En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2097
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :70
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2097
Şikayetçi:
 Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti, İpekyol Caddesi Akasya Apt. Kat.1 Nu:2 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Ferhatpaşa Metro Tesisleri 34200 Esenler/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14884
Başvuruya konu ihale:
 2007/30258 İhale Kayıt Numaralı “Bina, Araç ve İstasyon Temizliği Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 08.11.45.0171/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nce 24.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bina, Araç ve İstasyon Temizliği Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Karahan  Group  İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti’nin 26.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.05.2007 tarih ve 14884 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle,

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde yer verilen makine ve ekipmanlara ait giderlerin amortismana tabi  kıymet olmaları nedeniyle teklif fiyata dahil giderler arasında sayılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 26.3.3 üncü maddesinde yer verilen yılbaşı, bayram ve resmi tatillerde  çalıştırılacak personele iş kanunları çerçevesinde ulusal bayram ve genel  tatil ücreti verilir, ifadesi belirlenecek söz konusu ücretin brüt asgari ücret üzerinden hesaplanması gerektiğinden mevzuata aykırı olduğu, ayrıca dini ve resmi bayramlarda işçi çalıştırılacak gün sayısı belirtilmediğinden belirsizliğe yol açtığı,

 

            3) Teknik şartnamenin  L ve N maddesinde belirtilen ve örnek amaçlı listelenen temizlik malzemelerinin miktarı tam belirtilmediği halde teklif fiyata dahil unsurlar arasında sayılması teklif fiyatın tespit edilmesinde belirsizliğe yol açtığı, bu düzenlemenin aynı zamanda Kamu İhale Kanununun özüne uygun olarak açıklığın ve rekabetin sağlanmasını engellediği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde yer verilen düzenlemede, “idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde yer alan makine ve ekipman giderleri ile ihale konusu işin yerine getirilmesine ilişkin tüm temizlik sarf malzemesi giderleri,”nin teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında olduğu belirtilmiştir.

 

            Söz konusu düzenleme ile, makine ve ekipmana ilişkin  sözleşme giderleri içinde yer alacak amortisman giderlerinden ayrı ve yeni bir gider kalemi teklif fiyata dahil edilmemektedir. Belirtilen giderlerin % 3 lük sözleşme ve genel idari giderler içinde yer alacağı, hem idare hem de isteklilerce bilinmektedir.

 

            Bununla birlikte, % 3 lük sözleşme ve genel idari giderler teklif fiyatın dışında bir gider kalemi değildir. Amortismana tabi kıymetlere ilişkin giderlerin teklif fiyata dahil giderler arasında ayrıca sayılmış olması, % 3 sözleşme ve genel idari giderlerin dışında ayrıca bu kıymetlere ilişkin gider öngörülmesi ve böylelikle mükerrer bir gider oluşturulduğu anlamına gelmeyecektir. Yapılan bu düzenlemeyle, amortismana tabi kıymetler için ayrıca bir gider öngörüldüğü sonucuna varılamayacağından, söz konusu düzenlemenin teklif verilmesine ve teklif fiyatının belirlenmesine engel olacak nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasıyla ilgili olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (e) bendinde hizmete ait diğer bilgiler başlığı altında, “ihale konusu iş için 183 temizlik personeli yılbaşı, bayram ve resmi tatillerde dahil olmak üzere yılın her günü teknik şartnamede belirtilen çalışma sürelerinde görev yerlerinde hazır bulunacaklardır. Bu halde sözleşme süresince resmi tatil, yıl başı ve bayram tatili için  tatil günü sayısı 13,5 gün olup, bu günlerde çalışacak personel sayısı 183 dür” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Yine aynı şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığını taşıyan 26.3 üncü maddesinde de, “yüklenicinin, yılbaşı, bayram ve resmi tatillerde çalıştıracağı personeline halihazırda geçerli İş Kanunları çerçevesinde vereceği ulusal bayram ve genel tatil ücreti” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale dokümanı bir bütün olarak ele alındığında resmi ve dini bayramlar ile yılbaşında çalıştırılacak işçi sayısı ve gün sayısı belirtilmiş olduğundan bu günlerde işçilere verilecek ek ücrete ilişkin bir tereddüt bulunmamaktadır.

 

            Anılan düzenlemedeki söz konusu “Yürürlükteki İş Kanunu” cümlesinden anlaşılması gereken husus, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanmasıdır. Kamu İhale Genel Tebliğlinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı altında vasıflı ve vasıfsız personel ayrımı vardır. Vasıfsız elemanların asgari ücret alacağından hareketle bu tür ek ücretlerin asgari ücret esas alınarak belirlenmesi, vasıflı personelin ise asgari ücretin belli bir oran fazla alacağı üzerinden kurgulandığından alınacak ücretin yani ödenmesi kararlaştırılan asgari ücretin belli bir yüzde fazlası üzerinden verileceği hükmü ile 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.”  ile aynı hükmü ifade etmektedir.

 

            183 işçi için ihale dokümanının herhangi bir yerinde vasıfsız işçi çalıştırılacağına ilişkin bir düzenlemeye rastlanmadığından, işçilere verilecek söz konusu ücretin aldıkları ücret üzerinden belirlenmesi 4857 sayılı İş Kanunu ile aynı hükmü ifade eden kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmemektedir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasıyla ilgili olarak;

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masrafların belirlendiği 26.3 üncü maddesinde, “idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde yer alan makine ve ekipman giderleri ile ihale konusu işin yerine getirilmesine ilişkin tüm temizlik sarf malzemesi giderleri,” olarak belirtilmiştir. İşin yerine getirilmesine ilişkin tüm temizlik sarf malzemesinin ise Teknik Şartnamenin L maddesinde “isteklilere fikir vermek için düzenlenen kullanılacak temizlik sarf malzemeleri ve bunların miktarlarına ilişkin liste, teknik şartnamenin ekinde  yer almakta olup, yüklenici  liste ile sınırlı olmaksızın, işin teknik şartnameye uygun yapılması için gerekli tüm malzemeyi temin edecektir.” denilmekte ve Teknik şartnamenin eklerinin yer aldığı N maddesinde de kullanılacak temizlik ve sarf malzemeleri sayılmıştır.

 

            Ayrıca aynı teknik şartnamenin E ve F maddelerinde de temizlik işlerinin nasıl yapılmasının gerektiği ve hangi özellikte malzemelerin kullanılmasının  gerektiği belirtilmiş olduğundan, idarenin rekabet şartlarını iyileştirmek kastıyla örnek olarak verdiği temizlik sarf malzemesi listesinin kendi aleyhine kullanılmasının hakkaniyetle bağdaşmayacağı açıktır. . Bu nedenle yapılan düzenlemenin teklif verilmesini engelleyecek bir unsur taşımadığı, yapılan düzenlemenin, işin yapılacağı alanları tanımayan, gelip görme fırsatı yakalamadan ihaleye katılmak zorunda kalan isteklilere fikir vermek ve iddianın tam aksine rekabeti artırmak amacıyla hazırlandığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul