• Karar No: 2007/UH.Z-2194
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :52
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2194
Şikayetçi:
 Uzunoğlu İnsan Kaynakları ve Aracılık Hizm. Temz. San. Tic. Ltd. Şti., Uçancıbaşı Mah. 558 Sokak (Kız Meslek Lisesi Arkası) No:1 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Güney Belediye Başkanlığı, Tilkilik Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:1 20460 Güney/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.05.2007 / 14267
Başvuruya konu ihale:
 2007/36063 İhale Kayıt Numaralı “25 Kişilik (120 Gün) 4 Aylık Süreli Çöp Toplama ve Nakil Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.06.2007 tarih ve 08.11.08.G014/2007-46 E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Güney Belediye Başkanlığı’nca  tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “25 Kişilik (120 Gün) 4 Aylık Süreli Çöp Toplama ve Nakil Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Uzunoğlu İnsan Kaynakları ve Aracılık Hizm. Temz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  16.05.2007 tarih ve 14267 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ticaret odası faaliyet izin belgelerinin bulunmadığı, idari şartnamenin (d) bendine göre verilmesi gereken 10. madde taahhütnamesinde pazarlık usulünde uygulanan formata aykırı olarak aday yazmaları gerekirken yeterlilik başvurusu olması nedeniyle aday yazmamaları ve ISO 9001-2000 belgesi kapsamında çöp toplama ve nakil hizmetinin bulunmadığı nedenleriyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ilan ve ihale dokümanında düzenlemeye göre ticaret odası faaliyet izin belgesinin istenmediği, taahhütnamedeki eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiği, ayrıca benzer iş olarak temizlik hizmetlerinin kabul edildiği bir ihalede temizlik işlerinin içeren ISO belgesinin kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            İdari şartnamenin 14 üncü maddesinde; “14.1. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir:

         

          b)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

            1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge” şeklinde,

Aynı şartnamenin 14.3.2 maddesinde; “ İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001:2000 Belgesi istenecektir. Kapsamında (içeriğinde) Belediyemize yapılan işin gereği olarak çöp toplama ve nakil hizmeti yapıldığına ve/veya yapılacağına dair terim bulunması gerekmektedir.” şeklinde,

düzenlemeler yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale dokümanında “her türlü temizlik işi”nin benzer iş olarak kabul edileceği, işin adının ise, “25 kişilik (120 gün) 4 aylık süreli çöp toplama ve nakil hizmeti için temizlik personeli satın alımı” olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

Şikayetçinin yeterlik aşamasında sunduğu belgeler ve değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri birlikte incelendiğinde;

a) Başvuru sahibinin Denizli Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Suretini idareye sunduğu, idari şartnamenin yukarıda anılan düzenlemesine göre “Oda Faaliyet Belgesi” istenmediği, şikayetçinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

b) Başvuru sahibinin 10 uncu madde taahhütnamesinde ihalenin pazarlık usulü ile yapılması nedeniyle “aday” yazılması gereken kısma “istekli” yazması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibince ilgili kısma aday yazılmaması standart forma uygun olmamakla birlikte taahhütnamenin geçerli olduğu ve bu hususun esasa etkili olmadığı,

c) İdarenin kalite ve standart belgelerine ilişkin  düzenlemesinde, ISO 9001:2000 belgesinin kapsamında “çöp toplama ve nakil hizmeti” ifadesinin de yer alması gerektiğinin belirtildiği, oysa başvuru sahibinin kalite yönetim sistem belgesinde, “Temizlik Hizmetleri, İnsan Kaynakları Temini ve Yerleştirilmesi, Otomasyon Personeli ve Veri Giriş Personeli Temini ve Yerleştirilmesi” şeklinde kapsam açıklaması yer aldığı ve bu haliyle idari şartnameye uygun olmadığı, ayrıca benzer iş tanımının iş deneyim belgesinin konusuna ilişkin olduğu, kalite sistem belgesi ile ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığı, istenen kalite yönetim sistem belgesinin ihale konusu işin özellikleri dikkate alınarak idarece belirleneceği, anlaşılmış olup, başvuru sahibinin kalite sistem belgesi idari şartnameye uygun sunulmadığından şikayet uygun bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul