• Karar No: 2007/UH.Z-2195
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :53
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2195
Şikayetçi:
 Oğulcan İnş. Turz. Elek. Gıda Nak. Tem. İlaç. Peyzaj Bilg. Taah. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti., Kazım Dirik Caddesi Arifbey Çarşısı Kara 2 Apt. No:1/1 BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Tatvan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ahlat Yolu Üzeri 13200 Tatvan/BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17608
Başvuruya konu ihale:
 2007/1972 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 08.13.38.G014/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tatvan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 15.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Oğulcan İnş. Turz. Elek. Gıda Nak. Tem. İlaç. Peyzaj Bilg. Taah. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  19.06.2007 tarih ve 17608 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Üzerinde ihale kalan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçerli teklif/tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kamu İhale Kurulu’nun 09.04.2007 tarih ve UH.Z-1235 sayılı Kararında belirtilen “İdarece, asgari işçilik maliyeti ile aynı tutarın teklif edilmesi nedeniyle aşırı düşük sorgulaması yapılarak üzerinde ihale bırakılan firmanın teklifinde giyim bedeli öngörmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı” hükmüne rağmen idarece, giyim bedeli hariç asgari işçilik maliyeti ile aynı teklifi veren firmanın üzerinde ihalenin bırakıldığı, idarenin düzeltici işlem kararını gereği gibi uygulamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayetçinin 23.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 05.03.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 08.03.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve şikayetçinin 15.03.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu , idarece 29.03.2007 tarihinde üzerinde ihale kalan istekli ile usule aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı,

 

Kurul’un 09.04.2007tarih ve 2007/UH.Z-1235 sayılı Kararı ile, “Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline ve üzerinde ihale kalan firmanın teklifi ile asgari işçilik maliyeti üzerindeki diğer tekliflerin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutularak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi  hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,” karar verildiği ve kararda üzerinde ihale bırakılan isteklinin teklifinin giyim maliyeti hariç asgari işçilik maliyeti ile aynı olması nedeni ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinin belirtildiği,

 

İdarece anılan Kurul Kararı üzerine, başvuru sahibi firma ile üzerinde ihale bırakılan firmanın tekliflerinin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulduğu (diğer firmaların tekliflerinin bir kısmının asgari işçilik maliyetinin altında olması, evrak eksikliği ve geçici teminatları iade edildiğinden sorgulamaya tabi tutulmadığı belirtilerek) ve yine ihalenin 17.05.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile aynı istekli üzerinde bırakıldığı,

 

Bunun üzerine şikayetçinin 31.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 11.06.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 12.06.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve şikayetçinin 19.06.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu  tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarenin Kurulun 09.04.2007tarih ve 2007/UH.Z-1235 sayılı Kararı üzerine yaptığı aşırı düşük sorgulaması üzerine isteklilerin yaptığı açıklamalar incelendiğinde,

 

            Emin Temizlik: Asgari İşçilik maliyeti : 248.351,33 YTL(giyim hariç),

             Giyim : Açıklama ekinde demirbaş defteri ve giyim maliyeti yönünden 05.02.2007 tarihli ve 2.960 YTL, 08.11.2006 tarihli ve 4.804,00 YTL,05.12.2006 tarihli 1.246 YTL tutarlarında üç adet fatura sunulduğu, ancak açıklamada faturalardan da anlaşılacağı üzere kıyafetlerin kendilerinde mevcut olduğu ve hastane menfaati de düşünülerek giyim maliyeti talep etmeden teklif verdikleri belirtilmiştir.

 

            Şikayetçi firmanın açıklaması:

            Asgari işçilik maliyeti: 248.351,33 YTL

            Giyim                         : 82,50+% 3 sözleşme gideri=84,98 YTL

 

            İdarece, üzerinde ihale bırakılan ve kendisiyle sözleşme imzalanan, giyim maliyeti öngörmediği daha önce Kurumca yapılan itirazen şikayet incelemesinde tespit edilen isteklinin giyim maliyetini talep etmediğine ve kıyafetin daha önceden mevcut olduğuna ilişkin açıklamasının uygun kabul edilerek ihalenin tekrar aynı istekli üzerinde bırakıldığı, Kurul’un 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1235 sayılı Kararında belirtilen düzeltici işlemin eksik uygulandığı, aşırı düşük sorgulaması yapılarak karara uyulmakla birlikte mevzuata uygun olmayan açıklama üzerine teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken açıklamanın uygun kabul edilerek ihalenin sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir.

 

            Bu çerçevede üzerinde ihale bırakılan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak kalan geçerli teklif/teklifler üzerinden idarece yeniden değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Üzerinde ihale kalan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçerli teklif/tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul