• Karar No: 2007/UH.Z-2192
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :50
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2192
Şikayetçi:
 Kent Endüstriyel Mak. Ekip. Kimy. Mad. Çevr. Temz. Hizm. Nak. ve Serv. Taşm. San. Tic. Ltd. Şti., Aytaç Mahallesi Dereboyu Cad. Yonca Sokak No:3/1 Küçükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Urla Belediyesi, Hacı İsa Mah. Bülent Baratalı Caddesi Nu:3 35430 Urla/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.06.2007 / 16002
Başvuruya konu ihale:
 2007/23014 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Sınırları İçerisindeki 12 Mahallede Çöp Toplama, Cadde, Sokak, Meydan ve Bulvarların Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 08.12.34.0168/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Urla Belediyesi’nce 22.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediye Sınırları İçerisindeki 12 Mahallede Çöp Toplama, Cadde, Sokak, Meydan ve Bulvarların Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Kent Endüstriyel Mak. Ekip. Kimy. Mad. Çevr. Temz. Hizm. Nak. ve Serv. Taşm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.06.2007 tarih ve 16002 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;İhale dokümanında belirtilen anahtar teknik personelin deneyim süresinin yetersiz olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında idarece yapılan süre hesabının doğru olmadığı iddia edilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            İşe ait idari şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2/a maddesinde; “İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için 1 adet Çevre Mühendisi (5 yıl ihale konusu iş veya benzer iş deneyimli) ve 1 adet iş güvenliği uzmanı anahtar teknik personel olarak aranır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde; “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”ta Kent End. Mak. Ltd. Şti.’nin yukarıdaki düzenleme doğrultusunda çevre mühendisi oda kayıt belgesinin 5 yıl deneyim süresini karşılamadığı belirtilmiştir.

 

            Alınan ihale komisyon kararında da; 6 adet teklif zarfının değerlendirilmesi sonucunda, Kent End. Mak. Ltd. Şti.’nin dosyasında anahtar teknik personel için istenen 5 yıllık deneyim süresinin Çevre Mühendisi yönünden yeterli olmadığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

            Kent End. Mak. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında çevre mühendisine ilişkin yer alan  oda kayıt belgesinin 18.11.2002 tarihini taşıdığı ve ihalenin ise 22.03.2007 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında yıl hesabından hareket edildiğinde 5 yıllık bir belgeden bahsedilebileceği anlaşılıyor olmakla birlikte, bu hususta idarede tereddüt hasıl olduğundan Kamu İhale Kurumuna Bilgi Edinme kapsamında anılan firmanın deneyim süresinin nasıl kabul edilmesi gerektiği sorulmuş olup, kurumumuzca verilen cevapta; “ ‘..Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilginin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.’ düzenlemesi yer almaktadır.Buna göre 18 Kasım 2002 yılında işe başlayan anahtar teknik personel 18 Kasım 2007 tarihi itibariyle 5 yıllık mesleki tecrübeyi tamamlamış olacaktır.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği değişik (15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı RG) 43 üncü maddesinde de; “Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür.Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

             Yukarıdaki Yönetmelik hükmünden hareketle anahtar teknik personelin deneyim süresinin hesabına ilişkin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki eşit muamele ilkesine uygun sağlıklı bir tespitin, ancak; oda kayıt tarihinden ihale tarihine kadar geçen bütün sürelerin (ay, gün, yıl) dikkate alınarak yapılacak bir hesaplama sonucunda elde edilebileceği düşünüldüğünden, bu durumda şikayete konu ihalede, ihale tarihinden, başvuru sahibinin çevre mühendisinin meslek odasına kayıt tarihi çıkarıldığında (22.03.2007-18.11.2002) ilgilinin meslek odasına kayıt tarihinin üzerinden dört (4) yıl, 4(dört) ay, 4 (dört) gün geçtiği ve Çevre Mühendisinin deneyim süresinin İdari Şartnamede ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde istenen en az beş yıllık deneyim süresi şartını karşılamadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin idarece ihalede değerlendirme dışı bırakılmasının doğru olduğu ve iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul