• Karar No: 2007/UH.Z-2213
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :77
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2213
Şikayetçi:
 Özgü Ye-An Rest. Hizm. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Özgü Sokak No 31/3 Siteler ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kıbrıs Cad. Orhun Sok. No:3 Topraklık Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 14042
Başvuruya konu ihale:
 2007/34220 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 08.10.91.0188/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özgü Ye - An Rest. Hizm. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.05.2007 tarih ve 14042 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 2007/34220 IKN’li söz konusu ihalenin birim fiyat teklif cetvelinde IKN 200/32220 olarak yazıldığı, ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütnamede (KIK-027/0/H) “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin olmadığı standart formdaki bu yanlışlığın mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İlanda ve idari şartnamede işin adının “malzeme dahil yemek pişirme dağıtım ve sonrası hizmet alımı” yazmasına rağmen, teknik şartnamede işin adının “malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri işi ile ilgili hizmet alımı satın alınması işi” olarak yazıldığı,

 

3) İdari şartname 7.3.2.b maddesinde yüklenicinin yemek ürettiği mutfak Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunacak dendiği, Ankara dışındaki firmalara ihaleye katılım şansı verilmediği,

 

4) İdari şartname 7.3.2.a maddesinde anahtar teknik personel olarak en az 2 yıl deneyimli diyetisyen veya gıda mühendisi bulunduracaklardır denildiği, fakat 2 yıllık deneyim süresinin ne şekilde belgelendirileceği hususunda bir düzenleme yapılmadığı,

 

5) Ekonomik ve mali yeterlilik mesleki ve teknik yeterliliğe ait belgelerin ihaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi durumunda ne şekilde değerlendirileceği dair bir düzenleme yer almadığı, ihaleye ortak girişimde bulunarak katılmak istedikleri ancak düzenleme eksikliklerinden dolayı teklif veremedikleri iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütnamede (KIK-027/0/H) “ihale tarihi itibariyla” ifadesinin olmadığı standart formdaki bu yanlışlığın mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütnamede (KIK-027/0/H) “ihale tarihi itibariyla” ifadesinin yer almadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar ihale dokümanında anılan taahhütnamede “ihale tarihi itibariyla” ifadesi yer almamışsa da, “ihale tarihi itibariyla” ifadesi yer alan (KIK-027/0/H) nolu taahhütname Kurum Internet sitesinden alınmak suretiyle düzeltilerek teklif ile birlikte verilebileceği anlaşılmıştır. Kaldı ki ihale teklif veren bir kısım isteklilerin “ihale tarihi itibariyla” ifadesi yer alan söz konusu taahhütnameyi verdikleri anlaşılmıştır. Ayrıca ihaleye teklif veren isteklilerden bu taahhütname sebebiyle değerlendirme dışı bırakılan isteklinin olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ilanda ve idari şartnamede işin adının “malzeme dahil yemek pişirme dağıtım ve sonrası hizmet alımı” yazmasına rağmen, teknik şartnamede işin adının “malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri işi ile ilgili hizmet alımı satın alınması işi” olarak yazıldığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihalenin idari şartnamesinin ihale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı:  Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı İhalesi”  Teknik şartnamede ise ihalenin konusu “Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Sonraki Hizmetlere ait teknik şartnamedir.” şeklinde tanımlandığı, Teknik şartnamede yer alan ifadenin sehven yazıldığı anlaşıldığından, ayrıca söz konusu farklılığın ihalenin esasına ilişkin bir aykırılık olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin İdari şartname 7.3.2.b maddesinde yüklenicinin yemek ürettiği mutfağının Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olması gerektiği, Ankara dışındaki firmalara ihaleye katılım şansı verilmediği iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2.b. maddesi “Yüklenicinin yemek ürettiği mutfak Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunacaktır.” seklinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemenin başvuru sahibinin hukuken korunması gereken bir hakkını ihlal etmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Başvuru sahibinin İdari şartname 7.3.2.b maddesinde yüklenicinin yemek ürettiği mutfağının Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olması gerektiği, Ankara dışındaki firmalara ihaleye katılım şansı verilmediği iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 7.3.2.b. maddesi “Yüklenicinin yemek ürettiği mutfak Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunacaktır.” seklinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemenin başvuru sahibinin hukuken korunması gereken bir hakkını ihlal etmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.3.2.a maddesinde, anahtar teknik personel olarak en az 2 yıl deneyimli diyetisyen veya gıda mühendisi bulundurulacaktır, denildiği fakat 2 yıllık deneyim süresinin ne şekilde belgelendirileceği hususunda bir düzenleme yapılmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2.a. maddesi “İstekliler ihale tarihinden önce bünyelerinde anahtar teknik personel olarak en az 2 yıl deneyimli diyetisyen veya gıda mühendisi bulunduracaklardır. Bu personelin isteklinin bünyesinde çalışması şarttır.” seklinde düzenlenmiştir.

 

  Her ne kadar idari şartnamede anahtar teknik personel olan diyetisyen veya gıda mühendisinin 2 yıllık deneyimini nasıl belgelendireceği belirtilmese de; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı 43 üncü maddesinde  Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.” düzenlemesi ile anahtar teknik personelin iş deneyiminin nasıl tevsik edileceği hususuna ilişkin açık hükümler bulunduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğe ait belgelerin ihaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi durumunda ne şekilde değerlendirileceğine dair bir düzenleme yer almadığı, ihaleye ortak girişimde bulunarak katılmak istedikleri ancak düzenleme eksikliklerinden dolayı teklif veremedikleri iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Ekonomik ve Mali Yeterlilik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe ve isteklilerin İhaleye ortak girişim olarak teklif vermeleri durumunda, tekliflerinin nasıl verileceği ve bu tekliflerin idarelerce nasıl değerlendirileceğine ilişkin hükümler yer almaktadır. Ortak girişimlerin tekliflerini bu hükümler göz önüne alarak vermesi gerektiği idarelerinde ortak girişimlerce verilen tekliflerin düzenlemeler göz önüne alınarak değerlendirme yapması gerektiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul