En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2210
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :74
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2210
Şikayetçi:
 Handan Tarım, Dilhan Yemek, Mustafa Kemal Mahallesi 21. Sokak No: 2 Söğütözü/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sincan Çocuk Yuvası Müdürlüğü, Fatih Mah. İnönü Cad. No: 29 Sincan/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.05.2007 / 15079
Başvuruya konu ihale:
 2007/43572 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 7 Aylık Malzemeli Mamul Yemek Pişirme, Dağıtım ve Servis Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 08.11.58.0201/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sincan Çocuk Yuvası Müdürlüğü’nce 11.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 7 Aylık Malzemeli Mamul Yemek Pişirme, Dağıtım ve Servis Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Dilhan Yemek’in 21.05.2007 tarihinde yaptığı başvurunun, idarenin 21.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.05.2007 tarih ve 15079 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Aydeniz firması üzerinde bırakıldığının öğrenildiği, idareye 21.05.2007 tarihinde açıklama talebinde bulunulduğu, idarenin 21.05.2007 tarih ve 1181 sayılı yazı ile ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alındığı, ayrıca aynı tarihli ve 1182 sayılı yazıyla şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği,

 

            1) Firmaları tarafından idareye yapılan başvurunun açıklama talebi olduğu, ivedilik ve kamu yararı kararının şikayet başvurusunda bulunduktan sonra alınabileceği, bu nedenle sözkonusu kararın kanuni dayanağının bulunmadığı, idareye henüz yapılmayan ancak yapılması düşünülen şikayet başvurusunun sonuçlandırılması için idare tarafından yapılan ihalenin süresinin bitişine kadar süre bulunduğu, ayrıca 11.05.2007 tarihinde yapılan ihalenin 31.05.2007 tarihinde sonuçlandırılamayacağının açık olduğu ve idarenin ivedilik ve kamu yararı bulunduğu sübjektif gerekçesinin arkasına sığındığı, bahse konu süre zarfında pazarlık usulüne göre ihale yapılabileceği, idarece alınan ivedilik ve kamu yararı kararının hukuki duruma uymadığı ve iptal edilmesinin gerektiği,

 

            2) İdarenin 21.05.2007 tarih ve 1181 sayılı cevabi yazısında üçüncü gün örnek mönüsünde yer alan makarna mönüsünün malzemelerin teknik şartnamedeki gıda rasyonlarına uymadığının belirtildiği, ancak idare tarafından isteklilere aşırı düşük tekliflerin açıklanması için verilen sürenin makul olmadığı, bu nedenle isteklilerce yapılan maddi hataların ihalenin halen yüklenicisi konumunda olan istekli üzerinde bırakılmasında gerekçe oluşturulmaya çalışıldığı,

 

            3) İdarece firmaları tarafından ekmek giderinin fiyatlara yarı oranında yansıtıldığının belirtildiği ancak firmaları tarafından teknik şartnameye uygun hesaplama yapıldığı, 07-12 yaş grubunda bir çocuğun bir öğünde 250 gr ekmek tüketemeyeceği öngörülerek öğün başına yarım ekmek miktarının yansıtıldığı,

 

            4) İdarece teknik şartnameye göre ana öğünler için 3 kap ve onda yedi oranı bulunmasına rağmen firma tarafından 4 kap olarak ele alınmasının uygun olmadığının belirtildiği ancak firmaları tarafından teklif edilen öğün başına bedel ile şartname hükümleri ile istenen üç kap yemekten daha fazlasının karşılanacağının kanıtlanması açısından dördüncü kap yemeğin firmaları tarafından verilebileceğinin gösterildiği,

 

            5) İdarece firmalarının ilaçlama giderlerini hesaplamaya dahil etmediğinin bildirildiği, dokümanda ilaçlamanın hangi alanlarda ve hangi etken maddeli ilaçlarla yapılacağının belirtilmediği, bu nedenle yapılacak açıklamanın sübjektifliğini önlemek için diğer giderler kısmına yansıtılan miktarın bu gideri karşılayacak kapasitede olduğu, idare tarafından yapılan ihalelerin Aydeniz firması üzerinde bırakılmaya çalışıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine 21.05.2007 tarihinde idareye açıklama talebinde bulunduğu, idarenin 21.05.2007 tarihli işlemi ile sözkonusu başvuruyu şikayet başvurusu olarak değerlendirerek şikayetin uygun bulmadığına verildiği, başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulmamakla birlikte, idarece şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönünde irade beyanı ortaya konulduğundan esasın incelenmesine geçilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak; 29.05.2007 tarih ve 2007/AK.H-1153.1 sayılı Kurul Kararı ile ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru konusu ihaleye altı istekli tarafından teklif sunulduğu, 11.05.2007 tarihli tutanak ile teklifi idarece geçerli kabul edilen beş isteklinin teklifi aşırı düşük görülerek aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına karar verildiği, başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamaların sunulması üzerine 15.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile, şikayetçi firma tarafından sunulan açıklamalardaki mönülerde yemek adlarıyla içindeki malzemelerin farklı olduğu, ekmeğin gramajının belirtilmediği, ana öğün mönülerinin dört kap olarak hazırlandığı, ilaçlama giderinin maliyet hesaplamalarına dahil edilmediği gerekçeleriyle açıklamalarının idarece yeterli görülmediği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu başvuru üzerine, idarenin 21.05.2007 tarih ve 1182 sayılı yazısında; firmanın sunduğu üçüncü gün mönüsünde yer alan peynirli makarna yemeğinin malzemelerinin teknik şartnamenin eki olan gıda rasyonlarına uymadığı, firma tarafından ekmeğin yarı oranında fiyatlara yansıtıldığı, firmanın ana öğünleri dört kap üzerinden ele aldığı, ilaçlama giderinin maliyet hesaplamalarına dahil edilmediği  belirtilmiş ve şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmiştir.

 

İhaleye ait idari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmetleri olarak tanımlandığı, fiziki miktarı ve türünün 17.810 öğün kahvaltı, 33.900 ara öğün, 38.215 ana öğün olarak belirlendiği ve işin süresinin 7 ay olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

“26.1.  Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim , harç giderleri v.b. giderler teklif fiyata dahildir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ayrıca dokümanda belirtilen sayı ve nitelikte 8 personelin işverene maliyetleri, araç ve gereçler ile yemeklerin hazırlanmasında kullanılacak her türlü malzeme, meyve ve sebze vb. unsurlar teklif fiyata dahildir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesine,

 

Teknik Şartnamenin “İşin Konusu” başlıklı 1 nci  maddesinde, “Bu işin konusu, kuruluş mutfağında, malzemeli ve işçilik dahil yemek pişirme yoluyla mamul yemek alım, dağıtım ve servis hizmetleridir.” ifadesine, “İşin tanımı” başlıklı 2 nci maddesinde ana öğün, ara öğün ve kahvaltıya ilişkin örnek yemek çeşitlerine yer verilmiş, 2/C-3 maddesinde yemeğin idare tarafından hazırlanan aylık yemek listesine göre çıkartılacağı, 2/C-4 maddesinde gramajların ekte verilen gıda rasyonuna uygun olması gerektiği, 2/F maddesinde mutfak ve yemekhane ile mutfakta kullanılan tüm gereçlerin temizliğinin yapılacağı, 2/F-7 maddesinde üç haftada bir Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak ilaçlama yapılacağı, 3/24 maddesinde firma personelinin iş elbisesi giyeceği, 3/30 maddesinde firmanın besin zehirlenmesi ve yangın riskine ilişkin sigorta yaptıracağı, 4/C-3 maddesinde LPG tüplerinin dolum masraflarının yükleniciye ait olacağı belirtilmiş, 4 üncü maddesinde yüklenici firmanın temin edeceği araç, gereç ve malzemelere  yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister….” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayetçi tarafından sunulan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarda; örnek mönü hazırlanarak mönüde yer alan kalemlere ilişkin maliyet analizleri, gıda malzemeleri haricindeki işçilik, yakıt, sarf malzemeleri, gibi kalemlere ilişkin maliyet analizleri, bazı gıda maddeleri, temizlik malzemeleri, tüp-gaz ile personel kıyafetine ilişkin alınan teklif fiyatlar ve proforma faturaların ibraz edildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan açıklamada, üçüncü gün örnek mönüsünde yer alan makarna mönüsünde pirinç, sıvı yağ, şehriye ve tuz malzemelerinin kullanılacağı belirtilmiş olup, idarece belirlenen gıda rasyonlarında beyaz peynir, çiçek yağı ve makarna malzemelerinin kullanılması öngörüldüğünden idarece eksikliği tespit edilen hususun yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması için öngörülen sürenin yeterli olmadığı belirtilmekle birlikte, 11.05.2007 tarihli tutanak ile teklifi idarece geçerli kabul edilen beş isteklinin teklifi aşırı düşük görülerek aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına karar verildiği, idarece gönderilen belgelerden 11.05.2007 tarih ve 1099 sayılı yazı ile başvuru sahibine açıklamalarının 15.05.2007 tarihine kadar sunulmasının 11.05.2007 tarihinde faks yolu ile bildirildiğinin anlaşıldığı, faks ile yapılan bildirimin mevzuata uyarlık arz etmediği anlaşılmakla birlikte başvuru sahibi dahil açıklama istenen tüm isteklilerin açıklamalarını belirlenen tarihe kadar idareye sunduğu göz önüne alındığında başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 2/A maddesinde kahvaltı ve ana öğünlerde yemeğin yanında ekmek verileceği, ara öğünlerde ise gerektiğinde ekmek verileceği düzenlenmiş olup, idarece belirlenen gıda rasyonlarında 7-12 yaş grubu için ekmeğin 250 gr olması gerektiği belirtilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından sunulan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarda, ara öğünler hariç kişi başına yarım ekmek öngörüldüğü belirtilmiş olup, idarece eksikliği tespit edilen hususun yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 2/A maddesinde ana öğünlere ilişkin örnek mönüye yer verilmiş ve mönüde üç kap yemek verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Şikayetçi tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında ana yemeğe ilişkin olarak yapılan maliyet analizinde ana yemeklerin dört kap üzerinden hesaplandığı görülmüş olup, idarece tespit edilenden daha fazla miktara ilişkin açıklama sunulmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve idarece bu konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2/F-7 maddesinde üç haftada bir Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak ilaçlama yapılacağı belirtilmiştir. Şikayetçi tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına kapsamında yapılan açıklamalarda ilaçlamaya ilişkin olarak belgeye dayalı açıklama sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

İdarece yapılan düzenlemede ilaçlamanın hangi alanlarda ve hangi etken maddeli ilaçlarla yapılacağının belirtilmediği anlaşılmakla birlikte; idari şartnamenin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmenin, inceleme yapmanın, teklifi hazırlamak ve taahhüdü girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmenin isteklilerin sorumluluğunda olduğu, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesi ile ilgili bir talep geldiğinde idarenin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girilmesi için izin vereceği hususları belirtilmiş olup, işin yapılacağı yerin ihaleden önce görülmesi ile ilaçlamaya ilişkin alanların belirlenebilmesi ve ilaçlamada kullanılacak etken maddelerin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak istekliler tarafından tespiti mümkün olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhaleye verilen teklifler veya idarece tespit edilen yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerden açıklama istenilirken, özellikle personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif bileşenlerinin ayrıntılı olarak belirtilerek açıklama istenilmesi gerekmektedir. İdarece gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, teklifte yer alan önemli bileşenler tespit edilmeden  açıklama istenildiği görülmüş olup, isteklilerce açıklama sunulan teklif bileşenlerinin farklılık arz ettiği göz önüne alındığında sözkonusu hususun mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) İhale üzerinde bırakılan Aydeniz Yem. Tem. Güv. Tek. Bil. Med. Sağ. Hiz. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarda; bir haftalık örnek mönü hazırlanarak mönüde yer alan öğünlere ilişkin maliyet analizleri, gıda malzemeleri haricindeki işçilik, yakıt, sarf malzemeleri gibi kalemlere ilişkin maliyet analizlerinin sunulduğu, gıda maddeleri, personel kıyafeti, temizlik malzemeleri ile ilaçlamaya ilişkin alınan teklif fiyatlar, faturalar ve proforma faturaların ibraz edildiği görülmüştür.

 

Sözkonusu istekli tarafından sunulan açıklamaların incelenmesinden, idarece belirlenen gıda rasyonlarında (porsiyon miktarları) 7-12 yaş grubu için ekmeğin 250 gr olması gerektiği belirtilmesine rağmen yemek maliyet analizi tablosunda yer verilen üçüncü gün ve altıncı gün örnek mönüsünde ekmeğin gramajının 125 gr üzerinden hesaplandığı, ilaçlamaya ilişkin olarak sunulan faturada imza ve kaşe bulunmadığı, besin zehirlenmesi ve yangın riskine ilişkin olarak yaptırılması gereken sigortaya ilişkin olarak açıklama sunulmadığı anlaşıldığından, sözkonusu firmanın açıklamalarının yeterli kabul edilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin 4734 sayılı 38 inci maddesine aykırı olduğu belirlenmiştir.

 

3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Çardak Yem. Hiz. Gıda Paz. Tur. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarda, bir haftalık örnek mönü hazırlanarak mönüde yer alan öğünlere ilişkin maliyet analizleri, gıda malzemeleri haricindeki işçilik, kıyafet gideri, temizlik malzemeleri, ilaçlama gibi kalemlere ilişkin maliyet analizlerinin sunulduğu, gıda maddeleri, temizlik malzemeleri, personel kıyafeti ile ilaçlamaya ilişkin alınan teklif fiyatlar, faturalar ve proforma faturaların ibraz edildiği görülmüştür.

 

Sözkonusu istekli tarafından sunulan açıklamaların incelenmesinden, idarece belirlenen gıda rasyonlarında (porsiyon miktarları) 7-12 yaş grubu için ekmeğin 250 gr olması gerektiği belirtilmesine rağmen yemek maliyet analizi tablosunda yer verilen üçüncü gün örnek mönüsünde ekmeğin gramajının 100 gr üzerinden hesaplandığı, ilaçlamaya ilişkin olarak sunulan faturada imza ve kaşe bulunmadığı, besin zehirlenmesi ve yangın riskine ilişkin olarak yaptırılması gereken sigortaya ilişkin olarak açıklama sunulmadığı anlaşıldığından, sözkonusu firmanın açıklamalarının yeterli kabul edilerek ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesinin 4734 sayılı 38 inci maddesine aykırı olduğu belirlenmiştir.

 

   İncelenen ihalede teklif veren altı istekliden Turunç Tab. Yem. Gıda Tur. İnş. Taah. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulması gereken belgeleri sunmadığı için idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, Sofa Sağ. Tem. Yem. Gıda Tur. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Dilhan Yemek ve Can Yemek firmalarının aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarının yeterli görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Çardak Yem. Hiz. Gıda Paz. Tur. Ltd. Şti. ile Aydeniz Yem. Tem. Güv. Tek. Bil. Med. Sağ. Hiz. Ltd. Şti.’nin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılması gerektiği dikkate alındığında başvuru konusu ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul