En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2208
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :72
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2208
Şikayetçi:
 Alara uluslararası Güvenlik ve Savunma Sist. Eğitim ve Danışm. Hizm. Ltd. Şti., Kadıpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:37/8 Alanya/ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Alanya Belediye Başkanlığı, Güllerpınarı Mah. İzzetazakoğlu Cad. No:58 07400
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.05.2007 / 15544
Başvuruya konu ihale:
 2007/33541 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 08.11.91.0022/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Alanya Belediye Başkanlığı’nca 25.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel

Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alara Uluslararası Güvenlik ve Savunma Sist.

Eğitim ve Danışm. Hizm. Ltd. Şti.’nin 11.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin

14.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 29.05.2007 tarih ve 15544 sayı ile

Kurum kayıtlarına alınan 29.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İncelenen ihalede ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanması kararı

alınmadan, şikayetin idarece 14.05.2007 tarihli işlemle reddinden sonra Kuruma yapılacak itirazen

şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 24.05.2007 tarihinde 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

ıklanan nedenlerle;

1. Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemleri

ve ihale kararının iptaline,

2. İhale üzerine bırakılan firmanın değerlendirme dışı bırakılmasından sonra kalan tekliflerin aşırı

şük teklif sorgulamasına tabi tutularak ihalenin sonuçlandırılması hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesinin (a) bendi uyarınca düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı şük

olduğu ve bu firma ile kanuna aykırı olarak sözleşme imzalandığı iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İhale konusu iş, 8 ay süreyle 36 personel ile özel güvenlik hizmeti alımı olup, birim fiyat

usulde ihale yapılmıştır.

İhaleye ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde,

“26.3. Personelin yol gideri günlük brüt (2 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif

fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri

günlük brüt (4 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini

dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni

olarak karşılayacaktır.

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 gün esas

alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek

ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Şef için asgari ücretin % 60 fazlası

Güvenlik görevlisi için asgari ücretin % 50 fazlası.

26.5. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 olarak tespit

edilmiştir.”

şeklinde düzenleme bulunmaktadır. İdari şartnamenin 49.2 maddesinde “İşin süresi 240

takvim günüdür. Ancak işin en geç 31.12.2007 tarihinde bitirilmesi esastır.” düzenlemesi

yapılmıştır.

Ayrıca idari şartnamenin “diğer hususlar” kısmının 56 ncı maddesinde, “4857 sayılı İş

Kanununun 47 nci maddesi uyarınca, 2007 yılı içerisinde (Ocak ayı hariç) 10 gün resmi ve dini

bayram tatili olduğundan ücretlerin hesaplamasında 10 gün x 36 personel üzerinden bayram tatili

hesabı yapılacaktır. Bu husus teklif fiyata dahildir.” hükmü öngörülmüştür.

İdari şartnamenin 48.1 maddesinde fiyat farkı verilmeyeceği belirtilmiştir.

İhaleye ait teknik şartnamede ise,

“Çalışma saatleri ve güvenlik elemanı sayısı” başlıklı 4-B maddesinde, “Yüklenici söz

konusu güvenlik hizmetlerini 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak her türlü resmi ve

dini tatil günleri dahil, aralıksız olarak, 36 silahsız güvenlik personeli ile sağlayacaktır. Bu

personelin 3’ü koruma ve güvenlik şefi, 33’ü ise güvenlik görevlisi olarak görev yapacaklardır.

Çalışma saatleri ve vardiya sistemi, yüklenici firma tarafından 4857 sayılı İş Kanunu

hükümlerine uygun olarak düzenlenecek ve idarenin onayına sunulacaktır. Daha sonra uygulamaya

koyacaktır……” düzenlemesi,

“Yüklenicinin yükümlülükleri” başlıklı 5 (c) maddesinde, “Yüklenici firma çalıştıracağı

özel güvenlik elemanlarına İçişleri Bakanlığından onayı alınmış özel güvenlik kıyafetlerini

giydirmekle yükümlüdür. Kıyafetler mevsim şartlarına uygun yazlık ve kışlık olmak üzere ikişer

takım olarak tahsis edilecektir.” düzenlemesi,

5 (d) maddesinde, “Yüklenici hizmetlerin ifası için aşağıda belirtilen teçhizatı özel güvenlik

personeline sağlamak zorundadır. Bu teçhizat 36 adet bekçi düdüğü, 36 adet plastik cop, 36 adet

kelepçe ve kılıfı, 10 adet telsiz, 15 adet el feneri”

düzenlemesi yer almakta olup 5 (h) maddesinden özel güvenlik mali sorumluluk sigortası

yaptırılacağı anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’nin 26.3 maddesindeki veriler doğrultusunda, 26 gün üzerinden nakdi olarak

öngörülen yol ve yemek bedeli ile işçilik bedeli dahil, ayni olarak öngörülen ve teknik şartnamede

belirlenen giyim bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeli hariç olmak üzere KİK

İşçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde,

As. Ücr.in %50 fazlası 33 güvenlik gör. 2 aylık maliyet: 79.755,06 YTL / 82.147,71 YTL

6 aylık maliyet: 247.383,18 YTL / 254.804,68 YTL

As. Ücr.in %60 fazlası 3 şef 2 aylık maliyet : 7.660,50 YTL / 7.890,32 YTL

6 aylık maliyet : 23.764,32 YTL / 24.477,25 YTL

olmak üzere, ihale konusu işin toplam asgari işçilik maliyeti; 358.563,06 YTL ve sözleşme gideri

dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 369.319,96 YTL’dir.

Bu miktara bayram ve genel tatil ücreti eklendiğinde;

33 kişi için 3 şef için TOPLAM

1 gün 9 gün 1 gün

9 gün

1.127,61+10.555,38 109,35+1.023,57 = 12.815,91 YTL

1.161,44+10.872,04

112,63+1.054,28 = 13.200,39 YTL

(%3 dahil)

İhale konusu işin toplam asgari işçilik maliyeti; 358.563,06 + 12.815,91 = 371.378,97 YTL

ve sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 369.319,96 +13.200,39 =

382.520,35 YTL’dir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII-H. Aşırı şük Teklif Değerlendirmesi” maddesinin

“b) Hizmet Alımı İhalelerinde” alt başlığında,

Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak

personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı)

hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi

yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı

olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga

vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri

hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik

maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu

hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve

genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı şük teklif sorgulamasında bu giderler,

önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı şük teklif sorgulamasına

verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel

giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar"

kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim

bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen

işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram

günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi

uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya

brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin

değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı şük

görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili

ıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek

karar verilecektir.

Aşırı şük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3

sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu

maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler,

idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle

değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin

de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde

yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri

hesaplanmayacaktır.

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı şük tekliflerin

değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan

teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale

sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi,

sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı şük teklif

sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu

tespit edilen bileşenler belirtilerek" açıklama istenecektir.”

……..

Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve

cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve

ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak

kabul edilecek ve aşırı şük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak

değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı şük teklif sorgulamasında

giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden

belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi

ıklamalar kabul edilmeyecektir.……..”

şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve anılan mevzuat hükümleri uyarınca, aşırı şük

teklif sorgulaması yapıldıktan sonra yol ve yemek dahil asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3

sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedileceği, asgari işçilik maliyeti ve bu

maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan tekliflerin,

teknik şartnamede öngörülen giyim ile Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası gibi diğer maliyet

kalemleri hakkında istekli tarafından yapılan açıklamaların söz konusu giderleri karşılayıp

karşılamadığı ve açıklamaların belgeye dayandırılıp dayandırılmadığı konusunun dikkate alınmak

suretiyle ihale komisyonunca değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği açıktır.

İncelenen ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 382.520,35 YTL’dir.

İdarece Kontrol Özel Güv. Ltd. Şti.’nin teklifi aşırı şük teklif sorgulamasına tabi

tutulmuş; ancak yol ve yemek dahil asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel

giderleri karşılamayan 375.134,40 YTL’lik teklif sunan Kontrol Özel Güv. Ltd. Şti. üzerinde ihale

bırakılmıştır.

İdarenin bu işleminde mevzuata uyarlık bulunmayıp ihale konusu işin yol, yemek ve işçilik

maliyeti ile % 3 sözleşme ve genel gider dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı olan

382.520,35 YTL’nin üzerinde 383.479,92 YTL teklif sunan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci

teklif olarak belirlenen Has Özel Güv. Ltd. Şti.’nin ve ondan sonra gelen firmaların tekliflerinin

giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yönünden sorgulanarak ihalenin

sonuçlandırılması gerekmektedir.

İncelenen ihalede ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanması kararı alınmadan,

şikayetin idarece 14.05.2007 tarihli işlemle reddinden sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için

öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 24.05.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı

olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

ıklanan nedenlerle;

1. Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemleri

ve ihale kararının iptaline,

2. İhale üzerine bırakılan firmanın değerlendirme dışı bırakılmasından sonra kalan tekliflerin aşırı

şük teklif sorgulamasına tabi tutularak ihalenin sonuçlandırılması hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesinin (a) bendi uyarınca düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul