• Karar No: 2007/UH.Z-2193
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :51
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2193
Şikayetçi:
 Kral Güv.Koruma ve Eğit. Hizm. Ltd.Şti -Emirbey Koruma Özel Güv. ve Eğit. Hizm.Ltd.Şti , Kazımkarabekir Cad. Numune Apt. Kat.2 No:3 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İpek Yolu Üzeri 6. Km 65300 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18230
Başvuruya konu ihale:
 2007/47924 İhale Kayıt Numaralı “Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 08.13.67.0168/2007-48 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından 11.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Kral Güv.Koruma  ve Eğit. Hizm. Ltd.Şti -Emirbey Koruma Özel Güv. ve Eğit. Hizm.Ltd.Şti ’nin 25.06.2007 tarih ve 18230 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun reddine,

 

İddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; kendilerince ortak girişim olarak teklif verildiği belirtilmiş olup,  idari şartnamenin 26 ncı maddesinde resmi, dini ve yılbaşı özel günleri için 21 gün olarak hesaplama yapıldığı, ancak ulusal, resmi, dini ve yılbaşı özel günlerinin 24 güne tekabül ettiği ve idarenin hesabında bir yanlışlığın olduğu iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 08.05.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 06.06.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

Şikayet süresi geçtikten sonra İdareye yapılan başvuru üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğundan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle,

1)      Başvurunun süre yönünden reddine,

2)      İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul