En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2211
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :75
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2211
Şikayetçi:
 Sofa Sağ. Tem. Yem. Gıda Tur. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Özankara Gıda Toptancılar Sitesi 8.Blok No:268 Macunköy/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sincan Çocuk Yuvası Müdürlüğü, Fatih Mah İnönü Cad Nu:29 Sincan/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14965
Başvuruya konu ihale:
 2007/43572 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 7 Aylık Malzemeli Mamul Yemek Pişirme, Dağıtım ve Servis Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 08.11.53.0201/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sincan Çocuk Yuvası Müdürlüğü’nce 11.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Yılı 7 Aylık Malzemeli Mamul Yemek Pişirme, Dağıtım ve Servis Hizmetleri İşi ihalesine ilişkin olarak Sofa Sağ. Tem. Yem. Gıda Tur. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.05.2007 tarih ve 14965 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 11.05.2007 tarihinde yapılan ihaleye firmaları tarafından en düşük fiyatın teklif edildiği, idarece firmalarından aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi üzerine mevzuata uygun olarak açıklamaların sunulduğu ancak daha önce idareye hizmet sunan Aydeniz firmasına ihaleyi bırakmak için firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığı, bekleme süresi içerisinde yapılan doğrudan temin ihalesine iştirak etmek için dilekçe verildiği ancak idarenin aynı gün sözleşme imzalanması yönünde karar aldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihaleye altı istekli tarafından teklif sunulduğu, 11.05.2007 tarihli tutanak ile teklifi idarece geçerli kabul edilen beş isteklinin teklifi aşırı düşük görülerek aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına karar verildiği, başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamaların sunulması üzerine 15.05.2007  tarihli ihale komisyonu kararı ile, şikayetçi firma tarafından kahvaltı mönülerinde ekmeğin maliyete yansıtılmadığı ve ara öğünde tek çeşit ve çorba değerlendirildiği gerekçeleriyle açıklamalarının idarece yeterli görülmediği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusu üzerine, idarenin 21.05.2007 tarih ve 1176  sayılı yazısında; ihale komisyonu kararında teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında gösterilmemekle birlikte; ilaçlama firmasına ait proforma faturada firma kaşesinin bulunmadığı, Önder Gıda ve Güven Süt adlı firmalara ait proforma faturalarda geçerlilik sürelerinin yer almadığı, ekmek gramajının 250 gr olmasına rağmen firmanın ekmeği 100 gr üzerinden fiyatlandırdığı belirtilmiş ve şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmiştir.

 

İhaleye ait idari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmetleri olarak tanımlandığı, fiziki miktarı ve türünün 17.810 öğün kahvaltı, 33.900 ara öğün, 38.215 ana öğün olarak belirlendiği ve işin süresinin 7 ay olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

“26.1.  Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim , harç giderleri v.b. giderler teklif fiyata dahildir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ayrıca dokümanda belirtilen sayı ve nitelikte 8 personelin işverene maliyetleri, araç ve gereçler ile yemeklerin hazırlanmasında kullanılacak her türlü malzeme, meyve ve sebze vb. unsurlar teklif fiyata dahildir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesine,

 

Teknik Şartnamenin “İşin Konusu” başlıklı 1 nci  maddesinde, “Bu işin konusu, kuruluş mutfağında, malzemeli ve işçilik dahil yemek pişirme yoluyla mamul yemek alım, dağıtım ve servis hizmetleridir.” ifadesine, “İşin tanımı” başlıklı 2 nci maddesinde ana öğün, ara öğün ve kahvaltıya ilişkin örnek yemek çeşitlerine yer verilmiş, 2/C-3 maddesinde yemeğin idare tarafından hazırlanan aylık yemek listesine göre çıkartılacağı, 2/C-4 maddesinde gramajların ekte verilen gıda rasyonuna uygun olması gerektiği, 2/F maddesinde mutfak ve yemekhane ile mutfakta kullanılan tüm gereçlerin temizliğinin yapılacağı, 2/F-7 maddesinde üç haftada bir Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak ilaçlama yapılacağı, 3/24 maddesinde firma personelinin iş elbisesi giyeceği, 3/30 maddesinde firmanın besin zehirlenmesi ve yangın riskine ilişkin sigorta yaptıracağı, 4/C-3 maddesinde LPG tüplerinin dolum masraflarının yükleniciye ait olacağı belirtilmiş, 4 üncü maddesinde yüklenici firmanın temin edeceği araç, gereç ve malzemelere  yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister….” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayetçi tarafından sunulan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarda; bir haftalık örnek mönü hazırlanarak mönüde yer alan kalemlere ilişkin maliyet analizleri, gıda malzemeleri haricindeki işçilik, yakıt, sarf malzemeleri, amortisman gibi kalemlere ilişkin maliyet analizleri ile yemek malzemelerinin satış fiyatlarına ilişkin cetvelin sunulduğu, bazı gıda maddeleri ile ilaçlamaya ilişkin alınan teklif fiyatlar ve proforma faturaların ibraz edildiği görülmüştür.

 

Sözkonusu açıklamanın incelenmesinden; başvuru sahibi tarafından kahvaltı mönülerinde ekmeğin maliyete yansıtıldığı görülmüş, sunulan proforma faturalarda tarih veya geçerlilik süresinin belirtilmesi gibi bir hususun mevzuat hükümlerine dayanmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan; idarece gönderilen gıda rasyonlarında (porsiyon miktarları) 7-12 yaş grubu için ekmeğin 250 gr olması gerektiği belirtilmiş olup, şikayetçi tarafından yapılan analizlerde ekmeğin 100 gr üzerinden hesap edildiği, ara öğün örnek yemek çeşitleri arasında yer almamasına rağmen şikayetçi tarafından hazırlanan örnek mönüde ara öğünler arasında çorbaya yer verildiği, ilaçlamaya ilişkin olarak sunulan proforma faturada firma kaşesinin bulunmadığı, dolayısıyla, şikayetçi tarafından maliyet bileşenlerine ilişkin olarak yapılan bahse konu açıklamada, idarece eksikliği tespit edilen hususlardan bir kısmının yerinde olduğu ve başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhaleye verilen teklifler veya idarece tespit edilen yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerden açıklama istenilirken, özellikle personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif bileşenlerinin ayrıntılı olarak belirtilerek açıklama istenilmesi gerekmektedir. İdarece gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, teklifte yer alan önemli bileşenler tespit edilmeden  açıklama istenildiği görülmüş olup, isteklilerce açıklama sunulan teklif bileşenlerinin farklılık arz ettiği göz önüne alındığında sözkonusu hususun mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) İhale üzerinde bırakılan Aydeniz Yem. Tem. Güv. Tek. Bil. Med. Sağ. Hiz. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarda; bir haftalık örnek mönü hazırlanarak mönüde yer alan öğünlere ilişkin maliyet analizleri, gıda malzemeleri haricindeki işçilik, yakıt, sarf malzemeleri gibi kalemlere ilişkin maliyet analizlerinin sunulduğu, gıda maddeleri, personel kıyafeti, temizlik malzemeleri ile ilaçlamaya ilişkin alınan teklif fiyatlar, faturalar ve proforma faturaların ibraz edildiği görülmüştür.

 

Sözkonusu istekli tarafından sunulan açıklamaların incelenmesinden, idarece belirlenen gıda rasyonlarında (porsiyon miktarları) 7-12 yaş grubu için ekmeğin 250 gr olması gerektiği belirtilmesine rağmen yemek maliyet analizi tablosunda yer verilen üçüncü gün ve altıncı gün örnek mönüsünde ekmeğin gramajının 125 gr üzerinden hesaplandığı, ilaçlamaya ilişkin olarak sunulan faturada imza ve kaşe bulunmadığı, besin zehirlenmesi ve yangın riskine ilişkin olarak yaptırılması gereken sigortaya ilişkin olarak açıklama sunulmadığı anlaşıldığından, sözkonusu firmanın açıklamalarının yeterli kabul edilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin 4734 sayılı 38 inci maddesine aykırı olduğu belirlenmiştir.

 

3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Çardak Yem. Hiz. Gıda Paz. Tur. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarda, bir haftalık örnek mönü hazırlanarak mönüde yer alan öğünlere ilişkin maliyet analizleri, gıda malzemeleri haricindeki işçilik, kıyafet gideri, temizlik malzemeleri, ilaçlama gibi kalemlere ilişkin maliyet analizlerinin sunulduğu, gıda maddeleri, temizlik malzemeleri, personel kıyafeti ile ilaçlamaya ilişkin alınan teklif fiyatlar, faturalar ve proforma faturaların ibraz edildiği görülmüştür.

 

Sözkonusu istekli tarafından sunulan açıklamaların incelenmesinden, idarece belirlenen gıda rasyonlarında (porsiyon miktarları) 7-12 yaş grubu için ekmeğin 250 gr olması gerektiği belirtilmesine rağmen yemek maliyet analizi tablosunda yer verilen üçüncü gün örnek mönüsünde ekmeğin gramajının 100 gr üzerinden hesaplandığı, ilaçlamaya ilişkin olarak sunulan faturada imza ve kaşe bulunmadığı, besin zehirlenmesi ve yangın riskine ilişkin olarak yaptırılması gereken sigortaya ilişkin olarak açıklama sunulmadığı anlaşıldığından, sözkonusu firmanın açıklamalarının yeterli kabul edilerek ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesinin 4734 sayılı 38 inci maddesine aykırı olduğu belirlenmiştir.

 

   İncelenen ihalede teklif veren altı istekliden Turunç Tab. Yem. Gıda Tur. İnş. Taah. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulması gereken belgeleri sunmadığı için idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, Sofa Sağ. Tem. Yem. Gıda Tur. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Dilhan Yemek ve Can Yemek firmalarının aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarının yeterli görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Çardak Yem. Hiz. Gıda Paz. Tur. Ltd. Şti. ile Aydeniz Yem. Tem. Güv. Tek. Bil. Med. Sağ. Hiz. Ltd. Şti.’nin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılması gerektiği dikkate alındığında başvuru konusu ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul