• Karar No: 2007/UH.Z-2214
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :78
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2214
Şikayetçi:
 Öz Gaziantep Lokantacılık San. Tic. Ltd. Şti., Şirintepe Mahallesi 177. Sokak No:12 Siteler ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kıbrıs Cad. Orhun Sok. No:3 Topraklık Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.05.2007 / 14573
Başvuruya konu ihale:
 2007/34220 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 08.11.20.0188/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öz Gaziantep Lokantacılık San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.05.2007 tarih ve 14573 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütnamede (KIK-027/0/H) “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin olmadığı standart formdaki bu yanlışlığın mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İdari şartname 7.3.2.b maddesinde yüklenicinin yemek ürettiği mutfak Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunacak dendiği, Ankara dışındaki firmalara ihaleye katılım şansı verilmediği,

 

3) İdari şartname 7.3.2.a maddesinde anahtar teknik personel olarak en az 2 yıl deneyimli diyetisyen veya gıda mühendisi bulunduracaklardır denildiği, fakat 2 yıllık deneyim süresinin ne şekilde belgelendirileceği hususunda bir düzenleme yapılmadığı,

4) İhalede ikinci en avantajlı teklifi veren Gurmen firmasının ihale sırasında idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde istenen demirbaş ekip ve ekipman teminiyle ilgili taahhütnamesinin olmadığı, sadece bir kağıda demirbaş listesi döküp kaşe bastırdığı,

 

5) Kesinleşen ihale kararının standart forma uygun olarak düzenlenmediği, birinci ve ikinci tekliflerin belirtilmediği, tekliflerin uygun bulunmama gerekçesinin belirtilmediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütnamede (KIK-027/0/H) “ihale tarihi itibariyla” ifadesinin olmadığı standart formdaki bu yanlışlığın mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütnamede (KIK-027/0/H) “ihale tarihi itibariyla” ifadesinin yer almadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar ihale dokümanında anılan taahhütnamede “ihale tarihi itibariyla” ifadesi yer almamışsa da, “ihale tarihi itibariyla” ifadesi yer alan (KIK-027/0/H) nolu taahhütname Kurum Internet sitesinden alınmak suretiyle düzeltilerek teklif ile birlikte verilebileceği anlaşılmıştır. Kaldı ki ihale teklif veren bir kısım isteklilerin “ihale tarihi itibariyla” ifadesi yer alan söz konusu taahhütnameyi verdikleri anlaşılmıştır. Ayrıca ihaleye teklif veren isteklilerden bu taahhütname sebebiyle değerlendirme dışı bırakılan isteklinin olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin İdari şartname 7.3.2.b maddesinde yüklenicinin yemek ürettiği mutfağının Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olması gerektiği, Ankara dışındaki firmalara ihaleye katılım şansı verilmediği iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2.b. maddesi “Yüklenicinin yemek ürettiği mutfak Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunacaktır.” seklinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemenin başvuru sahibinin hukuken korunması gereken bir hakkını ihlal etmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.3.2.a maddesinde, anahtar teknik personel olarak en az 2 yıl deneyimli diyetisyen veya gıda mühendisi bulundurulacaktır, denildiği fakat 2 yıllık deneyim süresinin ne şekilde belgelendirileceği hususunda bir düzenleme yapılmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2.a. maddesi “İstekliler ihale tarihinden önce bünyelerinde anahtar teknik personel olarak en az 2 yıl deneyimli diyetisyen veya gıda mühendisi bulunduracaklardır. Bu personelin isteklinin bünyesinde çalışması şarttır.” seklinde düzenlenmiştir.

 

  Her ne kadar idari şartnamede anahtar teknik personel olan diyetisyen veya gıda mühendisinin 2 yıllık deneyimini nasıl belgelendireceği belirtilmese de; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı 43 üncü maddesinde  Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.” düzenlemesi ile anahtar teknik personelin iş deneyiminin nasıl tevsik edileceği hususuna ilişkin açık hükümler bulunduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin İhalede ikinci en avantajlı teklifi veren Gurmen firmasının ihale sırasında idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde istenen demirbaş ekip ve ekipman teminiyle ilgili taahhütnamesinin olmadığı, sadece bir kağıda demirbaş listesi döküp kaşe bastırdığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler başlıklı 44 üncü maddesinde “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” hükümleri yer almaktadır.

           

            İdari şartnamenin Makine ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde “Yüklenicinin bulundurması gereken makine tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

 

İstekli yemek pişirilmesi ve servis için gerekli olan her türlü mutfak malzemesini (Tencere, tava, kepçe, kaşık, çatal, bıçak, servis tepsisi, su bardağı, sürahi v.b) kendisi sağlayacaktır. İsteklinin kendi malı olan malzemeleri, fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile belgelemesi gerekir. Taahhüt edilerek temin edilecek malzemeler için ise, noter onaylı taahhütnamenin ibrazı gerekir.

 

İş ortaklarında pilot ve diğer ortaklara ait malzemeler ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi  olan Gurmen Hazır Yemek Gıd. San.Tic. Ltd. Şti.’nin idari şartnamede istenen makine ve diğer ekipmanlara ilişkin serbest muhasebeci mali müşavir raporu sunduğu, her ne kadar belge üzerinde demirbaş listesi ve kendi malı olduğuna ilişkin bir ifade yer almasa da söz konusu belgede yer alan makine ve ekipmanların isteklinin demirbaşında bulunduğu kastıyla sunulduğu ayrıca ihale komisyonca tereddüde düşülmesi durumunda bunun teyidinin mümkün olduğu ve sunulan bu belgenin ihale komisyonca isteklinin sahip olduğu makine ekipmanı tevsik eden belge olarak serbest muhasebeci mali müşavir raporu olarak kabul edildiği anlaşıldığından idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararının standart forma uygun olarak düzenlenmediği, birinci ve ikinci tekliflerin belirtilmediği, tekliflerin uygun bulunmama gerekçesinin belirtilmediği iddiasına ilişkin olarak;

 

            KİK022.0/H kesinleşen ihale kararının bildirilmesi standart formunda ihalenin kimin üzerinde kalan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi standart formda bulunmaktadır. Söz konusu ihalede anılan hususların belirtilmediği, ancak bu durumun ihalenin sonucuna etkili olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul