• Karar No: 2007/UH.Z-2212
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :76
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2212
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 06440 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Belediye Başkanlığı, İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:3 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15533
Başvuruya konu ihale:
 2007/24769 İhale Kayıt Numaralı “29 Aylık Kent İçi Çöp Toplama Nakli Ve Belediye Hizmet Binası İç Ve Dış Temizliği, Cadde, Sokak, Bulvar, Pazar Yerleri ve Benzeri Yerlerin Süpürülerek Temizlenmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.06.2007 tarih ve 08.11.87.0188/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Belediye Başkanlığı’nca 17.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 29 Aylık Kent İçi Çöp Toplama Nakli ve Belediye Hizmet Binası İç ve Dış Temizliği, Cadde, Sokak, Bulvar, Pazar Yerleri ve Benzeri Yerlerin Süpürülerek Temizlenmesi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.05.2007 tarih ve 15533 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdarece hazırlanan idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece asgari ücrete gelecek fiyat farklarının dikkate alındığı, fiyat farkına ilişkin yapılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu isteklileri tereddüde düşürdüğü ve işin süresinin iki yıl olması nedeniyle teklifin esasını belirleyecek olan yakıt bedeline gelecek zamların dikkate alınmadığı, bu sebeple teklif oluşturulamadığı,

 

            2) Araçların kat edeceği mesafeye ilişkin bilgi eksikliğinin de kullanılacak araçların yakıt bedellerinin belirlenmesini engellediği, işin götürü bedel üzerinde sözleşmeye bağlanması nedeniyle çalışılmayan gün, araç ve kişi nedeniyle hazine zararı doğacağı,

 

            3) İdari ve teknik şartnamede belirtilen işin adından ve personel dağılımından bina temizlik hizmetinin de ihale edildiği, benzer iş tanımının “Belediyeler, Kamu ve Özel sektörde taahhüt konusu işin niteliğine uygun açık alan temizliği,çöp toplaması ve nakliye işleri geçerlidir.” olarak düzenlenmesinin rekabeti engellediği, “kapalı alan temizlik hizmetlerinin” de  benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği,

 

            4) İdarece çalıştırılması istenen personel sayısı içerisinde yer almamasına rağmen idare şartnamede “..ihale süresince şirket bünyesinde mesul müdür çalıştırılacağı..” denmek suretiyle ilave personel çalıştırılması ve bunun maliyete eklenip eklenmeyeceğinin tereddüt yarattığından teklif veremedikleri,

 

5) İdarece satın alınmak istenen hizmetin ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak öngörüldüğü, bu nedenlerle götürü bedel üzerinden ihaleye çıkıldığı, sadece asgari ücrete gelecek farkların ödeneceğine karar verilmiş ise bu durumda Kamu İhale Kurumu Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında yer alan hükümlere uymadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde; “ihale konusu hizmetin

a) adı: 29 Aylık  Kent İçi Çöp Toplama Nakli Ve Belediye Hizmet Binası İç ve Dış Temizliği Cadde, Sokak, , Bulvar Pazaryerleri Ve Benzeri Yerlerin Süpürülerek Temizlenmesi İle Katı Atık Çöp Deponi Alanının Tesviyesi İşi Hizmet Alımı”

b) varsa kodu:

c) fiziki miktarı ve türü: “2007-2008-2009 Yılları (29 Ay) Uşak Belediyesi Kent İçi Çöp Toplama, Nakli, Çöp Deponi alanının tesfiyesi ve Belediye Hizmet Binası iç ve dış Temizliği Cadde Sokak Bulvar Pazar Yerleri ve Benzeri Yerlerin süpürülerek temizlenmesi

d)Yapılacağı yer: Uşak Belediyesi Hizmet Binası. Uşak Belediyesi sınırlarında bulunan cadde, sokak, bulvar ve pazaryerleri ve çöp döküm sahası”,

e)Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler: 01/05/2007 ile 30/09/2009 tarihleri arası”,

 

İdari şartnamenin İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı 7.3.2 nci maddesinde “Konteynır ve çöp araçlarının ilaçlanması, halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama, usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında şirket bünyesinde ihale süresince Mesul Müdür çalıştıracağına ve (Sözleşme den l hafta önce Mesul Müdürle yapılan sözleşme belgesini idareye sunacaktır)

PERSONEL DURUMU

S.no

Çalışacak Personel

Sayısı

Yapacağı iş

Belgesi (En az)

1

Kamyon Şoförü

34

Damperli,Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu,Yol süpürme aracı

C Sınıfı Ehliyet

2

Traktör Şoförü

10

Yarı Römork Traktör

H Sınıfı Ehliyet

3

Yükleyici Operatörü

1

Yükleyici İş makinası

C-G Sınıfı Ehliyet

4

Dozer Operatörü


Dozer Kullanıcısı 

G Sınıfı Ehliyet

5

 Tıbbi Atık Araç kullanıcısı

2

Özel Donanımlı tıbbi atık yüklenmesi ve bertarafı 

Tıbbi atık toplama lisansı

6

 Sokak süpürmesi

45

Cadde ve sokakların süpürülerek yüklenmesi

Vasıfsız

7

Belediye Binası Temizliği 

9

Belediye Hizmet Binasının iç ve dış temizliği 

Vasıfsız

8

Çöp Toplama Elemanı

84

Sıkıştırmalı Çöp Kamyonlarında çalıştıralacak

Vasıfsız

9

Tıbbi Atık Toplama elemanı

4

Tıbbi Atık aracına atık yüklemesi ve bertarafı

Tıbbi atık toplama lisansı

ARAÇ MAKİNE PARKI

En az 2.000 m2 araç parkı ve isçilerin kapalı sığınına yeri (Kendi malı veya kiraladıklarına dair sözleşme veya kiralayacağına dair noter tasdikli taahhütname)

 

İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noler tespit tutanağı İle veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüd edilerek temin edilecek ekipman için ise. noter onaylı taahhütname sunulması zorunludur Geçici ithalle getirilmiş veya IO/06/19R5 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da. kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk  ilan tarihine kadarki kiraların Ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

Ulaştırma Bakanlığı yol yönetmeliğinde islenilen K2 Belgesi alacağına dair Noter tasdikli taahhütname ihale dosyasında bulunacaktır. İhaleyi alan istekli söyleşmeden önce bu belgeleri idareye sunacaktır.

TELSİZ

5 adet el telsizi. 18 adet araç telsizi. El ve araç telsizleri için Türk Telekomikasyon Kurumunca yönetmelik çerçevesince ikili firma telsiz sistemi kurma izin ve frekans tahsis ve belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti yoksa ihalenin uhdesinde kaldığı takdirde bunları temin edeceğine dair noter tasdikli taahhütname verecektir,

 

7.4. Benzer iş olarak kabul edilecek isler aşağıda belirtilmiştir

Belediyeler, Kamu ve Özel sektörde taahhüt konusu işin niteliğine uygun Açık alan temizliği, çöp toplaması ve nakliyesi işleri geçerlidir.”düzenlemesi,

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde

 

“26.1  Sözleşmenin uygulanması  sırasında,  ilgili  mevzuat  gereğince yapılacak ulaşım,  sigorta  vergi,  resim  ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir

26.2(26.1) nci maddede yer aian gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni  gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artışa da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Ayrıca ……………...teklif fiyata dahildir.

26.4 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.”, düzenlemesi yapılmış.

 

İdari şartnamenin 49.2 maddesinde, ise işin süresi 01.05.2007-30.09.2009 olarak belirlenmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin idarece hazırlanan idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece asgari ücrete gelecek fiyat farklarının dikkate alındığı, fiyat farkına ilişkin yapılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu isteklileri tereddüde düşürdüğü ve işin süresinin iki yıl olması nedeniyle teklifin esasını belirleyecek olan yakıt bedeline gelecek zamların dikkate alınmadığı, bu sebeple teklif oluşturulamadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde “Fiyat farkı yükleniciye fiyat farkı 31.12.2002 tarih ve 24980 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan fiyat farkı hesabında uyulacak esaslar dahilinde verilecektir. (SSK primi ve asgari ücret artışı olursa)”,

 

Teknik Şartnamenin “Fiyat Farkı” başlıklı 17 nci maddesinde “Fiyat farkı yükleniciye fiyat farkı 31.12.2002 tarih ve 24980 (3.mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan fiyat farkı hesabında uyulacak esaslar dahilinde verilecektir, ( S,S.K. primi ve Asgari ücret artışı olursa)” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde idari şartnamede bulunması gereken hususlardan biri olarak (s) alt bendinde fiyat farkına ilişkinÖdeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği” hükmü,

 

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin fiyat farkı verilmesine ilişkin “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır.

 

            İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya  eklenecektir.” 24 nolu dipnotu bulunduğu,

 

İdarece fiyat farkı verileceği belirtilerek, fiyat farkı hesabında uyulacak esaslar dahilinde SSK primi ve asgari ücret değişiklikten kaynaklanan fiyat farkının ödeneceği öngörüldüğü bundan 8 inci maddesine fiyat farkı verileceğinin anlaşılması gerektiği, anılan mevzuat hükümlerine göre idarece işin bütününe fiyat farkı ödenmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin araçların kat edeceği mesafeye ilişkin bilgi eksikliğinin de kullanılacak araçların yakıt bedellerinin belirlenmesini engellediği, işin götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanması nedeniyle çalışılmayan gün, araç ve kişi nedeniyle hazine zararı doğacağı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 1 inci maddesi “Uşak Belediyesi sınırları içinde kalan 19 Mahallenin (Sanayiye ait endüstri atıkları hariç) çöp toplama ve nakli işi cadde, sokak, bulvar. Pazaryeri ve benzeri yerlerin süpürülmesi ve Uşak Belediye Başkanlığı hizmet binası içi ve bina dışı çevre temizliklerinin yapılması. Tıbbi atıkların alınması, nakliyesi, bertaraf. Moloz ve katı atık deponi alanının tesviyesi işidir.İlimizde bulunan Karma ve Organize sanayi bölgeleri bu ihale kapsamının dışındadır.”,

 

Teknik Şartnamenin “Çalışma Saatleri” başlıklı 3 üncü maddesi

a)-Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan çalışma saatleri yüklenici firmaya bildirilecektir.”

b)-Yüklenici firma Temizlik İşleri Müdürlüğünün belirlediği çalışma saatlerine göre çalışmalarını yapacaktır.”

 

Teknik Şartnamenin “Çalışacak İşçi Sayısı” başlıklı 4 üncü maddesi

“a)-Yüklenici firma Temizlik İşleri Müdürlüğünün işyerlerine göre programladığı çalışma şartlarına uygun işçi temin edecektir.

b)-Çöp toplama ve süpürme işinde: 133 İşçi ve 47 şoför, 1 Dozer Operatörü, çalıştırılacaktır.

c)-Belediye Hizmet binası Temizliğinde; 5 bayan. 4 erkek olmak üzere toplam 9 işçi çalıştırılacaktır. Toplam işçi sayısı 190 kişi olacaktır,”

 

Teknik Şartnamenin “Temizlik Planı” başlıklı 6 ncı maddesi

a) Çöp toplama günlük temizlik yapılırken 38 aracın çalışma programını Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b)-Süpürge makinelerinin cadde, sokakları süpürürken çalışma programını Temizlik İşleri Müdürlüğünde belirleyecektir.

c)-Resmi ve olağan üstü günlerde Temizlik İşleri Müdürlüğü uygun gördüğü saatlerde çöp toplayan araçları İstediği saatte çalışmaya çağırmaya yetkilidir.

 d)-Pazar günleri; 13+1 m3 kapasiteli sıkıştırmalı 4 araç nöbetçi bırakılacaktır.

     Pazar günleri; 7+1 m3 kapasiteli sıkıştırmalı 2 araç nöbetçi bırakılacaktır.

     Pazar günleri:Kaldırım ve yol süpürme makinelerinden yeterli olacak kadar nöbetçi makine bırakılacaktır,”

        

         Teknik Şartnamenin “Çalışacak Araç Sayısı” başlıklı 6 ncı maddesi

 

    Sıra

Araç Cinsi

Sayısı

Özelliği

Belgesi

1

Sıkıştırmalı Çöp kamyonu

9

13+1 m³ Evsel atığı taşıma kapasiteli iki vardiya çalışacak

Taahhütname

2

Sıkıştırmalı Çöp kamyonu

8

7+1 m³ Evsel atığı taşıma kapasiteli

Taahhütname

3

Damperli kamyon

4

Yüklü ağırlığı 25 Ton damperli kamyon

Taahhütname

4

Tıbbi atık aracı

1

Özel donanımlı tıbbi atık aracı

Taşıma lisanslı taahhütname

5

Yarı Römorklu traktör

10

Yarı römorklu römork damperli olacak

Taahhütname

6

Lastik tekerlekli vükleyici

1

1.5 m³ kapasiteli traktör kepçe

Taahhütname

7

Yol süpürme aracı

2

Kamyon üzerine üst yapı monteli Vakumlu   fırça   6m3   kapasiteli   yol süpürme aracı

Taahhütname

8

Yol* süpürme aracı

(*Teknik şartnamede sehven kaldırım olarak yazılmış)

1

Kamyon  üzerine üst yapı monteli Vakumlu   fırçalı 3m3  kapasiteli   yol süpürme aracı

Taahhütname

9

Dozer

1

Paletli En D&6 Cat Kapasitesinde

Taahhütname

10

Kapalı kasa kamyonet

1

Yan kapı kapalı kasa kamyonet

Taahhütname

11

Yarı remork dezenfeksıvon makinesi

1

Traktör  ile  çekilebilen  dezenfekte  ve insecticit makinesi

Taahhütname

12

Araç yıkama makinesi

1

Soğuk  ve  sıcak  basınçlı  Su jeti  araç yıkama makinesi

Taahhütname

 

a)- 9 adet (çift vardiya) faal durumda 13+1 m3 kapasiteli sıkıştırmak çöp kamyonu.

b)- 8 adet faal durumda 7+1 m1 kapasiteli sıkıştırmalı çöp kamyonu.

c)- l adet 7 m3 kapasiteli tıbbi atık aracı.

d)- 4 adet faal durumda kalorifer cürufu nakl. için yüklü ağır. 25 Ton damperli kamyon.

e)- 10 adet faal durumda yarı römork traktör.

f)-  l adet faal durumda Mini yükleyici.

g)- 2 adet faal durumda yol süpürme makinesi ( 6m3’1ük).

h)- l adet faal durumda kaldırım süpürme makinesi (3m3´1ük).

ı)-  l adet paletli dozer.

i)-  l adet soğuk sıcak basınçlı araç yıkama cihazı.

j)- 5 adet el telsizi, 18 adet araç telsizi  şeklinde düzenlenmiştir.

            Ayrıca 38 aracın ve süpürge makinelerin çalışma programını Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacağı, resmi ve olağan üstü günlerde çöp toplayan araçları istediği saatte çalışmaya çağırmaya yetkili olduğu, Pazar günleri 4 adet 13+1 m3 , 2 adet 7+1 m3, kaldırım ve yol süpürge makinelerinden ise yeteri kadar nöbetçi bırakılacağı belirtilmiştir.

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler uyarınca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde yüklenici tarafından yukarıdaki tabloda belirtilen toplam 38 adet aracın  kullanılması gerektiği ve akaryakıt, araç bakımları gibi diğer giderlerin yüklenici tarafından karşılanması gerektiği anlaşılmaktadır. İhaleye teklif veren isteklilerin tekliflerini sağlıklı olarak oluşturabilmeleri için özellikle ne kadar çalıştırılacağı belli olmayan kamyon, traktör vb. araçların çalışma programlarının belirlenmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalede yakıt maliyetinin teklif maliyetini oluşturan kalemler arasında yer aldığı, yüklenici tarafından işin yerine getirilmesi esnasında kullanılması öngörülen araçların yükleniciye olan maliyetinin ve dolayısıyla teklif maliyetinin hesaplanabilmesi için söz konusu araçların çalışma programlarının açıkça belirtilmesi gerektiği veya sözleşme süresi boyunca ne kadar yol kat edeceğine yada günde kaç saat çalıştırılacağına ilişkin bir düzenlemenin veyahutta araçların yükleniciye maliyetinin hesaplanabilmesini mümkün kılan bir başka kriterin ihale dokümanında yer alması gerektiği, teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin ise araç maliyetinin hesaplanması için yeterli olmadığı anlaşıldığından, belirtilen nedenlerle söz konusu ihalede teklif maliyetinin hesaplanmasının ve tekliflerin değerlendirilebilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            3) Başvuru sahibinin idari ve teknik şartnamede belirtilen işin adından ve personel dağılımından bina temizlik hizmetinin de ihale edildiği, benzer iş tanımının “Belediyeler, kamu ve özel sektörde taahhüt konusu işin niteliğine uygun açık alan temizliği,çöp toplaması ve nakliye işleri geçerlidir.” şeklinde düzenlenmesinin rekabeti engellediği, “kapalı alan temizlik hizmetlerinin” de  benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu işin niteliğine ve yaklaşık maliyet oluşturan iş kalemlerine bakıldığında işin esaslı bir kısmının “Uşak Belediyesi sınırları içinde kalan 19 Mahallenin (Sanayiye ait endüstri atıkları hariç) çöp toplama ve nakli işi cadde, sokak, bulvar. Pazaryeri ve benzeri yerlerin süpürülmesi ve Tıbbi atıkların alınması, nakliyesi, bertaraf. Moloz ve katı atık deponi alanının tesviyesi işi olduğu”, Uşak Belediye Başkanlığı hizmet binası içi ve bina dışı çevre temizliklerinin yapılması işinin ise ihale konusu işin çok daha küçük bir kısmını oluşturduğu ihale dosyasının incelenmesinden anlaşılmıştır. Dolayısıyla, “Belediyeler, kamu ve özel sektörde taahhüt konusu işin niteliğine uygun açık alan temizliği,çöp toplaması ve nakliye işleri geçerlidir.” şeklindeki benzer iş tanımının işin doğası gereği işin esaslı kısmına ilişkin olmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin İdarece çalıştırılması istenen personel sayısı içerisinde yer almamasına rağmen idare şartnamede “..ihale süresince şirket bünyesinde Mesul Müdür çalıştırılacağı..” denmek suretiyle ilave personel çalıştırılması ve bunun maliyete eklenip eklenmeyeceğinin tereddüt yarattığından teklif veremedikleri iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı  7.3.2 nci maddesinde “Konteynır ve çöp araçlarının ilaçlanması, halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama, usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında şirket bünyesinde ihale süresince Mesul Müdür çalıştıracağına ve (Sözleşmeden 1 hafta önce Mesul Müdürle yapılan sözleşme belgesini idareye sunacaktır).”,

 

            Teknik şartnamenin Konteyner İlaçlaması başlıklı h) alt bendinde “Konteynır ve çöp araçlarının ilaçlanması, halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama, usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında şirket bünyesinde ihale süresince Mesul Müdür çalıştıracağına ve (Sözleşme den I hafta önce Mesul Müdürle yapılan sözleşme izin belgesini idareye sunacaktır).”, düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            Ayrıca Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Mesûl müdür” başlıklı 8 inci maddesinde; “İşyeri faaliyette olduğu sürece bir mesûl müdür bulunması zorunludur. Mesûl müdür sadece bir işyerinde mesûl müdürlük görevini üstlenebilir. Mesûl müdürlük için Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Kimyager, Kimya Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Biyolog, Tıbbi Teknolog, unvanına sahip veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut çevre sağlığı ve toplum sağlığı alanında en az önlisans diplomasına sahip olunması zorunludur. İşyeri sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomayı haiz ise kendisi de mesûl müdürlük yapabilir. Bu diplomaya sahip kişiler Bakanlık tarafından belirlenecek eğitim programına katılarak sertifika almak zorundadır. Eğitimle ilgili usûl ve esaslar Bakanlık tarafından genelge ile belirlenir. Mesûl müdür, idari işlerden bizzat, diğer işlemlerden ise ekip sorumluları ile birlikte sorumludur. Mesûl müdürün idari işlerinden, işleyişten ve sunulan hizmetin gerektirdiği alt yapı olanaklarının sağlanmasından işyeri sahipleri de bizzat sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yukarıda anılan hüküm ve düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde söz konusu ihalede Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun bir mesul müdürün idarece istendiği ve isteklilerin tekliflerini buna göre vermeleri gerektiği, bu düzenlemenin ilave personel çalıştırılıp çalıştırılmaması hususunda tereddüde yol açar bir düzenleme olmadığı kaklı ki ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin idarece satın alınmak istenen hizmetin ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak öngörüldüğü, bu nedenlerle götürü bedel üzerinden ihaleye çıkıldığı, sadece asgari ücrete gelecek farkların ödeneceğine karar verilmiş ise bu durumda Kamu İhale Kurumu Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında yer alan hükümlere uymadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı kısmında “ 1-Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.”,

 

H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi  başlığı altındaki b)Hizmet Alımı İhalelerinde: kısmında “...Malzeme dahil yemek hazırlama, malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım, çöp toplama ve nakline ilişkin işler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler olarak değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle de personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu gibi hizmetlerin aşırı düşük teklif sorgulamasında, % 3 oranında sözleşme ve genel gider hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir...” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan düzenlemeler göz önüne alındığında söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşe ait ilanın 7 nci maddesinde; “İhale dokümanı Mali İşler Müdürlüğü İhale Bürosu adresinde görülebilir ve 1,500 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde;“İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda anılan düzenlemeler çerçevesinde; ihale doküman bedeline ilişkin olarak belirlenen 1.500,00 YTL ücretin dokümanın basım maliyetine göre uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeleri başlıklı 7.3.2 inci maddesinde; “…Ulaştırma Bakanlığı yol yönetmeliğinde islenilen K2 Belgesi alacağına dair Noter tasdikli taahhütname ihale dosyasında bulunacaktır. İhaleyi alan istekli söyleşmeden önce bu belgeleri idareye sunacaktır...” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınan konuya ilişkin görüş yazısında; “4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca karayolu ile yapılacak taşıma işlerinin C2, K1, L1, L2, gibi yetki belgeleri ile  gerçekleştirilebileceği, ayrıca taşıtı bulunmayan R1 veya R2 yetki belgesine sahip taşıma işleri organizatörlerinin yetki belgesine sahip diğer taşımacıların taşıtlarına yük verme ve bu faaliyet için nakliye faturası düzenleme yetkisine sahip bulunduğu” belirtildiğinden, idarece ilan ve idari şartnamede işin yürütülmesi aşamasında sadece K-2 yetki belgesine sahip olma şartı konulmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul