• Karar No: 2007/UH.Z-2134
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :95
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2134
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizm. B.İşlem Otom. Gıda Temz. Turz. San. Dış Tic. A. Ş. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A- 4 Blok Nu:4 İkitelli Küçükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sıraselviler Cad. Nu:119 34433 Beyoğlu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17543
Başvuruya konu ihale:
 2006/180797 İhale Kayıt Numaralı “Hastane ve Bağlı Levent Semt Polikliniğinin Veri Giriş ve Kontrol Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 08.13.35.0041/2007-42 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 16.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane ve Bağlı Levent Semt Polikliniğinin Veri Giriş ve Kontrol Hizmetleri Alımı ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizm. B.İşlem Otom. Gıda Temz. Turz. San. Dış Tic. A.Ş.’nin 18.06.2007 tarih ve 17543 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Şikayetçinin, Kamu İhale Kurulunun 22.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1095 sayılı kararına yönelik birinci iddiasına ilişkin olarak İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 36 ve 37 nci maddelerinde belirtilen Kurul Kararlarına karşı başvuru için aranan koşulların gerçekleşmediği; İhale dokümanında yapılan düzenlemelere yönelik ikinci ve üçüncü iddiaların süreden reddine ve iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Başvuru dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Şikayete konu ihalede Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-1095 sayılı Kararı uyarınca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı; firmalarınca 100 personelin giyim bedeli için 62,45 YTL bedel öngörüldüğü ve  buna ilişkin belgeler sunulduğu halde, anılan Kararda firmalarınca öngörülen giyim bedeli ile 8 parçadan oluşan personel kıyafetinin hayatın olağan akışı içinde temin edilmesinin mümkün olmadığına Karar verildiği,

 

Buna karşın, Kamu İhale Kurulunun başka ihaleler hakkında almış olduğu 2007/UH.Z-310 sayılı Kararında kişi başı iki parçadan oluşan personel kıyafetine 0,57 YTL/kişi, 2007/UH.Z-1204 sayılı Kararda alt-üst iki takım iş elbisesi için 2,06 YTL/kişi bedelin uygun görüldüğü halde şikayete konu ihaleye ilişkin 2007/ UH.Z -1095 sayılı Kararda firmalarınca öngörülen giyim bedelinin uygun görülmemesinin kriterinin açıklanmaya muhtaç olduğu,

 

Ayrıca, firmalarınca yaka kartı için toplam 40,00 YTL bedel öngörüldüğü, yaka kartının giyimin bir parçası olarak değerlendirilerek giyim için öngörülen toplam 102,50 YTL bedelin değerlendirmeye alınması gerektiği, nitekim Kamu İhale Kurulun 2007/UH.Z-1528 ve 2007/UH.Z-1765 sayılı Kararlarında yaka kartının giyimin bir parçası olduğu yönünde değerlendirme yapıldığı; aksi halde diğer isteklilerin teklif açıklamalarında yaka kartına bedel öngörüp öngörmediklerinin incelenmesi gerektiği,

 

2) İdari şartname ve sözleşme tasarısında hakedişin ödenmesinde gecikme olması halinde firmaca hak edişlerin ödenmesi beklenilmeden işçi ücretlerinin ödenmesi için firmaca gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı; ayrıca sözleşme tasarısının 17 nci maddesinde sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı davranılması halinde cezai müeyyide uygulanacağının hüküm altına alındığı; buradan hak edişler ödenmese dahi işçi ücretlerinin ödenmesi yükümlülüğü getirildiği ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ise cezai müeyyide uygulanacağı, Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-974 ve 2007/UH.Z-978 sayılı kararlarında benzer düzenlemelerin ihalenin iptal nedeni sayıldığı,

 

            3) İhaleye ilişkin teknik şartnamede personel alımı ve işten çıkarılmasında idare onayının alınması gerektiğine ilişkin düzenlemeler yapıldığı, sözkonusu düzenlemelerin 4857 sayılı İş Kanununa aykırı olduğu; Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-378 ve 2007/UH.Z-390 sayılı Kararlarında benzer düzenlemelerin ihalenin iptal nedeni sayıldığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Şikayete konu ihale hakkında Sezen Yavuz LPG  Elk. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.02.2007 tarih ve 5404 sayılı sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan Kamu İhale Kurulunun 22.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1095 sayılı Kararında ihale üzerinde bırakılan istekli konumunda olan şikayetçi Merdan Sağlık Hizm. B.İşlem Otom. Gıda Temz. Turz. San. Dış Tic. A. Ş.’nin teklif bileşenlerine ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılarak teklifin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesi gerektiğinden bahisle;

 

“….

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Aşırı düşük teklif verdiği tespit edilen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

…”

karar verilmiştir.

 

İdarece anılan Karar uyarınca Merdan Sağlık Hizm. B.İşlem Otom. Gıda Temz. Turz. San. Dış Tic. A. Ş.’nin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin geçerli teklif olduğu belirtilen diğer istekli üzerinde bırakılması üzerine idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Şikayetçinin idareye başvurusu üzerine idarece alınan kararda Kamu İhale Kurulu Kararı uyarınca işlem yapıldığından bahisle şikayetçinin itiraz merciinin idare olmadığı; Kurul Kararına ilişkin itirazın, Kamu İhale Kurumu veya diğer yasal yollara yapılabileceği belirtilerek, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin  35 inci maddesi hükümlerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İdarenin kararının 04.06.2007 tarihinde şikayetçiye tebliği üzerine 18.06.2007 tarih ve 17543 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile Kuruma başvuruda bulunulmuştur.

 

Dilekçede yer alan ve yukarıda özetlenen iddialar iki ayrı başlıkta incelenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla;

 

1) Şikayetçinin birinci iddiasına ilişkin olarak; Kurul Kararının benzer konulardaki diğer kararlara ve hukuka uygun olmadığı iddialarıyla firmalarının teklifinin veya diğer isteklilerin tekliflerinin dilekçede yer verilen hususlar dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiği talep edilmektedir.

 

İdarece, 22.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1095 sayılı Kurul kararı uyarınca şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Diğer yandan, şikayetçinin dilekçesinde idarece Kurul kararının yanlış uygulandığına ilişkin herhangi bir değerlendirme bulunmamaktadır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “ İtirazen Şikayet ve İddiaların İncelemesi Süreci Sonunda Verilen Kararlar” başlıklı 35 inci maddesinde; idarenin, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlem ve eylemleri ivedilikle yerine getirmek zorunda olduğu ve ihale onayından sonraki işlemlerden birinin iptali halinde iptal edilen işlem ile bu işlemden sonra tesis edilen diğer işlemler tesis tarihleri itibariyle ve tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılarak karar gereklerine uygun biçimde ihale sürecine devam edileceği; ilgililerin, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığı iddialarıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği hükme bağlanmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru dilekçesinin Yönetmeliğin 35 inci maddesi kapsamında itirazen şikayet dilekçesi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

Diğer yandan, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte kararlara karşı başvuru yolları belirlenmiş olup Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde “İdareler ve Kurumca verilen kararlar yeterince açık değilse, yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan her biri kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir. …” ; 37 inci maddesinde ise “Tarafların adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki maddi hataların düzeltilmesi taraflarca istenebilir. … ” hükümleri yer almaktadır.

 

İncelemeye konu başvuruda şikayetçinin Kurul kararına yönelik birinci iddiasının, Yönetmeliğin 36 ve 37 nci maddelerinde hüküm altına alınan açıklama veya yanlışlıkların düzeltilmesi  mahiyetinde olmadığı; dolayısıyla, Yönetmelikte Kurul kararlarına karşı başvuru için aranan koşulların gerçekleşmediği anlaşılmıştır.

 

2) Şikayetçinin ikinci ve üçüncü iddiasına ilişkin olarak; söz konusu iddialar ihale dokümanında yapılan düzenlemelere yöneliktir. Şikayetçinin, 04.01.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alarak 16.01.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye teklif verdiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 04.01.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 18.05.2007 tarihli idareye yapılan başvuruda ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verildiği bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

           

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Şikayetçinin, Kamu İhale Kurulunun 22.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1095 sayılı kararına yönelik birinci iddiasına ilişkin olarak; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 36 ve 37 nci maddelerinde belirtilen Kurul Kararlarına karşı başvuru için aranan koşulların gerçekleşmediğine,

 

2) İhale dokümanında yapılan düzenlemelere yönelik ikinci ve üçüncü iddialara ilişkin olarak; başvurunun süre yönünden reddine,

 

3) İkinci ve üçüncü iddialar ile ilgili olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul