• Karar No: 2007/UH.Z-2215
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :79
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2215
Şikayetçi:
 Bahar Temizlik- Hayriye Polat, Kervangeçmez Sokak Dilan Pasajı B 1 Blok-Kat.2 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Belediye Başkanlığı, İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:3 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12685
Başvuruya konu ihale:
 2007/24769 İhale Kayıt Numaralı “29 Aylık Kent İçi Çöp Toplama Nakli ve Belediye Hizmet Binası İç Ve Dış Temizliği, Cadde, Sokak, Bulvar, Pazar Yerleri ve Benzeri Yerlerin Süpürülerek Temizlenmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.06.2007 tarih ve 08.10.09.0188/2007-35E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

Uşak Belediye Başkanlığı’nca 17.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 29 Aylık Kent İçi Çöp Toplama Nakli ve Belediye Hizmet Binası İç ve Dış Temizliği, Cadde, Sokak, Bulvar, Pazar Yerleri ve Benzeri Yerlerin Süpürülerek Temizlenmesi” ihalesine ilişkin olarak Bahar Temizlik-Hayriye Polat´ın, 30.04.2007 tarih ve 12685 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, düzenlenen  tarih ve sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 21.05.2007 tarih ve 2007/AK.H-1009.1 sayılı Kurul Kararıyla “İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine, incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına” karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yazılı Başvuruda özetle;

 

1) İhale İlanında ihale kayıt numarası olarak 2007/24769 nosu gösterildiği, ancak Sözleşme Tasarısında ihale kayıt numarası olarak 2007/24749 nosu gösterildiği, çelişkinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İdari Şartnamenin ilgili 26. maddesinde yahut diğer bir bölümünde uygulanması gerekecek iş kazaları ite meslek hastalıkları sigortası prim oranlan belirtilmemiş olup bu durum mevzuatın açık ihlali olduğu, ihale dokümanında yemek yol ve giyim bedellerinin kimin tarafından karşılanacağı, yemek ve yol bedellerine ilişkin aylık gün sayısına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, Ayrıca  Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yapılıp yapılmayacağının belirtilmediği,

 

3) İdari Şartnamenin 7.3.3. maddesinde çalışacak araç sayısı tablosunda 8. sırada l adet kamyon üzeri üst yapı monteli vakumlu fırçalı 3m3 kapasiteli yol süpürme aracı istenilmesine rağmen Teknik Şartnamenin "Çalışacak Araç Sayısı" başlıklı 7. maddesinde araç sayısı tablosunda 8. sırada kamyon üzeri üst yapı monteli vakumlu fırçalı 3m3 kapasiteli kaldırım süpürme aracı istendiği, İdari Şartnamenin "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36. maddesi İdari Şartnamede 2 defa yazıldığı, düzenlemelerin birbirine uygun olmadığı,

 

4) Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler belirtildiği  ancak bu  belgelerin  ihale  veya  son  başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması zorunluluğu belirtilmediği,

 

5) İdari Şartnamenin 48.1. maddesinde sadece “Fiyat farkı Yükleniciye fiyat farkı 31.12.2002 tarih ve 24980 (3.mükerrer) saydı Resmi Gazetede yayınlanan fiyat farkı hesabında uyulacak esaslar dahilinde verilecektir.( S.S.K. primi ve Asgari ücret artışı olursa)" düzenlemesine yer verildiği,  katsayı  hesabına girilmediği,

 

6) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi tarafından onaylanmış olması gerektiğinin belirtilmesine rağmen idari şartnamede bu hususlara yer verilmemiş olması mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde; “ihale konusu hizmetin

a) adı: 29 Aylık  Kent İçi Çöp Toplama Nakli Ve Belediye Hizmet Binası İç ve Dış Temizliği Cadde, Sokak, , Bulvar Pazaryerleri Ve Benzeri Yerlerin Süpürülerek Temizlenmesi İle Katı Atık Çöp Deponi Alanının Tesviyesi İşi Hizmet Alımı”

b) varsa kodu:

c) fiziki miktarı ve türü: “2007-2008-2009 Yılları (29 Ay) Uşak Belediyesi Kent İçi Çöp Toplama, Nakli, Çöp Deponi alanının tesfiyesi ve Belediye Hizmet Binası iç ve dış Temizliği Cadde Sokak Bulvar Pazar Yerleri ve Benzeri Yerlerin süpürülerek temizlenmesi

d)Yapılacağı yer: Uşak Belediyesi Hizmet Binası. Uşak Belediyesi sınırlarında bulunan cadde, sokak, bulvar ve pazaryerleri ve çöp döküm sahası”,

e)Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler: 01/05/2007 ile 30/09/2009 tarihleri arası”,

 

İdari şartnamenin İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı 7.3.2 nci maddesinde “Konteynır ve çöp araçlarının ilaçlanması, halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama, usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında şirket bünyesinde ihale süresince Mesul Müdür çalıştıracağına ve (Sözleşme den l hafta önce Mesul Müdürle yapılan sözleşme belgesini idareye sunacaktır)

PERSONEL DURUMU

S.no

Çalışacak Personel

Sayısı

Yapacağı iş

Belgesi (En az)

1

Kamyon Şoförü

34

Damperli,Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu,Yol süpürme aracı

C Sınıfı Ehliyet

2

Traktör Şoförü

10

Yarı Römork Traktör

H Sınıfı Ehliyet

3

Yükleyici Operatörü

1

Yükleyici İş makinası

C-G Sınıfı Ehliyet

4

Dozer Operatörü


Dozer Kullanıcısı 

G Sınıfı Ehliyet

5

 Tıbbi Atık Araç kullanıcısı

2

Özel Donanımlı tıbbi atık yüklenmesi ve bertarafı 

Tıbbi atık toplama lisansı

6

 Sokak süpürmesi

45

Cadde ve sokakların süpürülerek yüklenmesi

Vasıfsız

7

Belediye Binası Temizliği 

9

Belediye Hizmet Binasının iç ve dış temizliği 

Vasıfsız

8

Çöp Toplama Elemanı

84

Sıkıştırmalı Çöp Kamyonlarında çalıştıralacak

Vasıfsız

9

Tıbbi Atık Toplama elemanı

4

Tıbbi Atık aracına atık yüklemesi ve bertarafı

Tıbbi atık toplama lisansı

 

ARAÇ MAKİNE PARKI

En az 2.000 m2 araç parkı ve isçilerin kapalı sığınına yeri (Kendi malı veya kiraladıklarına dair Sözleşme veya kiralayacağına dair noter tasdikli taahhütname)

 

İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noler tespit tutanağı İle veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüd edilerek temin edilecek ekipman için ise. noter onaylı taahhütname sunulması zorunludur Geçici ithalle getirilmiş veya IO/06/19R5 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da. kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk  ilan tarihine kadarki kiraların Ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

Ulaştırma Bakanlığı yol yönetmeliğinde islenilen K2 Belgesi alacağına dair Noter tasdikli taahhütname ihale dosyasında bulunacaktır. İhaleyi alan istekli söyleşmeden önce bu belgeleri idareye sunacaktır.

TELSİZ

5 adet el telsizi. 18 adet araç telsizi. El ve araç telsizleri için Türk Telekomikasyon Kurumunca yönetmelik çerçevesince ikili firma telsiz sistemi kurma izin ve frekans tahsis ve belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti yoksa ihalenin uhdesinde kaldığı takdirde bunları temin edeceğine dair noter tasdikli taahhütname verecektir,

 

7.4. Benzer iş olarak kabul edilecek isler aşağıda belirtilmiştir

Belediyeler, Kamu ve Özel sektörde taahhüt konusu işin niteliğine uygun Açık alan temizliği, çöp toplaması ve nakliyesi işleri geçerlidir.”düzenlemesi,

 

İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde

 

“26.1  Sözleşmenin uygulanması  sırasında,  ilgili  mevzuat  gereğince yapılacak ulaşım,  sigorta  vergi,  resim  ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir

26.2(26.1) nci maddede yer aian gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni  gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artışa da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Ayrıca ……………...teklif fiyata dahildir.

26.4 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.”, düzenlemesi yapılmış.

 

İdari şartnamenin 49.2 maddesinde, ise işin süresi 01.05.2007-30.09.2009 olarak belirlenmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin ihale ilanında ihale kayıt numarası olarak 2007/24769 nosunun gösterildiği, ancak sözleşme tasarısında ihale kayıt numarası olarak 2007/24749 nosunun gösterildiği, çelişkinin mevzuata aykırı olduğuna ilişkin, 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihalenin İhale Kayıt Numarasının (İKN): 2007/24769 olduğu, ilanda aynı numaranın yer aldığı ve sözleşme tasarısında da aynı numaranın olduğu anlaşılmıştır. Kaldı ki sehven İKN:2007/24749 yazılmış olsa bile sözleşme tasarısının bu ihaleye ait olduğu anlaşılacağından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin İdari Şartnamenin ilgili 26. maddesinde yahut diğer bir bölümünde uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının belirtilmemiş olduğu ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak; İhale dokümanında yemek yol ve giyim bedellerinin kimin tarafından karşılanacağı, yemek ve yol bedellerine ilişkin aylık gün sayısına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yapılıp yapılmayacağının belirtilmediği iddiasına ilişkin olarak,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı kısmında

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm gereği çöp toplama işi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmediğinden işçilik maliyetini etkileyecek yemek, yol gibi unsurlara ilişkin düzenlemenin yapılmamasında mevzuata aykırılı bulunmamıştır. Söz konusu işe ait iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının ise sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından bilinmesi gerektiği sonucuna varılarak buna ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Teknik Şartnamenin Konusu başlıklı 1 inci maddesinde “Uşak Belediyesi sınırları içinde kalan 19 Mahallenin (Sanayiye ait endüstri atıkları hariç) çöp toplama ve nakli işi cadde, sokak, bulvar. PazaryeHeri ve benzeri yerlerin süpürülmesi ve Uşak Belediye Başkanlığı hizmet binası içi ve bina dışı çevre temizliklerinin yapılması. Tıbbi atıkların alınması, nakliyesi, bertaraf. Moloz ve katı atık deponi alanının tesviyesi işidir. İlimizde bulunan Karma ve Organize sanayi bölgeleri bu ihale kapsamının dışındadır.”,

 

Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yapılıp yapılmayacağının belirtilmediği iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin Çalışma Saatleri başlıklı 3 üncü maddesi

“a)-Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan çalışma saatleri yüklenici firmaya bildirilecektir.”

b)-Yüklenici firma Temizlik İşleri Müdürlüğünün belirlediği çalışma saatlerine göre çalışmalarını yapacaktır,

 

Teknik Şartnamenin Çalışacak İşçi Sayısı başlıklı 4 üncü maddesi

“a)-Yüklenici firma Temizlik İşleri Müdürlüğünün işyerlerine göre programladığı çalışma şartlarına uygun işçi temin edecektir.

b)-Çöp toplama ve süpürme işinde: 133 İşçi ve 47 şoför, 1 Dozer Operatörü, çalıştırılacaktır.

c)-Belediye Hizmet binası Temizliğinde; 5 bayan. 4 erkek olmak üzere toplam 9 işçi çalıştırılacaktır. Toplam işçi sayısı 190 kişi olacaktır.”,

 

Teknik Şartnamenin Temizlik Planı başlıklı 6 ncı maddesi

a) Çöp toplama günlük temizlik yapılırken 38 aracın çalışma programını Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b)-Süpürge makinelerinin cadde, sokakları süpürürken çalışma programını Temizlik İşleri Müdürlüğünde belirleyecektir.

c)-Resmi ve olağan üstü günlerde Temizlik İşleri Müdürlüğü uygun gördüğü saatlerde çöp toplayan araçları İstediği saatte çalışmaya çağırmaya yetkilidir.

 d)-Pazar günleri; 13+1 m3 kapasiteli sıkıştırmalı 4 araç nöbetçi bırakılacaktır.

     Pazar günleri; 7+1 m3 kapasiteli sıkıştırmalı 2 araç nöbetçi bırakılacaktır.

     Pazar günleri:Kaldırım ve yol süpürme makinelerinden yeterli olacak kadar nöbetçi makine bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalenin maliyet kalemlerinden ağırlıklı bir kısmının işçilik maliyeti ile araçların işletim maliyeti olduğu ihale dosyasının incelenmesinden anlaşılmıştır. İşçilik ile araçların işletim maliyetini etkileyecek unsurlardan biri olan resmi, dini bayramlarda çalışılmasına ilişkin bir planın veya düzenlemenin bulunmadığı, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşında personel çalıştırılmayacağı anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde çalışacak araç sayısı tablosunda 8. sırada 1 adet kamyon üzeri üst yapı monteli vakumlu fırçalı 3m3 kapasiteli yol süpürme aracı istenilmesine rağmen Teknik Şartnamenin "Çalışacak Araç Sayısı" başlıklı 7. maddesinde araç sayısı tablosunda 8. sırada kamyon üzeri üst yapı monteli vakumlu fırçalı 3m3 kapasiteli kaldırım süpürme aracı istendiği ve idari şartnamenin "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36. maddesi İdari Şartnamede 2 defa yazıldığı, düzenlemelerin birbirine uygun olmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36. maddesinin idari şartnamede 2 defa yazıldığı anlaşılmıştır. Ancak söz konusu hatanın sehven yapıldığı ve tekliflerin verilmesine ve tekliflerin değerlendirilmesine engel olacak nitelikte bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İdari ve teknik şartname birlikte incelendiğine kamyon üzeri üst yapı monteli vakumlu fırçalı 3m3 kapasiteli aracın idari şartnamede yol süpürme aracı, teknik şartnamede ise sehven kaldırım süpürme aracı olarak belirtildiğinin anlaşıldığı söz konusu aracın ilanda 1 adet En az 3 m3´lük yol süpürme aracı olarak belirtildiğinin anlaşıldığı, bu aracın yol süpürme aracı olduğu sonucuna varılabileceğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler belirtildiği  ancak bu  belgelerin  ihale  veya  son  başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması zorunluluğunun belirtilmediği iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Bankalardan temin edilecek belgeler  başlıklı 38 inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/H, KİK030.1/H) istenilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Dolayısıyla banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerektiğinin açık olarak anlaşıldığı ayrıca bunun idari şartnamede de belirtilmemesinin mevzuata aykırılık oluşturmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin idari şartnamenin 48.1. maddesinde sadece “Fiyat farkı Yükleniciye fiyat farkı 31.12.2002 tarih ve 24980 (3.mükerrer) saydı Resmi Gazetede   yayınlanan   fiyat   farkı   hesabında    uyulacak   esaslar   dahilinde verilecektir.( S.S.K. primi ve Asgari ücret artışı olursa)" düzenlemesine yer verildiği,  katsayı  hesabına girilmediği iddiasına ilişkin olarak,

 

            İdari şartnamenin Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları başlıklı 48 inci maddesinde “Fiyat farkı yükleniciye fiyat farkı 31.12.2002 tarih ve 24980 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan fiyat farkı hesabında uyulacak esaslar dahilinde verilecektir. (SSK primi ve asgari ücret artışı olursa)”,

 

            Teknik Şartnamenin Fiyat Farkı başlıklı 17 nci maddesinde “Fiyat farkı yükleniciye fiyat farkı 31.12.2002 tarih ve 24980 (3.mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan fiyat farkı hesabında uyulacak esaslar dahilinde verilecektir,( S,S.K. primi ve Asgari ücret artışı olursa)” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdarece fiyat farkı verileceği belirtilerek, fiyat farkı hesabında uyulacak esaslar dahilinde SSK primi ve asgari ücret değişiklikten kaynaklanan fiyat farkının ödeneceği öngörüldüğü bundan 8 inci maddesine fiyat farkı verileceğinin anlaşılması gerektiği, anılan mevzuat hükümlerine göre idarece işin bütününe fiyat farkı ödenmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi tarafından onaylanmış olması gerektiğinin belirtilmesine rağmen idari şartnamede bu hususlara yer verilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak;

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri başlıklı 39 uncu maddesinde “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması gerektiğinin açık olduğunun anlaşıldığı ve idari şartnamede bu belgelerin nasıl onaylanacağının belirtilmemesinin mevzuata aykırılık oluşturmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale işlemleri ve ihale süreci 02.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2212 sayılı Kurul Kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul