• Karar No: 2007/UH.Z-2198
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :58
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2198
Şikayetçi:
 Özyol Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Camişerif Mahallesi 5238. Sokak No:8 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü, Pınarbaşı Mah. Ardahan Sok. No:4 06280 Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 14826
Başvuruya konu ihale:
 2007/34592 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Mamül Yemek Pişirme, Dağıtım ve Servis Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 08.11.32.G012/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü’nce 10.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Mamül Yemek Pişirme, Dağıtım ve Servis Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Özyol Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 17.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.05.2007 tarih ve 14826 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, idarece teklifi geçerli olan 4 firma içinde en ucuz teklifin firmalarına ait olduğunun bildirildiği, aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, yapmış oldukları aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmadığı, idarece ihaleye katılan tüm firma tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında olduğunun bildirilmesinin diğer tekliflerinde benzeri ve ciddiyetten uzak gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmasına neden olduğunun tahmin edildiği, ihalede rekabet ortamının oluşmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           Söz konusu ihaleye 6 isteklinin katıldığı, 4 isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği, isteklilerden Dilhan Yemek, Özyol Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Çardak Yemek Ltd. Şti., Apaydın Gıda Ltd. Şti., Aydeniz Yemek Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirilen isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Çardak Yemek Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığı, Apaydın Gıda Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması yerine sadece referans gösterdiği bir evrak ile açıklamada bulunduğu görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin           yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece ihalenin 10.05.2007 tarihinde yapıldığı, idarece teklifi aşırı düşük kabul edilen isteklilerden maliyet bileşenlerini ve işi yürütmekte kullanacağı avantajlı koşullar ile fiyat açıklamasına esas teşkil edecek evrakların 11.05.2007 günü saat 16:00 ya kadar verilmesinin istenilmiştir. 

 

            İdarece başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının teknik şartname göz önüne alınmadan hazırlandığı ve gerekli açıklamaların yapılmadığı görüldüğünden yeterli bulunmadığı, açıklama dosyasında hazırlanan örnek mönünün hangi yaş grubu ölçü alınarak tespit edildiğinin belli olmadığı, ara öğün listesinde verilecek yiyeceklerin teknik şartnamede belirtilen kombinasyondan oluşmadığı, açıklama dosyasında verilen kahvaltı örneğinde çay-süt ve ekmek haricinde iki çeşit gıda maddesi verileceğini öngördüğü halbuki teknik şartnamede çay-süt vb. ve ekmek hariç 3 çeşit olmasının öngörüldüğü, açıklama dosyasında ana öğün sadece 3 kap üzerinden hesaplandığı ve buna göre açıklama yapıldığı, ancak teknik şartnamede 13 + yaş grubu için 4 çeşit olması zorunluluğu bulunduğu, ara öğünlerde ekmeğe hiç yer verilmediği gibi maliyet analizinde de ekmek gramajlandırılması ve fiyatlandırılması yapılmadığından aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmediği anlaşılmıştır. 

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında; Yaş grubu belirtilmeden genel olarak örnek ana öğün, ara öğün, kahvaltı listesi hazırladığı, ana öğünün 3 kap üzerinden analizinin yapıldığı, kahvaltı listesinde çay, süt ve ekmek haricinde iki çeşit gıda maddesine yer verildiği, teklifi oluşturan kalemlerin açılımı yapılarak fiyatlandırıldığı, kullanılacak malzemelere ait faturalar sunduğu görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan Aydeniz Yemek Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında teknik şartnamede belirtilen yaş gruplarına ve tabloda belirtilen yemek çeşitlerine göre örnek öğünlerin hazırlanarak fiyat analizlerinin yapıldığı, diğer gider kalemlerinin fiyatlandırıldığı, kullanılacak malzemelere ait faturaların sunulduğu görülmüştür.

 

İdare tarafından aşırı düşük teklif olarak kabul edilen başvuru sahibinden istenilen aşırı düşük teklif açıklamasında Kanunun 38 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen; verilen hizmetin ekonomik olması, (b) bendinde belirtilen; hizmet işinin yerine getirilmesinde bir isteklinin diğerinden farklı olan ve söz konusu istekliye özgü kullanacağı avantajlı koşullar, (c) bendinde belirtilen; hizmet işinin özgün olması hususlarına uygun bir açıklama olmaması nedeniyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul