En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2203
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :65
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2203
Şikayetçi:
 D.G.S. Özel Güvenlik ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti., Ekinciler Cad. Gür Apt. Nu:5 K.3 Ofis DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 SSK Diyarbakır Sağlık İşleri İl Müdürlüğü, Şehitlik Sümer Sok Nu:1 21010 Yenişehir DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15323
Başvuruya konu ihale:
 2007/42336 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 08.11.82.0203/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            SSK Diyarbakır Sağlık İşleri İl Müdürlüğü’nce 02.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak D.G.S. Özel Güvenlik ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin 14.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.05.2007 tarih ve 15323 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin, 12 güvenlik personelinin giyim bedeline ilişkin olarak 1 YTL tutarında proforma fatura sunan ve teklifi ihale konusu hizmet alımının zorunlu maliyet kalemlerini karşılamayan bir istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

          

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “bir yıllık özel güvenlik hizmet alımı” fiziki miktar ve türü “12 kişi” düzenlemesi,

 

Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,  26.3 Ayrıca, çalışacak personelin aylık 26 günlük yemek ve yol maliyetleri isteklilerce nakdi olarak karşılanacak olup teklif fiyata dahildir.

 

             Tüm özel güvenlik personeline günlük brüt 4,68.YTL olup aylık 26 günlük yemek ücreti personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.

 

            Tüm özel güvenlik personeline günlük brüt 2,65.YTL olup aylık 26 günlük yol ücreti personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.

 

            5188 sayılı Özel Güvenlik yasasına göre yaptırılması zorunlu olan Mali Sorumluluk Sigorta poliçe bedeli ile aşağıdaki tabloda sayı ve özellikleri belirtilen çalışanların görev sırasında kullanacağı kıyafetlerin giderleri de Özel Güvenlik Hizmetleri alımı teklif fiyatına dahildir.

                    

No

Ürün Adı

Adet

Özellikleri

1

Gömlek

2

%80 Koton %20 Poli

2

Pantolon

2

%20 Polyester %80 Viskon özel emzimli

3

Ayakkabı

2

%100 Deri politermo taban

4

Kravat

1

%100 Polimit iç astar 200 gr.

5

Şapka

1

%100Koton

6

Çorap

2

Merserize

7

Mont

1

Bondit su iticili kumaş- 120gr.elyaf 90gr. Kapitone düz yaka

8

Eldiven

1

Yün ve örme şeklinde

9

Kemer

1

Deri, eni 5 cm. elbise renginde

 

 

Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü 3 vardiya toplam 6 Özel Güvenlik Personeli çalıştırılacak olup bu günler için 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesi uyarınca ücret (yemek ,yol ve giyim bedelleri hariç)hesaplanacaktır.

 

            Ücret hesaplamasında kullanılacak tatilde çalıştırılacak toplam gün sayısı; 12 gün X 6 kişi = toplam 72 gün

 

26.5.İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5´dir.” düzenlemesi,

 

İşe başlama ve iş bitirme  tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, “49.2. İşin süresi bir yıl, 12 ay 365 takvim günüdür. 01.06.2007-01.06.2008 “düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan bu düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu hizmet alımına ilişkin olarak asgari işçilik maliyetinin 130.852,80 YTL, 12 günlük resmi ve dini bayram tatil günleri çalışma ücretleri ile % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (yemek ve yol bedeli dahil, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ve giyim bedeli hariç) 136.467,74 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale dosyasının incelenmesi neticesinde; ihaleye sunulan tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilerek, sunulan tüm tekliflerin tespit edilen yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğunun tespit edildiği, buna binaen aşırı düşük teklif olarak belirlenen teklif sahiplerine, teklif bileşenleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalarını belirlenen süre içerisinde yazılı olarak idareye sunmaları hususunda yazı yazıldığı görülmüştür.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenen isteklilerin tümünün istenilen açıklamaları süresi içinde ve usulüne uygun olarak yaptıkları; bu açıklamalar incelendiğinde, 12 güvenlik personelinin giyim bedeli için M.S.G Özel Güvenlik Hizm. A.Ş.’nin 1 YTL, D.G.S Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin  271,92 YTL, Elit Özel Güv. Ltd. Şti.’nin ise 649,26 YTL teklif ettiği görülmüştür. İstekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda, ihalenin en düşük teklifi veren M.S.G Özel Güvenlik Hizm. A.Ş. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun, imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerini ise reddedeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıdaki Kanun hükmünden anlaşılacağı üzere, teklif bileşenlerine ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacağı açıktır. Bu nedenle, M.S.G Özel Güvenlik Hizm. A.Ş.’nin piyasa rayiçlerine ve hayatın olağan akışına uygun olmayan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Bu bakımdan M.S.G Özel Güvenlik Hizm. A.Ş.’nin aşırı düşük olan teklifinin reddedilerek ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

         

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.H “Aşırı Düşük Teklifler, b) Hizmet Alımlarında” başlıklı maddesinde, “Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir. düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede, Elit Özel Güv. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunulan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk sigortasına ilişkin proforma faturanın ekinde, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınması gereken teyit yazısının yer almadığı tespit edilmiştir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapılan açıklamaların 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca usulüne uygun şekilde belgelendirilmiş olması gerektiği açıktır. Bu bakımdan aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yaptığı açıklamalarını mevzuatın öngördüğü şekilde belgelendirmeyen Elit Özel Güv. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul