• Karar No: 2007/UH.Z-2151
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :115
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2151
Şikayetçi:
 Kaymazlar Elektrik Ltd. Şti., Bulgurlu Caddesi Kireç Fırını Sokak No:11 Üsküdar İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesi, Tıbbiye Caddesi Üsküdar İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.06.2007 / 17893
Başvuruya konu ihale:
 2007/15540 İhale Kayıt Numaralı “9 Aylık Teknik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 08.13.58.0148/2007-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma  Hastanesi tarafından 15.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “9 Aylık Teknik Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Kaymazlar Elektrik Ltd. Şti.’nin 21.06.2007 tarih ve 17893 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1)      Başvurunun reddine,

 

2)      Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde ISO 9001-2000 Kalite belgesi şeklinde düzenleme yapıldığı, belgenin taşıması gereken kriterlere ilişkin olarak kriter belirtilmediği,

 

            2) İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olara “Teknik bakım onarım hizmeti ve diğer hizmetler kabul edilecektir.’’ düzenlemesinin yapılarak ihalenin niteliğine uymayan firmaların da ihaleye katılımlarına yol açılarak haksız rekabet ortamı oluşturulduğu,

 

            3) İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde yol ücretinin nakdi karşılanacağı belirtildiği halde, tutarın belirtilmediği,     

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

            Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 14.03.2007 tarihinden itibaren otuz gün içinde idarece bir karar alınmaması halinde, karar verme süresinin bitimini izleyen on beş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra Kurum kayıtlarına 21.06.2007 tarihinde alınan 26.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

             Ayrıca; Haydarpaşa Numune Hastanesinin 2007/15540 İhale kayıt numaralı ihalesine ilişkin olarak 28.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1745 ve 2007/1743 sayılı Kurul kararları ile 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmiş olduğu tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            28.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1745 ve 2007/1743 sayılı Kurul kararları ile 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma  Hastanesinin 2007/15540 İKN´li “9 Aylık Teknik Hizmet Alımı’’ İhalesine ilişkin olarak; ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verildiğinden,

 

            Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul