En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2197
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :57
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2197
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. Nu:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Baştabipliği Çırpan Mah. Sağlık Sokak 16500 Mustafakemalpaşa/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.05.2007 / 15637
Başvuruya konu ihale:
 2007/33003 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıllık 25 İşçi+1 Ekip Sorumlusu İle Tıbbi Sekreterlik, Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme İşi İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 08.11.95.G012/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 20.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Yıllık 25 İşçi+1 Ekip Sorumlusu İle Tıbbi Sekreterlik, Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme İşi”  ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.05.2007 tarih ve 15637 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

            İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin idari şartnamesinde resmi tatil günleri ve bu günlerde çalışacak personel sayısının verilmediği, teknik şartnamenin 2.5.2. maddesinde hizmetin kesintisiz yerine getirileceği ve gerektiğinde akşam, gece, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde hafta sonları, gündüz mesai sonrası çalışma sisteminin Kurumun verdiği hizmetleri aksatmayacak şekilde idare ve isteklinin koordinasyonu ile belirleneceğinin yer aldığı, idarenin cevabında idari şartnamenin 26 ncı maddesinde resmi tatil günlerinde işçi çalıştırılacağına dair bir hüküm bulunmadığının belirtildiği, iki şartname arasında çelişkiye rağmen şartnamelerde tatillerde işçi çalıştırılamayacağının açıkça belirtilmiş olduğunun iddia edildiği, idarenin ihalenin 3 yıllık olması nedeniyle mevcut tatillerin hafta arası günlerinde ilave edilmesi sebebiyle resmi tatillerin uzayacağı bu nedenle idareye yönelik tatil tahminlerinin ve yaklaşık maliyet hesabının yapılamayacağının bildirildiği ve idarenin cevap yazısının önceki bölümleri ile çelişkiye düştüğü, ayrıca idarenin cevabında bahsettiği Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-1517 sayılı kararda bayram ve resmi tatil günlerinde personel çalıştırılmayacağının açıkça düzenlendiği halde söz konusu ihalenin teknik şartnamesinde sürekli çalışma istenildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1-İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Personele verilecek yemek hastanemiz mutfak ve yemekhanesinden sağlanacak olup ayrıca bir ücret verilmeyecektir. Firmalar tekliflerine yemek bedeli koymayacaklardır. Ayrıca giyecek giderleri isteklilerce teklif edilen fiyata dahil edilecektir. Personele verilecek giyecek giderleri için idarenin belirlediği tutarlar aşağıda çıkarılmıştır.İdarenin her yıl için talep ettiği giyim kuşam miktarı aşağıdadır. 1-Gömlek 2 adet, 2-Yelek 2 adet, 3-Pantolon 2 adet, 4-Ayakkabı 2 adet, 5-Fular-kravat 2 adet Yüklenici firma her yıl yukarıda belirtilen kıyafetleri ayni olarak vermek zorundadır. Personellerin formalarının tip ve rengi hastanenin tayin edeceği şekilde olacaktır. Çalıştırılacak işçilerden 1 kişi ekip sorumlusu olarak hizmeti organize edecek olup, asgari ücretin % 80 fazlası ücretle çalıştırılacak olup diğer 25 işçi asgari ücretle çalıştırılacaktır.

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2 dir.” düzenlemesi ile,

 

Teknik şartnamenin “hizmet saatleri” başlıklı 2.5.2. maddesinde; “Hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri kesintisiz olarak yerine getirilecektir. Gerektiğinde akşam, gece, hafta sonu ve tatil günlerinde görevli personel sayısı ve çalışma saatleri hastanenin çalışma düzeni ve yoğunluğuna göre idare ve isteklinin koordinasyonu ile belirlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XII- İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar maddesinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt maddesinin 16 ncı maddesinde;

         

          İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

                İdarece resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için bir düzenleme yapılamamasına rağmen teknik şartnamede işin kesintisiz yapılacağı ve tatil günlerinde görevli personel sayısı ve çalışma saatleri hastanenin çalışma düzeni ve yoğunluğuna göre idare ve isteklinin koordinasyonu ile belirleneceğine ilişkin düzenleme yapılarak isteklilerin tekliflerini hazırlarken tereddüt yaratıldığı gibi 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının da ihale dokümanında belirtilmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul