En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2139
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :90
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2139
Şikayetçi:
 Altan İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti., Merkez Mahallesi Reşitpaşa Cad. Okutan İşmerkezi No:54/107 Avcılar İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hayrabolu Belediye Başkanlığı, İlyas Mahallesi Uzunköprü Caddesi No:1 59400 Hayrabolu/TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17440
Başvuruya konu ihale:
 2007/45825 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık ve Tıbbi Atıkların Toplanması ve Çöp Toplama Alanına Nakli İle Genel Süpürme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 08.13.31.G014/2007-45 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Hayrabolu Belediye Başkanlığı tarafından 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Katı Atık ve Tıbbi Atıkların Toplanması ve Çöp Toplama Alanına Nakli İle Genel Süpürme İşi” ihalesine ilişkin olarak Altan İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 18.06.2007 tarih ve 17440 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; üzerinde ihale kalan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin başka bir firmaya ait olması nedeniyle uygun olmamasına rağmen idarece değerlendirme dışı bırakılmayarak anılan firmaya 3 gün süre verilerek tamamlatıldığı, bu firmanın iş deneyim belgesinde adı geçen firmanın alt yüklenicisi olarak çalıştığına dair noter onaylı fatura ve sözleşmeyi sonradan sunduğu, bunun noter onay tarihinden de anlaşılabileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 25.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 25.05.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 18.06.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, İhalelere Karşı Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilebilmesi için öngörülen kabul koşullarının oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve incelemenin doğrudan Kurumca yapılması gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

                                                                  KARŞI OY

         

Başvuru sahibinin 08.06.2007 tarihli dilekçesinde özetle; Üzerinde ihale kalan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin başka bir firmaya ait olması nedeniyle uygun olmamasına rağmen idarece değerlendirme dışı bırakılmayarak anılan firmaya 3 gün süre verilerek tamamlatıldığı, bu firmanın iş deneyim belgesinde adı geçen firmanın alt yüklenicisi olarak çalıştığına dair noter onaylı fatura ve sözleşmeyi sonradan sunduğu, bunun noter onay tarihinden de anlaşılabileceği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin 08.06.2007 tarihli başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde; Kuruma 15 günlük başvuru süresi geçtikten sonra başvurduğu ve değerlendirmeye itiraz ettiği, idarenin şikayet üzerine aldığı kararda ise tamamlatmanın “bilgi eksikliği” çerçevesinde yapıldığının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 25.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 25.05.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 18.06.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin ileri sürdüğü iddialar somut ve ciddi nitelikte olduğundan başvurunun süre yönünden reddi ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi kararı verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul