• Karar No: 2007/UH.Z-2096
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :69
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2096
Şikayetçi:
 Turnam Temz. Hizm. Yemek Ürt. Güv. Mad. Hizm. Taah. Tic. San. Ltd. Şti., Kurt İsmail Paşa 7.Sokak Buhara Apt. Altı K.1 No:6 Ofis/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Fatih Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Neslişah Mahallesi Çınarlı Bostan Sokak No:1 Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.05.2007 / 14560
Başvuruya konu ihale:
 2007/16289 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi İle Yıkanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.06.2007 tarih ve 08.11.21.0201/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fatih Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 29.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöp Toplama, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi İle Yıkanması ihalesine ilişkin olarak Turnam Temz. Hizm. Yemek Ürt. Güv. Mad. Hizm. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 09.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.05.2007 tarih ve 14560 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde yer alan usule aykırı olarak, sözleşme imzalandıktan sonra İdareye yapılan şikayet üzerine Kuruma yapılan başvurunun reddine,

 

İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanında 22 araç, 224 personel ve personele ilişkin ayni olarak verilecek yol, yemek ve giyim masrafları, telsiz ve ekipmanı, birer adet iş yeri hekimi ve sağlık memuru maliyetlerinin istekli tarafından karşılanmasının istenildiği; ancak idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde, ihale dokümanında yer alan giderlerden sadece bazı personelin maaşına yer verildiği, diğer giderlerin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceğinin anlaşılamadığı,

 

2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde çöp toplama ve süpürme işinde çalışacak işçilere brüt asgari ücrete ek olarak bir yevmiye ödeneceğinin belirtildiği, ödenecek bir yevmiyenin işçilerin günlük yevmiyelerine her gün mü ekleneceği yoksa aylık maaşlarına bir yevmiye mi ekleneceği konusunda bir belirleme yapılmadığından firmalarının personel maaşına ilişkin maliyet hesabı yapamadığı, ayrıca şoför ve servis amirlerinin maaşları da, çöp toplama ve süpürme işinde çalışacak işçilere ödenecek ücretin %35 fazlası olarak belirlendiğinden bu konuda da maliyet hesabı yapılamadığı, ihale dokümanının mevzuata aykırı düzenlenmesi nedeniyle rekabetin engellendiği,

 

            3) İhale konusu işin  personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu, ancak idarece birim fiyat teklif cetvelinin teklif verilmesini zorlaştıracak bir biçimde belirlendiği, cetvelde çalıştırılacak personel, süre, ekipman ve araçların maliyetleri baz alınmadan tahmini ve isteklileri tereddüte düşürecek bir biçimde süpürülecek alan ve toplanacak çöpün tahmini tonajları ve sadece 11 ekip şefinin maaşları baz alınarak teklif verilmesinin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

4) Hizmetin yedi gün yirmi dört saat devam edecek olmasına rağmen resmi ve dini bayram günlerinde yapılacak çalışmaya ilişkin düzenleme yapılmadığı,

 

5) İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür gibi personele ücret ödenmeyeceğine dair düzenleme yapılamayacağı ancak idarece vasıflı personel olan çevre mühendisi ve idari işler elemanına maaşlarına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı,

 

            6) İdareye süresinde şikayet başvurusunda bulunulduğu ancak idarece şikayet başvurusuna cevap verilmediği, kamu zararına yol açılarak ihale tarihinden sekiz gün sonra sürelere uyulmadan sözleşme imzalandığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İdari şartnameler” başlıklı 22 nci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, hizmet alımında hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartname’yi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnameler’de doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.” hükmü öngörülmüş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Eki Tip İdari Şartnamenin 26 ncı maddesi ise, teklif fiyata dahil olacak masraflara yer verilmesi  gerekli bölüm olarak düzenlenmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; çöp toplama ve süpürme işinde çalışacak personel ile şoför ve servis amiri olarak çalışacak personelin ücretine, personel için öngörülen yol, yemek ve giyim giderlerine ve iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranına yer verildiği, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinin teklif edilecek fiyata dahil olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 7.3.2. maddesi ile teknik şartnamenin 7 nci maddesinde, çöp toplama ve süpürme işinde çalışacak personel ile şoför ve servis amiri olarak çalışacak personel haricinde, bir idari işler elemanı, bir çevre mühendisi çalıştırılmasının öngörüldüğü; teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde bir işyeri hekimi ile yardımcı sağlık elemanı çalıştırılmasının istenildiği belirtilmiştir. İdari şartnamenin 7.3.3. maddesi ve teknik şartnamenin 8 inci maddesinde, işin yürütülmesi için 22 adet araç istenildiği; ayrıca teknik şartnamede süpürme işi için kullanılacak el arabası, süpürge, faraş gibi malzeme ve ekipman ile araçların takibinde kullanılacak GPS cihazı giderleri, telsiz cihazları ve irtibat bürosu gibi giderlere yer verildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanında yer alan bir kısım gider kalemlerine ilişkin idari şartnamenin 26 ncı maddesinde düzenleme yapılmaması mevzuata aykırı görülmekle birlikte, idari ve teknik şartnamelerdeki düzenlemelerden, sözkonusu giderlerin isteklilerce karşılanacağı ve dolayısıyla da teklif fiyata dahil olacağı tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıkça anlaşılmakta, ihale dokümanının bir bütün olması nedeniyle bu şekilde yapılan düzenleme teklif verilmesini ve değerlendirilmesini engelleyici nitelikte olmadığından sözkonusu aykırılık esasa etkili  bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 26.3. maddesinde, “Ayrıca, mahalli rayiçlere göre iş kolunda çalışan işçilerin; çöp toplama ve süpürge işinde brüt asgari ücrete ek olarak ödenecek 1 (bir) yevmiye; şoför ve işin yürütülmesi, kontrolünde çalışacak servis amirlerine, çöp toplama işçilerine ve süpürge işçilerine verilecek ücretin %35’i oranındaki zamlı ücret ile ayni olarak verilecek ayda 26 gün üzerinden yol, teknik şartnamede nitelikleri belirtilen yiyecek ile personelin iş esnasında kullanacağı su ve rüzgar geçirmez kumaştan yapılan iş elbiseleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yevmiye, bir günlük çalışma karşılığı verilen ücreti ifade etmekte olup, işveren sigorta prim tutarı hariç brüt asgari ücret olan 18,75 YTL’ye karşılık gelmektedir. İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde, çöp toplama ve süpürge işinde çalışacak personel ücretinin, aylık brüt asgari ücrete bir yevmiye eklenerek hesaplandığı (562,50 + 18,75 = 581,25 YTL) görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinin son fıkrasında, “Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından idari şartname maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle bir yevmiyenin aylık brüt asgari ücrete mi, günlük brüt asgari ücrete mi ekleneceği hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilmekle birlikte; sözkonusu tereddüdün idareye 4734 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca açıklama talebinde  bulunulması suretiyle giderilebilecek nitelikte olduğu, ancak başvuru sahibinin idareye bu nitelikte bir başvuruda bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında “…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adının “Fatih İlçesinde bulunan Marmara sahil şeridi ile Turgut Özal Caddesi arasında kalan sokakların temizliği ve çöplerin toplanması işi” olarak belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmü uyarınca incelenen ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Birim fiyat üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 7 nci maddesinde, “Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/ M numaralı maddesinde, “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında, “…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir…” hükmü öngörülmüştür.

 

İdarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde; el ile cadde ve sokakların süpürülmesi, küçük kamyonlar ile çöplerin toplanması, büyük kamyonlar ile çöplerin toplanması, yeraltı konteynır aracı ile çöplerin toplanması, cadde ve sokakların yıkanması, servis amiri çalıştırılması, konteynırların yıkanması, yeraltı konteynırların yıkanması, makine ile cadde ve sokakların süpürülmesi.kalemleri olmak üzere toplam 9 kaleme yer verildiği, iş kalemlerine ilişkin birim ve miktarların belirtildiği görülmüştür. Ayrıca idarece düzenlenen birim fiyat tariflerinde, her bir iş kalemine dahil olacak araç, malzeme, akaryakıt, işçilik gibi masrafların açıklandığı anlaşıldığından, idarece yapılan düzenleme Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmüne uygunluk arz etmektedir.

 

 

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin “Çalışma esasları” başlıklı 6 ncı maddesinin (b) bendinde, “…Büyük ve küçük tip çöp toplama kamyonlarının şartname ekinde belirtilen konteynır çöplerini konteynırların taşmasına müsaade etmeden toplanmasını sağlayacak ve idarenin onayına sunulacak iş programına göre 24 saat aralıksız olarak çöp toplanmasını sağlayıcı olması gerekmektedir…” ifadesine yer verilmiş, ayrıca idarece ihale dokümanı kapsamında haftanın yedi günü süpürülecek cadde ve sokaklara ait liste hazırlanmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında,

 

“…1-Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.


16-İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale konusu işin cadde ve sokakların temizliği ve çöplerin toplanması ve nakli olduğu ve Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmü uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliğinin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtileceği yönündeki hükmünün personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için geçerli olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan alımlara yönelik olarak mevzuatta bu yönde bir hüküm bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda, ihale dokümanında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için çalışılacak gün ve personel sayısının belirtilmemiş  olmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında, “…14- İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye teknik şartnamenin “İstihdam edilecek personel” başlıklı 7 nci maddesinde, ihale süresince bir idari işler elemanı ile bir çevre mühendisi bulundurulması öngörülmüş, ayrıca “Yüklenici şartnamede belirtilen bir çevre mühendisi ve bir idari işler elemanı olmak üzere iki kişiyi işin denetim ve yönetimi için görevlendirecek, bu personeller idareyle işbirliği halinde çalışacaktır”  ifadesine yer verilmiştir.

 

İdarece yapılan düzenleme ve yukarıda anılan Tebliğ hükmü değerlendirildiğinde, inceleme konusu ihaleye ait teknik şartnamedeki düzenlemede idari işler elemanı ile çevre mühendisi için ayrıca ücret ödenmeyeceğine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, istekliler tarafından sözkonusu personele ilişkin bir ücret öngörülerek teklif edilmesi gereken maliyetin hesaplanabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a)      Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır...” hükmü,

 

41 inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır. …”  hükmü,

 

42 nci maddesinde de “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. …” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Kanun hükümleri uyarınca, idare tarafından Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreler beklenildikten sonra, 42 inci maddeye göre sözleşmeye davet ile ilgili sürecin başlatılması suretiyle sözleşmenin imzalanması gerekmektedir.

 

İnceleme konusu ihalede kesinleşen ihale kararının 30.03.2006 tarihinde ihaleye teklif veren isteklilere elden verildiği, 06.04.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firma ile sözleşme imzalandığı, 09.04.2007 tarihinde başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 20.04.2007 tarihli işlemi ile şikayette bulunulan tarihten önce sözleşme imzalandığı gerekçesiyle şikayetin reddedildiği anlaşılmıştır.

 

İdarenin kararının 26.04.2007 tarihinde APS ile başvuru sahibinin vekiline gönderildiği görülmüş, ancak başvuru sahibinin dilekçesinde idarece şikayet başvuruna cevap verilmediği belirtilmiş olup, idarece gönderilen belgeler üzerinden yapılan incelemede sözkonusu kararın başvuru sahibine tebliğ edildiğine dair bir bilgiye rastlanılmamıştır.

 

Şikayet başvurusunun, sözleşmenin imzalanmasından sonra yapıldığı ve sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 inci maddesinde belirtilen usule uygun olarak imzalandığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 9 ihale dokümanı satın alındığı 2 isteklinin teklif verdiği, bu tekliflerden birinin de “teşekkür mektubu” sunduğu ve değerlendirme dışı bırakıldığı göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmadığından, bu durum ihalenin iptal nedenidir.

 

Aynı zamanda başvuru konusu ihalede İdari şartnamenin 26.3 maddesinde yer verilen asgari ücrete ilişkin düzenlemenin isteklilerin tekliflerini hazırlamasında tereddüt oluşturacağı anlaşıldığından bu durum mevzuata aykırıdır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle ihalenin iptal edilmesine karar verilmesi gerekirken idareye başvurunun sözleşme imzalandıktan sonra yapıldığı göz önüne alındığından tespit edilen aykırılıkların incelenmek gerekiyorsa soruşturulmak üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul