En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2102
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :78
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2102
Şikayetçi:
 Budak Temiz. İlaçl. Gıda Özel Güv. ve Korm. Bilgisayar ve Yazılım Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Aşağı Mumcu Caddesi Subaşı Kurbu Sokak Nu:7 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimliği, Melekli Köyü Yolu Üzeri 76100 IĞDIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.05.2007 / 15253
Başvuruya konu ihale:
 2007/43136 İhale Kayıt Numaralı “15 Kişilik Bilgisayar Kullanım Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 08.11.74.0203/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 26.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “15 Kişilik Bilgisayar Kullanım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Budak Temiz. İlaçl. Gıda Özel Güv. ve Korm. Bilgisayar ve Yazılım Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.05.2007 tarih ve 15253 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında, teklif bileşenlerinden giyim bedeline ilişkin olarak idareye sundukları proforma faturanın piyasa gerçeklerini yansıtmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “15 kişilik bilgisayar kullanım hizmet alımı” düzenlemesi,

 

Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “26.3 personelin yol gideri günlük brüt (2  YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 22 gün esas alınacaktır.

 

26.5 Personelin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi, 

 

            İşe başlama ve iş bitirme  tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, “49.2 İşin süresi 214 takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01.06.2007; işi bitirme tarihi 31.12.2007’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamede yer alan bu düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu hizmet alımına ilişkin olarak asgari işçilik maliyetinin 77.374,50 YTL % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (yol bedeli dahil, giyim bedeli hariç) 79.695,74 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhaleye sunulan iki teklifin ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda, iki teklifin de aşırı düşük bulunduğu, buna binaen 4734 sayılı Kanunun 38 maddesi uyarınca teklif bileşenleriyle ilgili gerekli açıklamaları 30.04.2007 tarihine kadar yapmaları hususunda isteklilere yazı yazıldığı; iki isteklinin de istenilen açıklamaları süresi içinde ve usulüne uygun olarak idareye sundukları tespit edilmiştir. Budak Tem. Ltd. Şti.’nin giyim bedeli için kişi başı 0,90 Ykr. teklif ettiği ve buna ilişkin proforma faturayı açıklamasına eklediği; Detay Tem. Ltd. Şti.’nin ise giyim bedeli için kişi başı 6,50 YTL teklif ettiği ve buna ilişkin proforma faturayı açıklamasına eklediği tespit edilmiştir.

 

İstekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda, Budak Tem. Ltd. şti.’nin teklifinin “iş önlüğü için teklif ettiği bedelin piyasa fiyatının çok altında olduğu” gerekçesiyle reddedildiği, bu nedenle ihalenin Detay Tem. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun, imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerini ise reddedeceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Yukarıdaki Kanun hükmünden anlaşılacağı üzere, teklif bileşenlerine ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacağı açıktır. Bu nedenle, başvuru sahibinin piyasa rayiçlerine ve hayatın olağan akışına uygun olmayan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunan Budak Tem. Ltd. Şti.’nin 07.05.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmesi üzerine 08.05.2007 tarihinde açıklama talebinde bulunduğu, bu talebe idare tarafından 10.05.2007 tarihinde cevap verildiği görülmüştür. Bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 10.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından şikayet başvurusuna 14.05.2007 tarihinde cevap verildiği ve bu cevabın başvuru sahibine 21.05.2007 tarihinde tebliği edildiği, aynı tarihte de sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin şikayet başvurusu cevaplandıktan sonra  4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca 15 günlük Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi beklenilmeksizin 21.05.2007 tarihinde sözleşme imzalanması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Ancak, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından, bu aykırılık ihale sonucuna etkili bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul