• Karar No: 2007/UH.Z-2100
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :75
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2100
Şikayetçi:
 Arça Temizlik İnş. Otom. Gıda Elekt. Teks. Mob. Akary. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sahabiye Mahallesi İstasyon Cad. Bakioğlu Apt. Nu:14 Kocasinan/KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle Erkilet Bulvarı 38079 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16102
Başvuruya konu ihale:
 2007/43704 İhale Kayıt Numaralı “Emniyet Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 07.12.40.0178/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nce 04.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Emniyet Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin Temizlik İşi ihalesine ilişkin olarak Arça Temizlik İnş. Otom. Gıda Elekt. Teks. Mob. Akary. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.06.2007 tarih ve 16102 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İlta Temizlik Hizmetleri Tur.Hay. San.Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhalede aşırı düşük teklif veren firmaların değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin İlta Temizlik firması üzerinde bırakıldığı, idari şartnamenin 26.3. maddesinde, yol, yemek, giyecek giderleri, temizlik malzemesi, makine ekipman gideri ile diğer bütün giderlerin teklif fiyatına dahil olduğunun belirtildiği, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin diğer giderler, makine ekipman gideri ile temizlik malzemesi giderlerini içermediği, 18.10.2006 tarihinde Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle, asgari işçilik maliyeti, bu maliyetler üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler ile idari şartnamede yer alan diğer giderler dikkate alınmak suretiyle ihaleni sonuçlandırılacağının belirtildiği, anılan Tebliğe göre, aşırı düşük teklif açıklamasında, amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetlerini tevsik edici belgelerin sunulması gerektiği,  

 

2) Binalarda bulunan tül perde ve güneşliklerin Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yıkanacağının belirtildiği ancak bunların adet ve metrekarelerinin belirtilmediği, idarede çamaşırhane bulunmadığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu iş için alt yükleniciye ödeyeceği bedeli teklifinde belirtmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yetersiz olan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyatına Dahil Olan Masraflar”  başlıklı 26.3 üncü maddesinde; İşçiye verilecek olan yol, yemek, giyecek giderleri, temizlik malzemesi, makine, ekipman giderleri ile diğer bütün giderlerin teklif fiyatına dahil olduğu, yol gideri için günlük brüt 3,63 YTL, yemek gideri için günlük brüt 2,00.YTL nakdi ödeme yapılacağı, teknik şartnamede yazlık ve kışlık olarak belirtilen ve idarece renk ve şekli belirlenen iş kıyafetinin yüklenici tarafından karşılanacağı ve teklif fiyatına dahil edileceği ve aynı şartnamenin 26.5 inci maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının % 2 olarak alınacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde, ihale komisyonlarının belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği; bu değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, ihale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük tekliflerin geçerli teklif olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” balıklı XIII.H.b maddesinde Hizmet Alımı İhalelerine ilişkin olarak; asgari işçilik maliyetinin brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğu; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği; istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgelerin değerlendirilerek karar verileceği  ve  aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan tekliflerin reddedileceği; asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bileşenlerine ilişkin her hangi bir bilgi veya belge sunmadığı, idarenin 07.05.2007 tarihli yazısı ile ihale üzerinde kalan istekliden aşırı düşük teklife ilişkin açıklama istenildiği, aşırı düşük teklif açıklamasında; Kamu İhale Kurumunun internet sitesinde yer alan nakdi işçilik hesaplama modülüne göre hesaplanan değeri teklif ettiği, faturaları ekte sunulan temizlik malzemelerinin önceden depolarında hazır olması nedeniyle teknik şartnamede yer alan malzemelerin, her hangi bir fiyat yansıtılması yapılmadan Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği ifade edilmiştir.

 

Aşırı düşük teklif açıklaması ekinde, As Ambalaj Tem. Gıda ve Özel Eğitim Hiz. Tic. San. Ltd. Şti.’den alınan 3 adet açık faturada belirtilen temizlik malzemelerinin, ihale üzerinde kalan İlta Temizlik Hizmetleri Tur.Hay. San.Tic. Ltd. Şti.’ye ücretsiz olarak verileceği ifade edilmiştir.

 

Aşırı düşük teklif açıklaması, teklif kapsamında sunulan belge ve bilgiler ile ticari şirketlerin kar amacı gütmek için kurulacağına ilişkin hükümler birlikte değerlendirildiğinde; ihale kapsamında temin edilecek malzemelerin ücretsiz olarak adı geçen firmadan temin edileceğine ilişkin taahhüdün ticari hayatın gerçekleriyle bağdaşmadığı, aynı alanda faaliyet gösteren bir şirketin diğerine karşılıksız olarak malzeme temin etmesinin mümkün olmadığı, ihale üzerinde kalan isteklinin bu malzemelerin daha önceden depolarında mevcut olduğu açıklamasının ise bu malzemelere her hangi bir bedel ödemediği anlamına gelmeyeceği, depoda bulundurulan malzemelerin başka bir iş için de depoda hazır bulundurulmuş olabileceği, aksi halde ihaleye katılacak tüm firmaların malzeme ve ekipmanları önceden depolarında hazır ederek ihaleye teklif vermelerinin zorunlu hale geleceği, bu durum istekliler arasındaki rekabeti bozarak haksız rekabete neden olabileceği anlaşıldığından, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması işleminde kamu ihale mevzuatı açısından uyarlık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 18. maddesinde,İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. Bu temizlik işinde alt yükleniciye yaptırılabilecek  işler, sadece ilaçlama ve perde yıkama işleridir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde, temizlik alanlarına giren binalarda bulunan tül perde ve güneşliklerin Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yıkanacağı ve bunların yıkanmasına ilişkin giderlerin yükleniciye ait olacağı düzenlenmiştir.

 

            İhale üzerinde kalan istekli tarafından ilaçlama işinin Par Temizlik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Tur.Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye yaptırılacağına ilişkin aralarında bir sözleşme imzalandığı, ilaçlama işinin “m²” sinin 1 YTL+KDV üzerinden yapılacağının taahhüt edildiği, ancak ihale üzerinde kalan istekli tarafından ilaçlama işi için her hangi bir bedel teklif edilmediği, yine perdelerin temizliğine ilişkin de teklifte her hangi bir bedelin ön görülmediği tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin sadece asgari işçilik maliyetini karşıladığı, ancak teknik şartnamede sayılan temizlik malzemesi, giyecek giderleri ile alt yükleniciye yaptırılacak işler bedelini karşılamadığı anlaşıldığından, yaklaşık maliyete oranla aşırı düşük olan ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak diğer tekliflerin de yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İlta Temizlik Hizmetleri Tur. Hay. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul