• Karar No: 2007/UH.Z-2209
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :73
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2209
Şikayetçi:
 Özlem Temizlik lojistik Özel Sağlık Hizm. İlaç. Bil. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Mithatpaşa Caddesi K.7 D.13 250 Karataş/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Akmescit Mahallesi İzmir Caddesi Nu:333 45020 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.06.2007 / 16934
Başvuruya konu ihale:
 2007/48299 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 08.12.96.0022/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nce 16.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özlem Temizlik Lojistik Özel Sağlık Hizm. İlaç. Bil. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.06.2007 tarih ve 16934 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 16.05.2007 tarihli ihaleye teklif verdikleri, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerekirken aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın sonuçlandırıldığı ve ihale üzerinde bırakılan firma ile ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklifin aşırı düşük teklif olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş,  11.06.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 6 ay 20 gün süreli 59 kişilik Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı olup ihale götürü bedel teklif alınarak gerçekleştirilmiştir.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde,

 

“26.3. Ayrıca

26.3.1. Bir işçiye bir ayda 22 iş günü yemek bedeli ödenecektir.

1 işçinin normal öğle yemek bedeli brüt: 2,95 YTL

26.3.2. Kıyafet Devlet Memurlarının tabi olduğu kılık kıyafet standardına uygun olacağından ayrıca iş kıyafeti istenmemektedir. İş kıyafeti teklife dahil edilmeyecektir.

26.3.3 İstekliler tekliflerinde ihale tarihi itibariyle geçerli olan brüt asgari ücreti esas alacaklardır.

26.3.5 Yukarıda belirtilen yemek bedeli brüt ücreti nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda belirtilecektir.

26.4 İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı; % 1,5 (yüzde birvirgülbeş) teklif fiyata dahildir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII-G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı maddesinin 7 nci alt maddesinde,

 

“7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

 

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 

 İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.     

 

İdari şartnamedeki veriler ve Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki açıklamalar doğrultusunda, 1. işlem: (1 işçinin 1 aylık % 3 hariç maliyeti) 756.97 YTL  = 25,23 YTL (1 işçi 1 günlük maliyet)

                                                                              30

                        25,23 x 20 (ilk ay gün sayı) = 504,60 (1 işçi 20 günlük maliyet)

 

                        504,60 x 59 işçi = 29.771,40 YTL (59 işçi 20 günlük maliyet  % 3 hariç)

 

                        29.771,40 x 3 = 893,14 (maliyetin %3’ü)

                             100

 

                        29.771,40 + 893,14 = 30.664,54 YTL (59 işçi 20 günlük % 3 dahil)

 

            2. işlem:

 

(59 işçi 6 aylık % 3 hariç maliyet) 267.967,38  + 29.771,40 = 297.738,78 YTL (% 3 hariç)

                       

(59 işçi 6 aylık % 3 dahil maliyet) 276.006,40 + 30.664,54 = 306.670,94YTL(% 3 dahil)

 

ihale konusu işin yemek ve işçilik ücreti dahil toplam asgari işçilik maliyeti; 297.738,78 YTL ve sözleşme ve genel giderler dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 306.670,94 YTL’dir.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabının da Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalara uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

            İncelenen ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı olan 306.670,94 YTL’nin üzerinde 306.673,78 YTL teklif sunan 3 geçerli teklif bulunduğundan, bu teklifler için aşırı düşük teklif sorgulaması gerekmemekte olup, idarece ihaleye ait idari şartnamenin 36.3 maddesine göre, iş deneyim belgesi tutarı en yüksek olan firmanın teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiştir. Sonuç itibariyle iş deneyim belge tutarı en yüksek olan Edessa firması üzerinde ihale bırakılmış ve iş deneyim belge tutarı en yüksek ikinci sırada olan firma da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmiştir.

 

            İdarece yapılan bu işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edildiğinden iddia yerinde görülmemiştir.   

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul