• Karar No: 2007/UH.Z-2200
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :60
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2200
Şikayetçi:
 Yıldırım Temizlik Org. ve Tic. Ltd. Şti. İzmir Caddesi No:36/2 Kızılay -ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Üniversite Caddesi Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15543
Başvuruya konu ihale:
 2007/18917 İhale Kayıt Numaralı “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Temizlik Hizmet Alımı İşi (7ay/950 Kişi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 08.11.86.G012/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 11.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Temizlik Hizmet Alımı İşi (7ay/950 Kişi)” ihalesine ilişkin olarak Yıldırım Temizlik Org. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.05.2007 tarih ve 15543 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, firmalarının teklifleri dışındaki tekliflerin aşırı düşük olduğu, teklif fiyata dahil olan masrafları karşılamayan tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca reddedilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İdari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

                   

             “26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereği ödenecek ücret, ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç giderleri, işin yerine getirilmesinde kullanılacak olan ve ayrıntıları i,hale dokümanında belirtilen her türlü malzeme, ekipman, portör tarama bedeli ile personele ayni olarak verilecek giyim eşyaları, personelin ayni olarak karşılanacak yemek giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

 

26.2.(26.1)nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

26.3.Ayrıca, çalıştırılacak personele yol bedeli nakdi günlük brüt 3 YTL olarak ayda 26 gün üzerinden hesaplanıp bordroda gösterilecek ve aylık dönemler halinde ödenecek olup, teklif fiyata dahildir. Yemek gideri ayda 26 gün şeklinde ayni olarak karşılanacaktır. Teknik şartnamede personel başına verilmesi istenen giyecekler ayni olarak karşılanacaktır.

 

26.4.Resmi-dini bayram günlerinde her gün için 400 işçi ile temizlik hizmeti verilecek olup, resmi-dini bayram günleri sayısı 9 gündür.

 

         İstekliler tekliflerini, bu giderleri göz önüne alarak hazırlayacaklardır.

26.5.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.6.İhale konusu işle ilgili olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 dir.”       

            Düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti (resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatili dahil), yol gideri ve sözleşme giderlerinin toplanması suretiyle bulunması, giysi, yemek ve temizlik malzeme giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetin 5.437.106,84 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarece hesaplanan yaklaşık maliyeti asgari işçilik maliyeti (resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatili dahil), giysi, yol, yemek, temizlik malzeme gideri ve kardan oluştuğu görülmüştür.

 

            İdarece işçilik ücreti 9 günlük resmi ve dini bayram günleri de dahil 5.278.744,50 YTL, portör araştırma ve hastalık muayene maliyeti 12.168.00 YTL, giysi bedeli 126.237,00 YTL, temizlik ekipman ve malzeme gideri 276.772,02 YTL, sözleşme gideri 170.817,64 YTL olmak üzere isteklilerce teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 5.864.739,16 YTL hesaplandığı, isteklilerin tamamının da  bu rakam üzerinde teklif verdiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Pam-Pak Sos. ve Sağ. Hiz. Bil. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.   

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul