En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2206
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :69
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2206
Şikayetçi:
 Bilgen İnşaat Elekr. Otom. Veri Topl. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. , Halk Caddesi Nu:49/3 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34040 Çapa Fatih/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.06.2007 / 16487
Başvuruya konu ihale:
 2007/22360 İhale Kayıt Numaralı “Otomasyon veya Faturalama Veya Her Türlü Veri Okuma,tespit ve Verilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılma Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 08.12.74.0163/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğ.Ve Arş. Hastanesi’nce 16.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Otomasyon Veya Faturalama Veya Her Türlü Veri Okuma,tespit ve Verilerin Bilg. Ort. Aktarılma Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Bilgen İnşaat Elekr. Otom. Veri Topl. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin 25.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.06.2007 tarih ve 16487 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye en düşük teklifi vererek katıldıkları, yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda açıklama ekinde, giyim bedeline ilişkin olarak sunulan fiyat analizlerinde adı geçen firmalarla idarece yazılı ve sözlü olarak irtibata geçildiği, 0,01 YTL olan giyim bedelinin gerçekçi olmadığı kanaatiyle diğer firmaların tekliflerin incelenmesine geçildiği, söz konusu kararın mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “Otomasyon veya Faturalama veya Her Türlü Veri Okuma, Tespit  ve   Verilerin   Bilgisayar Ortamına   Aktarılma Hizmeti (180 personelle) Alım İşi” olduğu belirlenmiştir.

 “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir İş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.”

           “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;  “Personelin iş kıyafeti, erkek veya bayan personel için renklerini idarenin tayin edeceği yazlık ve kışlık standart iş
kıyafeti firma tarafından temin edilerek, personelin giymesi sağlanacaktır. Bu kıyafet çalışma birimine göre iş forması/iş önlüğü şeklinde temin edilecektir.           .

a)Sözleşme tarihindeki asgari ücretin en az;

 

167  kişi Otomasyon veya Faturalama veya Her Türlü Veri Okuma, Tespit ve Verilerin Bilgisayar Ortamına   Aktarılma Hizmetini yapan kişiler % 40 fazlası,

 

12 kişi Otomasyon veya Faturalama veya Her Türlü Veri Okuma, Tespit ve Verilerin   Bilgisayar Ortamına   Aktarılma Hizmetinin sorumluları  % 200  ü,

 

1 kişi Otomasyon veya Faturalama veya Her Türlü Veri Okuma, Tespit ve Verilerin   Bilgisayar Ortamına   Aktarılma işinde sistem sorumlusu % 400  ü ücret verilecektir.

Bu oranlar ve kişi sayıları hizmet süresi içerisinde ihtiyaca binaen değişebilir.

b)                 Personelin yol hizmeti: yüklenici firma tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

c)                   Giyim Ücreti : ücretleri yüklenici firmaya aittir. ( her bir personel için 2 adet standart forması/iş önlüğü olarak karşılanacaktır.)                                                                                         

d)                 Sigorta Risk Prim Oranı % 1,5 olarak teklif bedeline dahil olacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

İhale dokümanındaki düzenleme çerçevesinde isteklilerin karşılaması gereken asgari maliyetin yol ve giyim bedeli hariç % 3 sözleşme gideri dahil 1.474.330,29 YTL olduğu, yaklaşık maliyeti 1.706.897,52 YTL olan ihalede fiyat sıralamasında ilk üç sırada yer alan teklif sahiplerinden fiyatları idarece belirlenen yaklaşık maliyet ve maliyeti oluşturan önemli bileşenlerin altında olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 38 inci  maddesi gereğince fiyat analizi istenilmiştir.

 

İhalede isteklilerce karşılanması gereken asgari maliyet yol ve giyim bedeli hariç % 3 sözleşme gideri dahil 1.474.330,29 YTL, şikayetçinin teklifi ise 1.600.039,52 YTL dir.  Şikayetçinin yaptığı yazılı açıklamada teklif bileşenlerinin;

 

167 personelin asgari işçilik maliyeti    : 1.278.298,16 YTL,

12 personelin asgari işçilik maliyeti      : 131.220,48 YTL,

1 personelin asgari işçilik maliyeti        :  21.870,00 YTL,

360 adet (180 kişi için) giyim maliyeti  : 3,60 YTL,

180 kişinin yol maliyeti : 122.040,00 YTL

 

 olarak belirlendiği, giyim maliyetinin DT Doğuş Resmi&Personel Giyim Sanayi Dursun Furtuna firmasına ait 3,50 YTL lik proforma fatura sunularak tevsik edildiği görülmüştür.

 

Şikayetçi tarafından sunulan yazılı açıklamaya ilişkin olarak idarece; “..ihale komisyonumuz tarafından ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmeye alınmıştır. Maliyeti oluşturan önemli bileşenlerle ilgili bilgi ve belgeleri kurumumuzun menfaati düşünülerek hizmetin en iyi şartlarda, sorunsuz olarak karşılanması açısından bilgi ve belgelerdeki firma ve kurumlarla yazılı ve sözlü irtibata geçilerek sorgulanmıştır.

Yapılan yazılı ve sözlü sorgulama sonucunda; her bir personel için 2 adet standart iş forması/iş önlüğü olarak karşılanacak olan giyim kuşam için DT Doğuş Resmi&Personel Giyim Sanayi Dursun Furtuna firmasına ait sunmuş olduğunuz proforma faturası talep şeklinde teyid edilmiştir. 0,01-YKR olan giyim bedelinizin gerçekçi olmadığı ve maliyeti oluşturan önemli bileşen olarak ön görülen giyim kuşamın karşılanmayacağı düşünülerek ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifinde bulunan diğer isteklinin teklif değerlendirilmesine geçilmiştir.

Ayrıca 03.05.2007 tarih, 2007/UH.Z-1513 nolu Kamu İhale Kurulu Kararı dayanağı da komisyon üyelerimizce göz önünde bulundurulmuştur.” denilerek yetersiz bulunmuş ve şikayetçinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış, şikayet başvurusu da aynı gerekçeyle reddedilmiştir.

 

Şikayetçinin, ihale konusu işi gerçekleştirecek 180 kişi için 360 adet iş önlüğünün giyim maliyetini 3,60 YTL olarak beyan ettiği ancak, sunduğu faturada bu bedelin 3,50 YTL olduğu, komisyonca söz konusu proforma faturanın talep şeklinde teyit edildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesine dayanarak sunulan belgeleri takdir yetkisi çerçevesinde değerlendirebileceğinin açık olduğu, giyim bedeline ilişkin olarak sunulan belgenin piyasa koşulları göz önüne alındığında gerçeği yansıtmaması sebebiyle ihale komisyonunca şikayetçinin aşırı düşük teklif açıklamasının yetersiz bulunması ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılık oluşturmadığı, dolayısıyla iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Söz konusu ihalede teklif türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği, ancak idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının idare tarafından doldurulmadığı anlaşılmıştır.

Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir”. hükmüne yer verilmiştir.   

 

            İhale üzerinde bırakılan firmaya ait birim fiyat teklif cetvelinde birisi firma kârına ilişkin olmak suretiyle 7 adet iş kalemine yer verildiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci  teklif sahibinin 3 iş kalemine yer verdiği, başvuru sahibinin 5, Tolga İnş. Elek. Ltd. Şti.nin 7 iş kalemi oluşturduğu, sonuç olarak tüm isteklilerin birim fiyat teklif cetvelini birbirinden farklı düzenlediği görülmüştür.

 

İdarece, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile anılan tebliğ hükmü çerçevesinde birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olarak hazırlanması, bu cetvelde iş kaleminin adı ve kısa açıklaması ile biriminin ve miktarının mutlaka belirtilmesi ve  hazırlanan bu cetvelin ihale dokümanı içerisinde isteklilere sunulması gerekirken Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan (KİK019.0/H) nolu birim fiyat teklif cetveli standart formunun boş olarak isteklilere verilmesi mevzuatın ilgili hükümlerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Nitekim bu aykırılık nedeniyle, ihaleye teklif veren isteklilerin iş kalemleri birbirinden farklı düzenlemiştir. Bu aşamada, birbirinden farklı iş kalemlerini içeren tekliflerin eşit çerçevede değerlendirilmesi suretiyle ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığı, ihalenin iptal edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul