En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2105
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :97
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2105
Şikayetçi:
 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı,
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Hastaneler Caddesi 21400 Dağkapı/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14875.3
Başvuruya konu ihale:
 2004/162847 İhale Kayıt Numaralı “Yemek, Kahvaltı, Diyet Yemeği Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.06.2007 tarih ve 08.12.16.0168/2007-46 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği nce 08.12.2004 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek, Kahvaltı, Diyet Yemeği Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nın 22.05.2007 tarih ve 14875.3 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

           

1) Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından yapılan temizlik işlerinin Vurallar firması dışında hiçbir firmaya verilmediği, teknik şartnamenin bu firmaya göre düzenlendiği, firmanın istediği şartların şartnameye konulduğu, şayet şartnameyi aşan başka bir firma ortaya çıkarsa da bu defa ihalenin iptal edildiği, başhekimin temizlik ihalesinin teknik şartnamesini hastane müdürüne hazırlatıp, ihaleye Vurallar firması girsin diye (OHSAS-HACCEP-Gıda Üretim Sertifikası-Kalite Yönetim Sertifikası) gibi belgeler istenilerek rekabeti engellemek istedikleri, bir önceki yılın ihalesinin iptal edilerek 2 aylık pazarlık usulüyle ihalelerin Vurallar firmasına verildiği, bu durumun Vurallar firmasının iş bitirme belgesinin zamanının uzatılmasına yaradığı, 25.01.2006 tarihinde yapılan temizlik ihalesinde 3. en az teklifi veren Vurallar’a ihaleyi verdikleri, 1.en az teklifi veren ŞKA temizlik firmasına keyfi bir şekilde ihaleyi vermedikleri ve ihaleyi iptal ettikleri daha sonra ise pazarlık usulü ile ihaleyi Vurallar firmasına verdikleri, ŞKA firmasının pazarlığa çağrılmadığı,

 

            2) Hastanenin yemek ihalelerinin de yine aynı yöntemle Vurallar firmasına verildiği, Vurallar firmasının 2005-2006 yıllarında çalışanların SSK primlerinin çoğunu yatırmadığı ve eksik eleman çalıştırdığı halde hastane kabul komisyonu tarafından işin teslim alındığı, 2005 yılı yemek ihalesini alan Vurallar firmasının teknik şartnamede  geçen parmak okuma ve güvenlik cihazını kurması lazımken ilk etapta kurmadığı, ancak daha sonra kurduğu ve bu duruma hastane idaresince göz yumulduğu,  2005 yılında yemek ihalesini Turnam firmasının kazandığı, ancak ertesi gün anılan firmanın evrakının çalınarak ve eksik  denildiği ve değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Vurallar firmasına verildiği, Turnam firmasının sahibinin şikayette bulunacağını söylemesi üzerine kendisine Vurallar firmasının sahibi tarafından para verilerek şikayetten vazgeçirildiği, yemek ihalesinde kanunen iş bitirme belgesi aranması şartı olmasına rağmen Vurallar firmasından bu şartın aranmadığı, 2005-2006 yılında yatan hasta sayıları ile hastane çalışanlarının sayısının çok üzerinde yemek verilmiş gösterildiği, yemek firmasına fazladan verilen paraların sonradan firmadan alınarak başhekim ve hastane müdürlüğü arasında paylaştırıldığı, yemek ihalesi şartnamesinde gıda üretim belgesi şartının aranmasına rağmen Mahmut Vural’ın bu belgesi olmadığı için ihalenin iptal edildiği ve 2 aylık pazarlık usulü ile ihalenin menfaat karşılığı Vurallar firmasına verildiği, ihale üzerinde kalan firmaya mutfakta kullanılan elektrik ve su parasının ödetilmediği, yemek ve temizlik ihalelerinin 2 şer aylık pazarlık usulü ihalelerle Vurallar firmasına verildiği,

 

            3) Yine hastanenin otomasyon işlerinin Akgün Firmasına ihale edildiği, ancak Akgün firmasına 2005 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken 43 milyarlık alacağının ödenmediği, sonra otomasyon ve yazılım işlerinin birbirinden ayrıldığı ve otomasyonun personel hizmetleri ihalesinin Mahmut Vural’ın firması olan Baytekin firmasına verildiği ancak Baytekin firmasının iş deneyim belgesinin bulunmadığı,

 

            4) Ayrıca güvenlik ihalesinin de yine aynı yöntemlerle Delta Up firmasına verildiği,

 

            5) Ödemelerde hastaneye iş yapan müteahhitler arasında kayırmalar yapıldığı, yani Vurallar firmasına ödemelerinin hemen yapıldığı,

 

            6) Hastane için masa, koltuk, yatak,karyola vb. malzemeler piyasanın çok üstünde fahiş fiyatlarla alındığı,

 

            7) Pazarlıkla yapılan ihalelerde sadece Mahmut Vural’ın firmalarına davetiye çıkarıldığı,

 

            8) Temizlik elemanlarının yazlık ve kışlık elbiseleri ve ayakkabılarının 3 yıldır verilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesince 2005 ve 2006 yıllarında yapılan ve başvuru dilekçesinde bahsedilen 16 adet ihalenin gerçekleştirildiği, bu ihalelerden görevlendirmeye konu 2004/162847 ihale kayıt nolu “Yemek, Kahvaltı, Diyet Yemeği Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” ihalesinin incelenmesinde;

 

            08.12.2004 günü “Açık İhale Usulü” ile yapılan ihaleye 14 isteklinin iştirak ettiği, bu isteklilerden en avantajlı fiyat teklifinde bulunan Turnam İnş.San.Tic.Ltd.Şti.’nin teklif mektubunda rakam ve yazı ile yazılan teklif tutarında uyumsuzluk olması ve bilanço veya eşdeğer belgelerinin olmaması, Erşen Besicilik Gıda Yemek Tic. Ltd. Şti.’nin ihale zarfında yetkili imzası olmaması dolayısıyla dosyasının açılmayıp iade edilmesi, Gür Toplu Yemek firmasının geçici teminat miktarının yeterli olmaması, Biroğulları İnş.San.Tic.Ltd.Şti.’nin kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisinin yeterli olmaması ve Tadal Yemek Üretim San.Tic.Ltd.Şti.’nin taahhütnamelerinin olmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı ve bu durumların ihale tarihinde düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” nda da belirtildiği,ihalenin ikinci sırada en avantajlı teklifte bulunan Vurallar firması üzerinde bırakıldığı,

 

            Vurallar firmasının şartnamelerde ihaleye katılımda gerekli olan belgelerinin incelenmesinde belgelerinin varlığının yanı sıra söz konusu belgelerde mevzuata herhangi bir aykırılığa rastlanılmadığı,

 

            İdarece Vurallar firması ile 30.12.2004 tarihinde sözleşme imzalanmak suretiyle ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

            Anlaşılmıştır.

 

          İhale işlem dosyasının incelenmesinden; başvuru dilekçesinde sözü edilen Turnam firması üzerinde ihalenin bırakılıp ertesi gün belge çalınmak suretiyle eksik evrak tespiti yapılarak ihalenin Vurallar firmasına bırakılmasına karar verildiğine ve anılan  ihalede kanunen iş bitirme belgesi aranması şartı olmasına rağmen Vurallar firmasından bu şartın aranmadığına, Turnam firmasının sahibinin şikayette bulunacağını söylemesi üzerine kendisine Vurallar firmasının sahibi tarafından para verilerek şikayetten vazgeçirildiğine, yemek ihalesi şartnamesinde gıda üretim belgesi şartının aranmasına rağmen Mahmut Vural’ın bu belgesi olmadığı için ihalenin iptal edildiğine ve 2 aylık pazarlık usulü ile ihalenin menfaat karşılığı Vurallar firmasına verildiğine ilişkin iddiaları doğrulayacak herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanılmamış olup, bu itibarla da iddialar yerinde bulunmamıştır.

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak İdari Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı  maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul