En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2148
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :73
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2148
Şikayetçi:
 Dilara Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Tic. Ltd. Şti., Ataç 1 Sokak 20/6 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Peykhane Caddesi Nu 10 Çemberlitaş Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.05.2007 / 15856
Başvuruya konu ihale:
 2007/17855 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 08.12.11.0201/2007-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Dilara Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.05.2007 tarih ve 15856 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun reddine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye katılmak üzere gelindiğinde bazı firmaların yaklaşık maliyet hakkında bilgi sahibi olduğunun öğrenildiği ve yaklaşık maliyet hakkındaki bilgilerin firmaları tarafından da öğrenildiği, ihale sonuçlandırılmadan önce yaklaşık maliyetin sızdırılmasının suç teşkil ettiği ve ihaleye fesat karıştırıldığı, idarece yapılan 2006/112582 ihale kayıt numaralı ihalede de yaklaşık maliyetin sızdırıldığı ve bu ihalenin iptal edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde başvuru sahiplerinin vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvan ve/veya adresinin belirtilmediği, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği, idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin eklenmediği, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 06.06.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan; başvuru dilekçesinde şikayetçi olarak görünen firmanın 01.06.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, sözkonusu başvurunun şirketlerine ait olmadığı, şirket yetkililerinin haberi olmadan yapılan bir başvuru olduğu, sözkonusu başvuru hakkında tüm kayıt ve delillerin muhafaza altına alınarak dilekçenin bir örneğinin firmalarına verilmesinin istenildiği belirtilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun şekil yönünden reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul