bulunulması da söz konusu olmayacaktır. 

 

Bu itibarla işçilere verilecek kıyafetin iş önlüğünden ibaret olduğu şikayete konu ihalede iş önlüğünün özelliklerine ilişkin ihale dokümanında ayrıca düzenleme yapılmamasının teklif bedelinin tespitine engel olduğu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; Kamu İhale Genel Tebliğinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı XIII-G maddesinde “ …14- İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.

 

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır. …” hükümleri yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin E.5 inci maddesinde “10 ve daha yukarısı işçi çalıştırılması halinde Yüklenici firma çalıştırdığı elemanların dışında birisini aynı zamanda işlerin yürütülmesinden sorumlu tayin edecektir. Çalıştırılan bu elemanın ücreti ve diğer hakları ilgili firmaya ait olmak ve düzenlenmek üzere Yüklenici firma ile İdare arasındaki iletişim bu eleman tarafından sağlanacaktır..” şeklinde düzenleme  yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı ikinci maddesinin c bendinde ihale konusu hizmetin miktarı ve türünün “16 Kişi Temizlik Hizmeti, 51 Kişi Bakım  Hizmeti” şeklinde belirtildiği, aynı maddenin (d) bendinde hizmetin yapılacağı yer bölümünde “Sırameşeler Çocuk Yuvası Müdürlüğü 15 Temizlik, 36 Bakım; Kaplıkaya Çocuk Yuvası Müdürlüğü 1 Temizlik, 15 Bakım” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde yapılan düzenlemelerden ihale konusu hizmette çalıştırılacak toplam personel sayısının 16 temizlik 51 bakım personeli olmak üzere toplam 67 kişi olduğu anlaşılmaktadır.

 

Teknik şartnamenin E.5 inci maddesinde yapılan düzenlemede, idare ile yüklenici arasında koordinasyonu sağlamakla görevli olarak çalışacak personelin 10 kişiden fazla eleman çalıştırılması şartına bağlandığı anlaşılmaktadır. İhale dokümanının bir bütün olduğu ve ihale konusu hizmette çalıştırılacak personel sayısının idarece ihaleye çıkılması aşamasında belli olduğu dikkate alındığında ihale dokümanında isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte işçi sayısına bağlı olarak ilave işçi çalıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı açıktır.

 

Teknik şartnamenin E.5 inci maddesinde şarta bağlı olarak yapılan düzenleme uyarınca istihdam edilmesi gereken ilave bir personelin ücretinin teklif fiyatına dahil edilmesi gerekmektedir. Ancak, gerek idari şartnamede yapılan düzenlemelerde gerekse idarece hazırlanarak isteklilere teslim edilen teklif mektubu eki birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde toplam personel sayısı 67 kişi olarak belirtildiğinden isteklilerce teknik şartnamenin anılan maddesi uyarınca ilave personelin giderlerinin teklif fiyata dahil edilmesi mümkün değildir.

 

Sonuç olarak, idarece hazırlanan ihale dokümanında ihale konusu hizmette çalıştırılacak personel sayısına ilişkin düzenlemelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükümlerine aykırı olduğu ve söz konusu düzenlemelerin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 26.3. 2 nci maddesinde “ 9 (dokuz) gün resmi tatil süresinde hizmet devam edeceğinden teklif fiyata 9 günlük tatil ve bayram çalışma ücreti dahil edilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “ VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterlik" başlıklı  “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” maddesinin dokuzuncu fıkrasında “ … İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Diğer yandan, aynı Tebliğin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde ise;

 

“…

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. … Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

 

3-Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

….

 

16 –     İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.”

 

hükümlerine yer verilmiştir.

 

Tebliğin söz konusu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; resmi tatil ve bayram günlerinin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirmesinde işçilik maliyetine dahil edilmesi ve resmi tatil ve bayram günleri ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının  veya vardiya programı dikkate alınarak ilave ücret ödemeye esas toplam gün sayısının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir. Ancak, ihale dokümanında sözleşme süresince resmi tatil ve bayram günü sayısı belirtilmiş olmakla birlikte bu günlerde çalışacak personel sayısına ilişkin düzenlemeye rastlanılmamıştır.

 

İhale dokümanında resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak işçilere ödenecek ilave ücretin vardiya programına göre değişiklik göstereceği; diğer yandan, ilave ücret ödemeye esas tatil günlerinde ihale konusu hizmette istihdam edilecek personel sayısının ihale konusu hizmette istihdam edilecek toplam personel sayısı ile aynı olamayacağı dikkate alındığında; toplam personel sayısı ile toplam tatil günü sayısının çarpımıyla tatil günlerinde çalışacak personele ödenecek ilave ücretin hesaplanmasının mümkün olmayacağı açıktır. 

 

Dolayısıyla, ihale dokümanında vardiya programı dikkate alınarak resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak işçi sayısı belirtilmediğinden idari şartnamenin 26.3.2 nci maddesinde yapılan düzenlemede Kamu İhale Genel Tebliğinin bahse konu hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin 26.6 ncı maddesinde İhale konusu işte çalışacak personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının Temizlik Hizmeti için % 1,5; Bakım Hizmeti için % 2 olarak öngörüldüğü tespit  edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında;

 

“Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü’nün 07.04.2005 tarih ve 16-335 sayılı Genelgesinde;

 

“Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizden, işverenlerden ve ihale makamlarından alınan yazılardan, ihale yolu ile tek tip sözleşmeye istinaden  yaptırılan “temizlik hizmetleri” işi işyerlerinin farklı iş kolu kodu ve tehlike sınıfına dahil edildiği ve ünitelerimiz arasında bu konuda yeknesak bir uygulamanın bulunmadığı anlaşılmıştır.

           

Bilindiği gibi, 506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin;

           

3 üncü maddesinde, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı”,

           

4 üncü maddesinde de, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz eden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı”,

 

Yine, 5 inci maddesinde ise, “Bu tarifede gösterilmeyen işler, mahiyetleri ve iş kazaları ile meslek hastalığı tehlikesinin ağırlığı göz önünde bulundurulmak suretiyle ilgili en yakın işkolunun dahil olduğu prim haddine tabi olacağı”,        

           

Hükümleri yer almıştır.

           

Buna göre, yukarıda sözü edilen her iki maddenin birlikte değerlendirilmesi sonucunda;

           

Söz konusu işlerle ilgili olarak, Ünitelerimizce ihale sözleşmelerinin ve şartnamelerinin detaylı olarak incelenmesi, gerekiyorsa ihale makamları ile yazışma yapılması ve konu ile ilgili açıklama istenilmesi,

           

Yapılacak bu araştırma sonucunda:

            1- İhale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda;

a- İşlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi,

            b- İşin çeşitlerinin tümünün sözleşme içinde birbirine yakın ağırlık teşkil etmesi ve her birinin ayrı ayrı sözleşmenin asıl konusunu oluşturması ve herhangi bir işin fer’i ve mütemmim mahiyetinde bulunmaması (işçilerin birbirine karışmaması, işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütülmemesi) halinde ise, bu defa bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olması,

            2- Sözleşmelerde ve şartnamelerde sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” işlerinin yapıldığının anlaşılması durumunda:

            Söz konusu işyerlerinin,  Prim Tarifesinin 5 inci maddesi gereğince (8592) işkolu kodu ile (II) tehlike sınıfında tasnif edilmesi,

           

Gerekmektedir.

           

Öte yandan, ihale konusu işlerin dışında kalan temizlik işlerinin işkolu kodu ve tehlike sınıfının belirlenmesinde de yukarıda belirtilen açıklamalar  dikkate alınacaktır.”

           

denilmektedir.

 

            Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, uygulanması gereken iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, ihale dokümanında yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabının buna göre yapılması, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, ihale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olması durumunda; işlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması ( taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi, işin çeşitlerinin tümünün sözleşme içinde birbirine yakın ağırlık teşkil etmesi ve her birinin ayrı ayrı sözleşmenin asıl konusunu oluşturması ve herhangi bir işin fer’i ve mütemmim mahiyetinde bulunmaması (işçilerin birbirine karışmaması, işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütülmemesi) halinde ise, bu defa bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olması gerekmektedir.

 

İdarece İl SSK Müdürlüğünden 27.09.2006 tarih ve 5285 sayılı yazı ile idarenin yapacağı hizmet alım ihalelerinde istihdam edilecek personelin unvanları belirtilerek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranına ilişkin genel görüş istenildiği tespit edilmiştir.

           

Bursa İl Sigorta Müdürlüğünün 27.09.2006 tarih ve 172423 sayılı yazısında idarece istenilen  her bir iş kolunun prim oranının ayrı ayrı belirtildiği ve yazının sonunda “Not: ihale tek sözleşmeyle yapılacaksa iş yerinde yapılan işler en yüksek prim haddine tabi olur.” şeklinde açıklama yapıldığı belirlenmiştir.

 

Sonuç olarak; ihale konusu hizmette, genel temizlik ve bakım hizmeti olmak üzere birbirinden farklı prim oranına tabi iş bulunduğu, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının yukarıda belirtildiği şekilde münhasıran ihalesi yapılacak hizmetle ilgili sigorta müdürlüğünden yazı ile sorularak ihale konusu hizmette uygulanacak olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının belirlenmesi gerekirken ihale işte yer alan iki ayrı iş kolu için %1,5 ve %2 olarak iki ayrı iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Bu nedenle, idare tarafından belirlenen iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı belirlenirken tesis edilen işlemlerin ve birden fazla oran belirlenmesinde anılan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

           

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak; İhale işlem dosyasında yer alan belgelerden idare yetkilisi ile şikayetçi tarafından imzalandığı tespit edilen 19.04.2007 tarihli İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form’da 2007/42222 İKN’li (şikayete konu ihale) Temizlik ve Bakım Hizmeti İhalesi için ihale doküman bedelinin 18.04.2007 tarihinde 20070004898 alındı numaralı belge ile tahsil edildiği bilgilerinin yer aldığı; söz konusu formun ekinde 18.04.2007 tarih ve 2007002742 yevmiye, 20070004898 alındı numaralı Alındı Belgesi’nin konulduğu tespit edilmiştir.

 

Sözkonusu belgenin açıklama bölümünde “İl Sosyal Hiz. Huzurevi temizlik bakım aşçılık hizmet ihalesi şartname bedeli” şeklinde açıklamaya yer verildiği; idarenin 14.05.2007 tarih ve 3225 sayılı yazısında “ İl Sosyal Hizmetler A.O.S. nin Temizlik Bakım Aşçılık Hizmet alımı ihalesine şartname bedeli yatırıldığı şikayete konu 2007/42222 İKN’li Sıraçeşmeler Çocuk Yuvası Müdürlüğü Temizlik ve Bakım Hizmetleri  ihalesi için şartname bedeli yatırılmadığı” hususunun şikayetçinin idareye şikayet başvurusunun reddine gerekçe gösterildiği tespit edilmiştir.

 

İhale doküman bedeli yatırıldığına ilişkin makbuzun açıklama bölümünde şikayete konu ihalenin adı aynen yazılmamış olmakla birlikte ihale dokümanının anılan makbuza istinaden verildiği ve İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form’da  ihale adı, İKN’si ve doküman bedelinin ödendiğine ilişkin makbuzun tarih ve sıra numarasının belirtildiği; şikayetçiye ihale dokümanı teslim edilmesi aşamasında makbuzdaki açıklamanın doküman verilmesine engel görülmediği ve bu aşamadan sonra alındı makbuzundaki açıklamanın şikayete konu ihaleye ilişkin olmadığı gerekçesiyle başvurunun reddinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

 

Ayrıca, idarenin Kurumumuzu muhatap 04.06.2007 tarih ve 3680 sayılı yazısında şikayetçinin idareye şikayet başvurusunun süre yönünden reddi gerektiği belirtilmesi ve evrak sevk tarihinin 10.05.2007 olduğuna ilişkin belgenin sunulması nedeniyle idareden şikayet başvurusunun idare kayıtlarına alındığı tarih idareden teyit edilmiş olup idarece yapılan açıklama çerçevesinde idareye şikayet başvurusunun süresinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale dokümanında yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirlenen düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul