• Karar No: 2007/UH.Z-2135
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :96
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2135
Şikayetçi:
 Cem Veb Ofset San. ve Tic. Ltd. Şti. Alınteri Bulvarı Nu:29 Ostim / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Nu:3 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.06.2007 / 17152
Başvuruya konu ihale:
 2007/70883 İKN|li XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Bastırılması İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 ile 25.06.2007 tarih ve  08.13.06.0158/2007-39 sayılı Ön İnceleme ve Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 4334 sayılı Kanunun 21/b maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 13.06.2007 tarih ve 17152 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe (eksiklik tamamlama:18.06.2007) ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru dosyasında bulunan belge ve bilgilerin incelenmesinden, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna ilişkin belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği ve bu eksikliğin Kurumumuzca tamamlatma sürecinde, idarece usulüne uygun olarak 20.06.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edildiğinden,  idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair alınan karar hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Ön İnceleme ve Ek Ön İnceleme Raporları ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 10 uncu maddesinde, 7 adet ofset baskı makinesi, 2 adet bıçak ve 2 adet shilig paket makinesi mevcudiyeti şartı getirildiği ve kendilerinin 9 adet ofset baskı makinesi, 4 adet web ofset baskı makinesi,  2 adet giyotin bıçak ve 2 üç ağızlı bıçak, 2 adet shilig makinesi bulunduğu halde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle, idareye yaptıkları başvuru üzerine idarece alınan 12.06.2007 tarih ve 4571 sayılı ivedilik ve kamu yararı nedeni ile ihale sürecine devam kararının usul ve yasaya aykırı olduğu iddia edilmektedir.   

 

             Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, başvuru sahibinin 08.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 12.06.2007 tarih ve 4571 sayılı karar ile ivedilik ve kamu yararı nedeni ile ihale sürecine devam kararı aldığı, ihale yetkilisince onaylanan ivedilik ve kamu yararı hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi istenilmektedir.

     

              Başvuruya konu ihale sürecinin devam edilmesine dair 12.06.2007 tarih ve 4571 sayılı kararda;

 

             “T.B.M.M 03.05.2007 tarih ve 891 sayılı kararı ile milletvekili genel seçiminin 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.

 

              Yüksek Seçim Kurulu 04.05.2007 tarih, 221 sayılı kararı ile XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili işlemlerin hazırlanan Seçim Takvimine göre yapılmasını karara bağlamıştır.

 

              Tüm seçim işlemleri takvimde yazılı sürelerde yapılması zorunludur ve bu süreler kesindir. Başkanlık Makamının 05.06.2007 tarihli Onay’ı doğrultusunda birleşik oy pusulasının, illerde seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız aday sayısına göre bastırılması ihalesi, milletvekili genel seçiminin öne alınması nedeniyle beklenmeyen ve ivedi olarak yapılması zorunlu bir iş olarak ortaya çıkması üzerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b maddesine göre Pazarlık Usulü ile yapılmasına karar verilmiştir.

 

              Seçim Takvimine göre 61.018.750 adet birleşik oy pusulası basım işine 19 Haziran 2007 tarihinde başlanılması, 13 adet Gümrük Kapısında kullanılacak oy pusulalarının öncelikle bastırılarak  sevkiyatı, tüm basım işinin 09 Temmuz 2007 tarihinde bitirilmesi ve 81 il, 733 ilçe seçim kurulu ve oluşturulan gümrük kapılarına ulaştırılması gerekmektedir.

 

              Söz konusu ihalenin bitirilememesi halinde birleşik oy pusulasının basımı, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtılması, 25.06.2007 tarihinde gümrük kapılarında oy verme işlemlerine başlanılması, 22 Temmuz 2007 tarihinde milletvekili genel seçimin yapılması tehlikeye gireceğinden birleşik oy pusulası basımı ihalesinde sözleşmenin imzalanmasında ivedilik ve kamu yararı olduğu görülmektedir” gerekçesiyle ihale sürecine devam kararı aldığını 12.06.20007 tarihinde  başvuru sahibine bildirmiştir.

 

Başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna ilişkin belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği ve bu eksikliğin Kurumumuzca tamamlatma sürecinde, idarece usulüne uygun olarak 20.06.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edildiğinden,  ihaleye devam kararı hakkında herhangi bir karar vermenin, hukuken bir fayda ve sonuç doğurmayacağı anlaşılmıştır.

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

İdarece alınan ihale sürecinin devam edilmesine dair karar hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul