• Karar No: 2007/UH.Z-2204
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :66
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2204
Şikayetçi:
 Burcum Plastik İnş. Turz. Temz. Med. Otom. Gıda Dağ. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Yeşilırmak Sok. No: 10/1 Demirtepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Ağaççılar Köyü Mevkii BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.05.2007 / 15878
Başvuruya konu ihale:
 2007/43319 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.06.2007 tarih ve 08.12.12.0171/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 04.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Burcum Plastik İnş. Turz. Temz. Med. Otom. Gıda Dağ. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.05.2007 tarih ve 15878 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif miktarı ile işin yürütülmesinin piyasa koşulları dikkate alındığında mümkün olamayacağından ihale komisyonunun yaptığı değerlendirmenin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işin yol giderleri ve resmi ve dini bayram günlerinde ödenecek ücretler dahil (giyim giderleri hariç) asgari işçilik maliyetinin 102.031,74 YTL olduğu,

 

Dört isteklinin teklif verdiği ihalede, isteklilerin tamamının teklifleri aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulduğu, istekliler tarafından sunulan açıklama yazılarına göre Hasyılmazlar Temizlik Ltd. Şti. nin teklif bileşenlerinde giyim için gider öngörülmediği için teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Giyim giderleri için 17,48 YTL fiyat belirleyen Avrupa Grubu Tic. Ltd. Şti.nin, 540 YTL fiyat belirleyen Burcum Plst. Temz. Ltd. Şti.nin ve 1 YKRŞ fiyat belirleyen ve bu fiyata ilişkin proforma fatura sunan  İstanbul Sos. Hizm.-Yavuz Şen’in aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülerek ihalenin en düşük teklif tutarı sunan İstanbul Sos. Hizm.-Yavuz Şen’in üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyim giderlerinin ayni olarak karşılanacağını, her bir işçiye, kumaşı terilin veya alpaka olan birer adet iş önlüğü alt üst(ceket- pantolon) verileceği belirtilmiştir. İdare tarafından yapılan yaklaşık maliyet araştırmasında da giyim giderleri için 729,00 YTL  yaklaşık maliyet öngörüldüğü belirlenmiştir.

 

Giyim giderlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması istenilen isteklilerin, bu giderlerini nasıl karşılayacağına ilişkin belgelerle desteklemeleri ve bu belgelerinde işin yapılabileceğine dair delil oluşturması için, belge tutarlarının hayatın olağan akışına uygun olması gerekmektedir. 18 adet iş önlüğünün (ceket-pantolon) 1 YKRŞ’a karşılanacağına ilişkin proforma fatura sunulmuş olması söz konusu giderin bu fiyata karşılanabileceğinin belgelendirilmesi anlamına gelmeyecektir.

Söz konusu durum, Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi ile aynı hükümlerin yer aldığı 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde özetle; İhale komisyonunun; imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği şeklinde hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun hükmünden isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olması açıklamanın uygun görülmesi için yeterli olmayacaktır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedelinin ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet, diğer teklif sahiplerinin sunduğu belgeler dikkate alındığında hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca 18 adet işçi için Avrupa Grubu Tem. Ltd. Şti. tarafından ihale komisyonuna sunulan Ceyhanlar  Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş teklif mektubunda belirtilen 17,48 YTL ile de söz konusu giderlerin karşılanması mümkün görülmemektedir.

 

Dolayısıyla ihaleye teklif veren firmaların teklifleri bu çerçevede yeniden değerlendirilmek üzere alınmış ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptal edilerek düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul