• Karar No: 2007/UH.Z-2202
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :64
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2202
Şikayetçi:
 Özel Tim Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti. Talatpaşa Bulvarı Bayındır Han Nu:145/25 Dörtyol-Cebeci/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi Ulucanlar Cad. Nu:59 06240 Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.06.2007 / 17189
Başvuruya konu ihale:
 2007/6528 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 08.13.13.0041/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi’nce 15.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Özel Tim Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin 28.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.06.2007 tarih ve 17189 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına  Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihale hakkında Kamu İhale Kurulunun 12.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1412 sayılı kararında özetle tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlendiği; ancak, idarece daha önce ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyeti ve sözleşme giderlerini karşıladığı gerekçesiyle ihalenin yine aynı istekli üzerinde bırakıldığı, oysa ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinden asgari işçilik maliyeti düşüldükten sonra kalan kısmı ile hayatın olağan akışı  ve piyasa şartları içerisinde ihale dokümanında belirtilen zorunlu maliyet bileşenlerinden giyim ve mali sorumluluk sigortası giderlerinin karşılanmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesi gerektiği, Kurul kararından sonra alınan ihale komisyon kararının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

Şikayetçi Özel Tim Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin 19.03.2007 tarih ve 8508 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2007 tarihli dilekçe ile şikayete konu ihale hakkında itirazen şikayet başvurusunda bulunulması üzerine 12.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1412 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi sonuçlandırmasında mevzuata  uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle ihale kararının iptaline ve tekliflerin mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine Karar verilmiştir.

 

İncelemeye konu itirazen şikayet başvurusunun Kurul kararından sonra gerçekleştirilen ihale işlemlerine yönelik olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece, anılan Karar uyarınca işlem tesis edilerek ihalede geçerli teklif olarak belirlenen iki istekliden tekliflerinin maliyet bileşenlerine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenilerek tekliflerin yeniden değerlendirildiği tespit edilmiştir.

 

İhalede en düşük teklif sahibi GSM Koruma ve Güv. Hiz. A.Ş.’nin teklif bileşenlerine ilişkin açıklamasında;

 

-16 güvenlik personelinin giyim maliyeti için toplam 0,02 YTL bedel öngörüldüğü ve buna ilişkin olarak Alp İş Elbiseleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan sözleşmenin konulduğu,

           

-Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası maliyeti için 252,00 YTL bedel öngörüldüğü ve buna ilişkin olarak Aviva Sigorta A.Ş.’den alınan teklif poliçesinin konulduğu,

 

tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin 169.265,54 YTL bedelli teklifinin, teklif bileşenlerinin maliyetini tevsik etmek üzere sunulan belgelerde öngörülen bedellere göre hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari maliyete eşit olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi uyarınca ihale komisyonunca teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilen ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, ihale dokümanında ayni olarak karşılanacağı belirtilen 16 özel güvenlik personeline verilecek olan yazlık ve kışlık ikişer adet olmak üzere 64 adet gömlek ve pantolon, 32 adet pantolon, 16 adet mont, 16 çift ayakkabı, 16 çift kışlık bot, 16 adet kazak, 16 adet kaban, 16 adet kep ve bereden oluşan kıyafet için toplam 0,02 YTL öngörülmüştür. Ancak, hayatın olağan akışı ve piyasa şartları içerisinde söz konusu kıyafetin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından öngörülen bedelle temin edilmesi mümkün olmadığından anılan mevzuat hükümleri uyarınca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Diğer yandan, şikayetçinin teklif bileşenlerine ilişkin açıklamasında 16 güvenlik personelinin giyim maliyeti için toplam 3.104,00YTL (194,00 YTL/kişi), sigorta bedeli için toplam 252,00 YTL bedel öngörülerek giyim bedelini tevsik etmek üzere Tahiroğulları Plas. Eş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan proforma faturanın, sigorta bedelini tevsik etmek üzere  Aviva Sigorta A.Ş.’den alınan teklif poliçesinin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Şikayetçinin 172.462,65 YTL bedelli teklifinin, teklif bileşenlerinin maliyetini tevsik etmek üzere sunulan belgelerde öngörülen bedellere göre hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı 172.462,65 YTL’yi karşıladığı belirlenmiş olup şikayetçinin teklif bedelinin hizmetin ifası için yeterli olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda teklif bileşenlerinin maliyetine ilişkin açıklamasının uygun olmadığı belirtilen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul