• Karar No: 2007/UH.Z-2191
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :49
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2191
Şikayetçi:
 On Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.,GMK Bulvarı No:61/21 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.06.2007 / 16132
Başvuruya konu ihale:
 2007/35854 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.06.2007 tarih ve 08.12.37.0019/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nce 14.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak On Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti’nin 14.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.06.2007 tarih ve 16132 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamede, teklif fiyata dahil edilmesi gereken masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde belirtilen gider kalemlerinin dışındaki diğer gider kalemlerinin yer almaması sebebiyle teklif rakamının hesaplanamadığı,

 

2) Teklif fiyata dahil olması gereken hafta sonu tatil günleri çalıştırılacak toplam personel sayısının ihale dokümanında belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; İdari Şartnamenin 2/ a ve c maddeleri ile 49.2 maddesinde, işin süresinin 01.07.2007–31.12.2007 tarihleri arasında 6 ay olduğu, çalıştırılacak personel sayısının 130 kişi olduğu, aynı şartnamenin 26.1 maddesinde; ilgili mevzuat gereği bu işte çalıştırılacak personelin ödenmesi gereken ücretlerinin 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca yapılacak ödemeleri, vergileri, SSK primleri, personele ayni olarak verilecek giyim eşyaları ve hizmet esnasında kullanılacak ekipman, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası giderleri ile sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak sigorta, vergi ve harç giderlerinin isteklilerce teklif fiyata dahil edilerek verileceği, 26.3 maddesinde ise, çalışacak personele yol bedelinin ayda 26 işgünü hesabıyla çalışılan her gün için brüt 2,50 YTL yemek bedelinin, 3,00 YTL yol bedelinin yüklenici tarafından bordroda gösterilerek nakdi olarak ödeneceği ve teklif fiyata dahil edileceği, 26.5 maddesinde, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,50 olduğu şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            Diğer taraftan, teknik şartnamede çalıştırılacak personele verilecek giyim malzemelerinin nitelikleri ve sayıları ile kullanılacak ekipmanlar ayrı ayrı belirtilmiş, aynı şartnamenin 17 nci maddesinde, ihaleye konu işin süresinde resmi ve dini bayram günü sayısının 9 gün olduğu, bu sürede her gün çalıştırılacak personel sayısının 122 olduğu ve çalıştırılacak personele 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ücret ödeneceği yönünde düzenleme yer almaktadır.

 

Söz konusu ihaleye ilişkin bütün maliyet kalemleri, yukarıda belirtildiği üzere idarece ayrıntılarıyla düzenlenmiş olup, tekliflerin oluşturulmasında isteklileri tereddüde düşürecek bir hususun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; teknik şartnamenin 17 nci maddesinde, ihaleye konu işin süresinde resmi ve dini bayram günü sayısının 9 gün olduğu, bu sürede her gün çalıştırılacak personel sayısının 122 olduğu ve çalıştırılacak personele 4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ücret ödeneceği yönünde düzenleme yer aldığından başvuru sahibinin bu iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul