En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2199
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :59
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2199
Şikayetçi:
 Dilhan Yemek, Handan Tarım Mustafa Kemal Mahallesi 21. Sokak No:2 Söğütözü/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü Pınarbaşı Mah. Ardahan Sok. No:4 06280 Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16403
Başvuruya konu ihale:
 2007/34592 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Mamül Yemek Pişirme, Dağıtım ve Servis Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 08.12.56.G012/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü’nce 10.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Mamül Yemek Pişirme, Dağıtım ve Servis Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Dilhan Yemek, Handan Tarım’ın 29.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.06.2007 tarih ve 16403 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, kesinleşen ihale kararını tebliğ ettikleri, idarece tekliflerinin aşırı düşük olarak belirlendiği ve kendilerinden aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği, idareye vermiş oldukları aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakıldıkları, idareden tekliflerinin değerlendirilmeye alınmama sebebinin gerekçesi sorulduğu halde idarece şikayet başvurusu olarak değerlendirildiği ve şikayet başvurularının uygun bulunmadığı ve hizmetin süreklilik arz etmesi ve çocukların mağdur edilmemesi amacıyla kamu yararı ve ivedilik arz etmesi nedeniyle ihale sürecinin devamına karar verildiğinin bildirildiği, idarece 10.05.2007 tarihinde yapılan ihalenin süre yönünden 31.05.2007 tarihinde sonuçlandırılamayacağının bilindiği halde anılan tarihte ihalenin yapılmasının idarenin kendi kusurundan kaynaklandığı, idareye şikayet başvurusu yapılmadığı halde idarece ivedilik ve kamu yararı bulunduğu için ihale sürecine devam edilerek sözleşmenin imzalanacağı kararı alınmasının yersiz ve kanuni dayanaktan yoksun olduğu, aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             Söz konusu ihaleye 6 isteklinin katıldığı, 4 isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği, isteklilerden Dilhan Yemek, Özyol Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Çardak Yemek Ltd. Şti., Apaydın Gıda Ltd. Şti., Aydeniz Yemek Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirilen isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Çardak Yemek Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığı, Apaydın Gıda Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması yerine sadece referans gösterdiği bir evrak ile açıklamada bulunduğu görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin           yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece ihalenin 10.05.2007 tarihinde yapıldığı, idarece teklifi aşırı düşük kabul edilen isteklilerden maliyet bileşenlerini ve işi yürütmekte kullanacağı avantajlı koşullar ile fiyat açıklamasına esas teşkil edecek evrakların 11.05.2007 günü saat 16:00 ya kadar verilmesinin istenilmiştir. 

 

            İdarece başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında örnek mönülerin yaş gruplarına göre ayrı ayrı düzenlenmediği, açıklamada verilen örnek mönülerin hangi yaş grubuna göre hazırlandığını ve hangi yaş grubuna ait tablo olduğunun belirtilmediği, örnek mönülerde özellikle et gramajlarının netlik içermediği, teknik şartnamede kemiksiz et olarak belirtilen gramajlara karşılık firmanın vermiş olduğu gramaj listesinde etlerin gramajlarının kemikli veya kemiksiz olduğunun belirtilmediği, et faturalarının incelenmesinde de birim fiyatların kemikli ete göre verildiğinin görüldüğü, firmanın sunduğu açıklama dosyasında sunulan kahvaltı ve ara öğün süt fiyatlandırması açık süte göre yapıldığı, yaş gruplarına göre belirlenen birim fiyatları hangi hesaba göre ve mönüye göre düzenlendiği belli olmadığı gibi açıklama dosyasında sunduğu örnek mönülerdeki ara öğün ve kahvaltı maliyetleri ile de uyumlu olmadığı, işçilik giderlerinin meslek gruplarına göre belirtilmediği, ekmek giderlerinin hangi rasyona ve gramaja göre hesaplandığının belirtilmediği ve adet olarak geçiştirildiği, oysa ki teknik şartnamede hangi yaş grubuna kaç gram ekmek verileceğinin belirtildiği, temizlik malzemesi ve işçi kıyafetlerine açıklık getirilmediği ve miktarlarının belirtilmediği, şartname zorunlu kıldığı halde ilaçlama ile ilgili bir gider kaleminin belirtilmediğinden aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmediği anlaşılmıştır. 

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında; yaş grubu belirtilmeden genel olarak örnek ana öğün, ara öğün, kahvaltı listesi hazırladığı ve fiyat analizi yapıldığı, diğer gider kalemlerinin fiyatlandırıldığı,  kullanılacak malzemelere ait faturalar sunduğu görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan Aydeniz Yemek Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında teknik şartnamede belirtilen yaş gruplarına ve tabloda belirtilen yemek çeşitlerine göre örnek öğünlerin hazırlanarak fiyat analizlerinin yapıldığı, diğer gider kalemlerinin fiyatlandırıldığı, kullanılacak malzemelere ait faturaların sunulduğu görülmüştür.

 

İdare tarafından aşırı düşük teklif olarak kabul edilen başvuru sahibinden istenilen aşırı düşük teklif açıklamasında Kanunun 38 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen; verilen hizmetin ekonomik olması, (b) bendinde belirtilen; hizmet işinin yerine getirilmesinde bir isteklinin diğerinden farklı olan ve söz konusu istekliye özgü kullanacağı avantajlı koşullar, (c) bendinde belirtilen; hizmet işinin özgün olması hususlarına uygun bir açıklama olmaması nedeniyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul