• Karar No: 2007/UH.Z-2205
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :67
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2205
Şikayetçi:
 Paşa İlaç. B.İşlem Yemek Danışmanlık Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu:62/4 G.O.P /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi Baştabipliği, Eminettin Mahallesi Hastaneler Caddesi Nu:1 53100 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14950
Başvuruya konu ihale:
 2007/41310 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve Tıbbi Sekreterlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 08.11.51.0196/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 27.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve Tıbbi Sekreterlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç. B.İşlem Yemek Danışmanlık Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.05.2007 tarih ve 14950 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede giyim bedeli hariç asgari işçilik maliyeti toplamının 98.552,05 YTL olduğu,  ihale üzerinde bırakılan firma olan Kosifler Tem. İnş. Oto. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise 98.560,29 YTL olduğu, asgari işçilik maliyeti ile firmanın teklifi arasında sadece 8,24 YTL’lik bir fark bulunduğu, bu fiyatla giyim giderinin karşılanmasının mümkün bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan firma ve diğer firmaların tekliflerinin aşırı düşük olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin ikinci maddesinde işin fiziki miktarı ve türünün 20 kişi ile veri hazırlama kontrol işletmeni ve tıbbi sekreterlik hizmet alımı olduğu, 49 uncu maddesinde işin süresinin 214 takvim günü olduğu, işe başlama tarihinin 01.06.2007, işi bitirme tarihinin 31.12.2007 olduğu düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 26.1. maddesinde;

 

            “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

 

            Kullanılacak giyecek bedeli, sigorta, vergi, resim, harç, noter, sözleşme gideri, v.b. masraflar teklif fiyata dahildir.

 

            Yukarıda yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

            Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

            Personelin günlük yemek ihtiyacı hastanemiz yemekhanesinden karşılanacaktır.

 

            Brüt Asgari Ücret: 2007 yılı için, 16 yaş üzerinde ve tarım dışında çalışan işçiler için belirlenen 1 işçinin 1 aylık işverene maliyeti brüt 683,44 YTL’den aşağı olamaz. (Risk prim oranı % 1,5 olup, 1 işçinin 1 günde 7,5 saat ve haftada 45 saat çalışma zorunluluğu vardır.)

 

            Yüklenici çalıştıracağı personellerden idarenin uygun göreceği en az Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik bölümü veya Sağlık Meslek Lisesi mezunu ve bilgisayar kullanım konusunda sertifikası olmalı

 

            Giyecek İş Elbisesi: Yüklenici çalıştıracağı personeline 7 aylık 1 takım olmak üzere idarenin belirleyeceği renkte ve modelde iş elbisesi personele verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 24 üncü maddesinde;

 

            “Kurumun 24 saat kesintisiz hizmet veren bir kurum olduğu göz önüne alınarak bayram, resmi tatil, hafta sonları, gündüz mesai sonrası çalışma sistemi Kurumun verdiği hizmetleri aksatmayacak şekilde idare ile firma koordinatörün çalışmaları sonucu düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” bölümünde,

 

           “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

            Şikayete konu ihalede, teknik şartnamenin 24 üncü maddesinde bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma yapılacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, bu günlerde çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısı belirtilmediğinden, idare tarafından yapılan bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle de isteklilerin ihaleye sağlıklı teklif veremeyeceği, verilen tekliflerin değerlendirilmesinin de idare tarafından sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Ayrıca idari şartnamenin 26 ncı maddesinde çalıştırılacak personele bir takım iş elbisesi verileceği düzenlenmiş olmasına rağmen teknik şartnamenin 27 nci maddesinde;

 

            “Erkek ve bayan personel için renklerini ve şeklini İdarenin tayin edeceği yazlık ve kışlık yıllık 2 adet standart iş kıyafeti firma tarafından işe başlama tarihinde temin edilerek personelin giymesi sağlanacaktır. Hastanede görevliler düzgün kıyafetle iş yapmak mecburiyetinde olduğundan, firma, hastane idaresinin işçinin yaptığı göreve uygun olarak belirleyip göstereceği kalitede örnek kıyafetleri (cotton-polyester karışımı ve yün-polyester karışımından imal edilmiş, ütü tutan özellikte), pantolon / gömlek / kravat (erkek) / fular (bayan) / yelek (bayan) / kazak (erkek) temin etmekle yükümlüdür. Her bir personele verilecek  giyecek türü ve miktarı aşağıya çıkartılmıştır.

 

SIRA

GİYSİ TÜRÜ

MİKTARI

1

Gömlek (1 yazlık-1 kışlık)

2 adet

2

Pantolon veya etek (1 yazlık- 1 kışlık)

2 adet

3

Kravat/fular

 1 adet

4

Yelek/kazak

 1 adet

           

            …”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarenin 27.04.2007 tarihli yazısı ile teklifleri aşırı düşük görülen Yılkay İnş. Taah. Tic. ve Top. Ltd. Şti., Kosifler Tem. İnş. Oto. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kutsan Gıda Top. Tem. Yem. Med. Teks. Tur. İnş. San. Paz. Ltd. Şti., İba Toplu Yemek ve Tlf. Hizm., Saytem Sağ. Hiz. Otomasyon Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti., Satem Tem. Tur. İnş. Güv. Elk. ve Su Say. San. Tic. Ltd. Şti., Doğu Yemek Dan. Tem. Hiz. Tur. İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti., Orhan Tevetoğlu İnş. Yemek ve Tem., Mispak Toplu Tem. ve İlaç., Vascom Bil. Hiz. İnş. Taah. Matbaacılık., Aksa İnş. Tem. Gıda İnsan Kay. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den teklif bileşenleri hakkında açıklama istendiği görülmüştür.

 

Aşırı düşük teklif sorgulamasında 7 firmanın giyim bedeline ilişkin olarak bir takım iş elbisesine ilişkin açıklama yaptığı, 4 firmanın ise teknik şartnamede yer alan düzenleme uyarınca 2 takım iş elbisesine ilişkin açıklama yaptığı görülmüştür. İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde çalıştırılacak personele bir takım iş elbisesinin verileceği düzenlenmiş olmasına rağmen teknik şartnamenin 27 nci maddesinde iki takım iş elbisesinin verileceğinin düzenlenmiş olmasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinin son fıkrasında yer alan, “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne aykırı olduğu, bu durumun istekliler arasında tereddüde yol açtığı, bazı isteklilerin idari şartnamede yer alan düzenlemeyi esas alarak teklif verdikleri, bazılarının ise teknik şartnameyi esas alarak teklif verdikleri, bu nedenle de idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı, ihalenin bu haliyle sonuçlandırılma imkanının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul