• Karar No: 2007/UH.Z-2141
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :76
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2141
Şikayetçi:
 Radar Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Cad. Acar İş merkezi Nu:6/16 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Elazığ Çalışma Bölge Müdürlüğü, Yeni Mah. Gazi Cad. Nu:62 23100 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 / 16274
Başvuruya konu ihale:
 2007/45963 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 08.12.51.0203/2007-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Elazığ Çalışma Bölge Müdürlüğü tarafından  tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Radar Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 05.06.2007 tarih ve 16274 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Personele ödenecek ücretin asgari ücretin 1,06 katı üzerinden hesaplanmasına yönelik düzenlemenin brüt asgari ücret üzerinden yapılması gerekirken, bu düzenlemenin net asgari ücret üzerinden yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılması öngörülen çalışmalar için ödenecek ücretlere yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılması öngörülen çalışmalar için ödenecek ücretin, asgari ücretin 1,06 fazlası üzerinden hesaplanması gerekirken, Merka Özel Güvenlik Ltd. Şti. tarafından hesaplanan ücretin bu farkı yansıtmadığı,

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

             Başvuru dilekçesinin ekinde yer alan belgelerin incelenmesi neticesinde, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgede İKN’nin yer almadığı; şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu bulunan başvuru bedeli ihale kayıt numarası üzerinden takip edildiğinden bu eksikliğin giderilmesi gerektiğinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca şikayetçiye 06.06.2007 tarih ve 7460 sayılı yazı ile 13.06.2007 tarihinde bildirildiği, buna rağmen bahsi geçen eksikliğin giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun şekil yönünden reddine ,

 

2) İddiaların incelenmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul