En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2099
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :72
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2099
Şikayetçi:
 Canlar Temizlik İşleri Gıda İnşaat Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Sakarya Caddesi Nu:14 Akdağmadeni/YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Akdağmadeni Devlet Hastanesi, YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14629
Başvuruya konu ihale:
 2007/20816 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 08.11.39.0097/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akdağmadeni Devlet Hastanesi’nce 16.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan hizmet alımı ihalesine ilişkin olarak Canlar Temizlik İşleri Gıda İnşaat Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.05.2007 tarih ve 14629 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 16.04.2007 tarihinde Akdağmadeni Devlet Hastanesi tarafından yapılan “10 kişi ile bilgisayar veriş giriş hizmet alımı” ihalesine istekli sıfatıyla katıldıkları,

 

            1) İdare tarafından 26.04.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararı alındığı ancak, bu kararın 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereği en geç üç gün içinde tebliğ edilmesi gerekirken, 5 gün sonra (01.05.2007) tebliğ edildiği, ayrıca kesinleşen ihale kararının 30.04.2007 tarihinde elden verilmiş gibi gösterildiği,

 

            2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyim bedelinin teklif fiyata dahil olduğu düzenlenmekle birlikte, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sadece asgari işçilik maliyetini karşıladığı, giyim bedelini karşılamasının mümkün olmadığı, bu nedenle firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu,

 

            3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş bitirme belgesinin ihale konusu işle ilgisinin olmadığı bu nedenle geçerli kabul edilemeyeceği,

 

           4) İhale ilanının 6-12 nci maddeleri arasında yer alan düzenlemelerin idari şartnamenin 7 nci maddesinde yer almadığı, bunun mevzuata aykırı olduğu,

 

           5) İdari şartnamede işin tanımının “bilgisayar veri giriş hizmet alımı” olarak yapıldığı, sözkonusu işin 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer verilen “hizmet” tanımına uygun olmadığı ve doğrudan personel istihdamı öngördüğü, bu nedenle bu tür istihdamın 4734 sayılı Kanun uyarınca ihale konusu edilmesinin mümkün bulunmadığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır” hükmü yer almaktadır.

 

İhale dosyasının içeriğinde 25.04.2007 tarihli İhale komisyon kararının 26.04.2007 tarihinde onaylandığı ve kesinleşen ihale kararının üç istekliye 30.04.2007 tarihinde elden verildiğine ilişkin yazılar mevcut olmakla birlikte, yazıların elden alındığına dair herhangi imzalı bir belgeye rastlanılmamıştır.

 

Bununla birlikte; ihale dosyasının incelenmesinden, kesinleşen ihale kararının 01.05.2007 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla ihaleye teklif veren 3 istekliye gönderildiği; kararın başvuru sahibi Canlar Temizlik İşl. Gıda Tic. Ltd. Şti. tarafından 07.05.2007 tarihinde  tebellüğ edildiği görülmüştür.

 

İdarenin kesinleşen ihale kararını, ihale kararının onaylandığı günü izleyen üç iş günü sonunda posta yoluyla isteklilere tebliğ ettiği, dolayısıyla idarenin bu işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı görülmüştür.

 

Ayrıca kesinleşen ihale kararının 07.05.2007 tarihinde başvuru sahibi tarafından tebellüğü üzerine 15 günlük süre içinde idareye 11.05.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 16.05.2007 tarihinde şikayet başvurusunu süre ve esas yönünden reddettiği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, başvuru sahibi tarafından idarenin 16.05.2007 tarihli şikayetin uygun bulunmadığına ilişkin kararının 18.05.2007 tarihinde tebliği üzerine süresi içerisinde 21.05.2007 tarihinde Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunduğundan, idarenin işlemi neticesinde başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybına uğramadığı görülmüştür.

 

Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin “10 işçi ile bilgisayar veri giriş hizmeti alımı ” olduğu,

 

            İdari Şartnamenin 49.2. maddesinde ihale konusu işin süresinin 01.06.2007-31.12.2008 tarihleri arasında (580 gün-19 ay) takvim günü olarak düzenlendiği,

 

            İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde; isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerinin düzenlendiği,

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; işçilere yemek ve yol ücretinin ödenmeyeceği, işçilere ödenecek asgari ücrette meydana gelen artışlarının fiyat farkı olarak ödeneceği, 01.06.2007-31.12.2008 tarihleri arasında dini-resmi bayram ve yılbaşı tatillerinde toplam 25 gün 5 işçinin çalıştırılacağı ve bu günlere ilişkin ödenecek ücretin teklif fiyata dahil olduğu, işçilere yılda iki kez olmak üzere giysi verileceği, giyim giderinin teklif fiyata dahil olduğu ve kıyafetlerin kaliteli kumaştan yılda iki kez önlük verilmesi şeklinde olacağı, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının 2 olduğu düzenlenmiştir.

 

            İdarenin yaklaşık maliyet hesabından, yüklenici tarafından çalıştırılacak işçilere yılda iki kez olmak üzere ihale konusu iş süresince (19 ay) her bir işçiye verilecek 3 adet önlüğün bedelinin teklif fiyata dahil edileceği, çalışılacak işçi sayısının 10 olduğu göz önüne alındığında toplam 30 adet önlüğün teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            İhale tarihi 16.04.2007 tarihinde geçerli olan asgari ücrete göre giyim hariç olmak üzere toplam asgari işçilik maliyeti hesaplandığında;

 

            Çalışacak işçi sayısının 10 ve çalışılacak ay sayısının 19 olduğu, sigorta risk prim oranının 2 olduğu dikkate alındığında ve % 3 sözleşme giderleri eklendiğinde teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 134.299,13 YTL tutara karşılık geldiği,

 

           Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak gün sayısının 25 ve bu günlerde çalışacak işçi sayısının 5 olduğu dikkate alındığında, bu günlerde çalışacak işçilere ödenecek ücretin 2.945,80 YTL tutara karşılık geldiği,

 

          Dolayısıyla giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 134.299,13+ 2.945,80 = 137.244,93 YTL tutara karşılık geldiği görülmüştür.

 

İdarece ihaleye teklif veren Temart İnş. Taah. Tem. Ltd. Şti., Canlar Temizlik İşl. Tic. Ltd. Şti. ve Tümer Taşımacılık Temizlik Ltd. Şti.’nin tekliflerinin ise yaklaşık maliyete göre düşük olduğuna karar verilerek, firmalara gönderilen 18.04.2007 tarihli yazılar ile teklif bileşenlerinin açıklanması istenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Tümer Koruma ve Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu 137.254,19 YTL teklif bedelinin teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında; 30 adet iş önlüğü için toplam 9,00 YTL bedel öngörüldüğü ve buna ilişkin düzenlenen proforma faturanın aşırı düşük teklif açıklamasında sunulduğu görülmüştür.

 

Giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 137.244,93 YTL olduğu ve Tümer Koruma ve Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin giyim bedeline ilişkin 9,00 YTL maliyet öngördüğü dikkate alındığında bu firma tarafından teklif edilen 137.254,19 YTL teklif bedelinin teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamını karşıladığı ve giyim bedeline ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının da idarece uygun bulunduğu görüldüğünden, ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

 Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin “10 İşçi İle Bilgisayar Veri Giriş Hizmeti Alımı” şeklinde tanımlandığı, idari şartnamenin benzer iş tanımı yapılan 7.4. maddesinde “Benzer iş olarak kamu veya özel sektörde yapılmış işçi çalıştırmasına dayalı hizmet işleri kabul edilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan Tümer Koruma ve Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesi olarak 4734 sayılı Kanun kapsamındaki belediye şirketi Özbelsan Makine Araç Gereç Konut San. Tic. A.Ş.’ye ait 29.11.2006 tarih ve 01/342 sayılı iş deneyim belgesi sunduğu, ayrıca özel sektörde faaliyet gösteren Lefaks Tekstil Dış Tic. Ltd. Şti.’nin fabrika binasının temizliğine ilişkin yapılan sözleşme ile bu sözleşme ile ilgili olarak düzenlenen faturaların sunulduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı  56 ncı maddesinde; Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz…” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükme uygun olarak Tümer Koruma ve Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. tarafından Lefaks Tekstil Dış Tic. Ltd. Şti. ile yapılan 75.000,00 YTL tutarındaki  sözleşmenin aslı ile bu sözleşmeye bağlı Sivas Birinci Noterliğinin 10 Nisan 2006 tarih ve 06904 sayı ile onaylı 31.03.2006 tarih ve 1228 nolu 29.500,00 YTL tutarındaki fatura ve Sivas Birinci Noterliğinin 06.12.2006 tarih ve 24132 sayı ile onaylı 04.12.2006 tarih ve 1410 nolu 59.000,00 YTL tutarındaki faturanın noter onaylı suretlerinin iş deneyimini tevsik için sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Aynı firma tarafından ayrıca belediye şirketi statüsündeki Özbelsan Makine Araç Gereç Konut Turzm. Mad. Gıda Hayv. San. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen 29.11.2006 tarih ve 01/342 sayılı “kalıp demir beton işçilik hizmet alımı” işine ait 128.662,18 YTL tutarındaki iş deneyim belgesinin iş deneyimini tevsik için idareye sunulduğu, idarece bu iş deneyim belgesinin uygun bulunduğu görülmüştür.

 

İdarece ihale ilanı ve idari şartnamede benzer iş olarak kamu ve özel sektörde yapılmış personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işlerinin kabul edileceğine dair düzenleme yapılarak ihaleye katılım yönünden rekabetin artırıldığı, bu düzenleme ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işlerini gerçekleştiren firmaların ihaleye teklif verebileceği, ayrıca ihale dokümanına süresi içinde şikayet başvurusunda bulunulmadığından ihale dokümanının kesinleştiği ve idarece de ihale dokümanı ile uyumlu değerlendirme yapıldığı görüldüğünden, idarenin işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından İhale ilanının 6-12 nci maddeleri arasında yer alan düzenlemelerin idari şartnamenin 7 nci maddesinde yer almadığı iddiasında bulunulmuştur.

 

İhale ilanının 6 -12 nci maddeleri arasında yer alan düzenlemelerin idari şartnamenin 3, 4, 5, 8, 19 ve 25 inci maddelerinde düzenlendiği görüldüğünden başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamede işin tanımının “bilgisayar veri giriş hizmet alımı” olarak yapıldığı, sözkonusu işin 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer verilen “hizmet” tanımına uygun olmadığı ve doğrudan personel istihdamı öngördüğü, bu nedenle bu tür istihdamın 4734 sayılı Kanun uyarınca ihale konusu edilmesinin mümkün bulunmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde “hizmet”; “(Değişik: 4964/ 3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde hangi işlerin hizmet alımına gireceği sayılarak, benzeri diğer hizmetlerin de hizmet alımı olarak yapılabileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla sözkonusu hizmet tanımına giren işler tahdidi olarak sayılmamış, benzer nitelikte olan hizmetler de hizmet tanımı kapsamına alınmıştır.

 

İdareler tarafından da bilgisayar veri girişi hizmetleri, devamlı surette hizmet alımı olarak gerçekleştirildiğinden, sözkonusu işin hizmet alımı olarak yapılacağı konusunda istikrar kazanmış bir uygulama ortaya çıkmıştır.

 

İdari şartnamenin benzer iş tanımı yapılan 7.4. maddesinde de; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yapılmış olan işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet işleri kabul edilecektir” yönünde düzenleme yapılarak, bunun personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı niteliğinde olduğu ifade edilmiştir.

 

           Kamu İhale Kurumuna aynı iddialar ile yapılan diğer bir başvuru neticesinde alınan 28.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1748 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında da bilgisayar veri giriş hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak yapılabileceği belirtilmiştir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Canlar Temizlik İşleri Gıda İnşaat Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin 16.04.2007 tarihinde Akdağmadeni Devlet Hastanesi tarafından yapılan hizmet alımı ihalesi ile ilgili olarak 21.05.2007 tarihli şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; işçilere yemek ve yol ücretinin ödenmeyeceği, işçilere ödenecek asgari ücrette meydana gelen artışlarının fiyat farkı olarak ödeneceği, 01.06.2007-31.12.2008 tarihleri arasında dini-resmi bayram ve yılbaşı tatillerinde toplam 25 gün 5 işçinin çalıştırılacağı ve bu günlere ilişkin ödenecek ücretin teklif fiyata dahil olduğu, işçilere yılda iki kez olmak üzere giysi verileceği, giyim giderinin teklif fiyata dahil olduğu ve kıyafetlerin kaliteli kumaştan yılda iki kez önlük verilmesi şeklinde olacağı, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının 2 olduğu düzenlenmiştir.

 

            İdarenin yaklaşık maliyet hesabından, yüklenici tarafından çalıştırılacak işçilere yılda iki kez olmak üzere ihale konusu iş süresince (19 ay) her bir işçiye verilecek 3 adet önlüğün bedelinin teklif fiyata dahil edileceği, çalışılacak işçi sayısının 10 olduğu göz önüne alındığında toplam 30 adet önlüğün teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

          Giyim gideri hariç resmi ve dini bayram günlerinde çalışılacak gün (25 gün) ve işçi sayısı (5 gün) dahil olmak üzere % 3 sözleşme giderleri eklendiğinde teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 137.244,93 YTL tutara karşılık geldiği görülmüştür.

 

İdarece ihaleye teklif veren Temart İnş. Taah. Tem. Ltd. Şti., Canlar Temizlik İşl. Tic. Ltd. Şti. ve Tümer Taşımacılık Temizlik Ltd. Şti.’nin tekliflerinin ise yaklaşık maliyete göre düşük olduğuna karar verildiği, firmalara gönderilen 18.04.2007 tarihli yazılar ile aşırı düşük teklif açıklaması istenmiştir.

 

          İhale üzerinde bırakılan Tümer Koruma ve Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu 137.254,19 YTL teklif bedelinin teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında; 30 adet iş önlüğü için toplam 9,00 YTL bedel öngörüldüğü ve buna ilişkin düzenlenen proforma faturanın aşırı düşük teklif açıklamasında kabul edilmesinin iktisadi hayatın olağan koşullarına aykırı olduğu bu nedenle; teklif edilen bedel ile ihale konusu işin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

İhale üzerinde kalan isteklinin teklifinin aşırı düşük olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılarak, iktisadi hayatın olağan koşulları da dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi gerektiği gerekçesiyle karara katılmıyorum.

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul