• Karar No: 2007/UH.Z-2216
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :80
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2216
Şikayetçi:
 Turteks Turizm Gıda Eğt. Güv. Tekst. San. Tic. Ltd. Şti., Kurtuluş Mahallesi Burçak Sokak No:6/1 UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Belediye Başkanlığı, İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:3 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.05.2007 / 14235
Başvuruya konu ihale:
 2007/24769 İhale Kayıt Numaralı “29 Aylık Kent İçi Çöp Toplama Nakli ve Belediye Hizmet Binası İç Ve Dış Temizliği, Cadde, Sokak, Bulvar, Pazar Yerleri ve Benzeri Yerlerin Süpürülerek Temizlenmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 08.11.03.0188/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Belediye Başkanlığı’nca 17.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 29 Aylık Kent İçi Çöp Toplama Nakli Ve Belediye Hizmet Binası İç Ve Dış Temizliği, Cadde, Sokak, Bulvar, Pazar Yerleri ve Benzeri Yerlerin Süpürülerek Temizlenmesi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.05.2007 tarih ve 14235 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İş deneyim belgelerinde yasal keşif artışları dahil hak edişteki sözleşme fiyatı ile yapılan işin tutarından belge tutarının bulunacağı, ihalede kullandıkları iş deneyim belgesinin yasal artışları öngörülmeden düzenlendiği, belgelerde bir eksiklik varsa bilgi eksikliği kapsamında ilgili idareden bilgi alınması gerektiği, zaten iş deneyimine esas olarak tarafınızca yapılan işin tutarı ise idarece istenilen iş deneyim tutarını karşıladığı, belgesi güncellenmesinin doğru yapılmadığı idarece yapılan bu yanlış hesaplamanın mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

2) İdari şartnamenin ilgili 26. maddesinde yahut diğer bir bölümünde uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının belirtilmediği bu durumun mevzuata aykırı olduğu, yemek yol ve giyim bedellerinin aylık gün sayısına ve kimin tarafından karşılanacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı,

3) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yapılıp yapılmayacağının belirtilmediği,

 

4) İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde çalışacak araç sayısı tablosunda 8. sırada l adet kamyon üzeri üst yapı monteli vakumlu fırçalı 3m3 kapasiteli yol süpürme aracı istenilmesine rağmen Teknik Şartnamenin "Çalışacak Araç Sayısı" başlıklı 7. maddesinde araç sayısı tablosunda 8. sırada kamyon üzeri üst yapı monteli vakumlu fırçalı 3m3 kapasiteli kaldırım süpürme aracı istendiği ve idari şartnamenin "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36. maddesi idari şartnamede 2 defa yazıldığı, düzenlemelerin birbirine uygun olmadığı,

 

5) Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler belirtildiği ancak bu  belgelerin ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması zorunluluğunun belirtilmediği,

 

6) İdari Şartnamenin 48.1. maddesinde sadece “Fiyat farkı Yükleniciye fiyat farkı 31.12.2002 tarih ve 24980 (3.mükerrer) saydı Resmi Gazetede   yayınlanan   fiyat   farkı   hesabında    uyulacak   esaslar   dahilinde verilecektir.( S.S.K. primi ve Asgari ücret artışı olursa)" düzenlemesine yer verildiği,  katsayı  hesabına girilmediği,

 

7) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesi tarafından onaylanmış olması gerektiğinin belirtilmesine rağmen idari şartnamede bu hususlara yer verilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin iş deneyim belgelerinde yasal keşif artışları dahil hak edişteki sözleşme fiyatı ile yapılan işin tutarından belge tutarının bulunacağı, ihalede kullandıkları iş deneyim belgesinin yasal artışları öngörülmeden düzenlendiği, belgelerde bir eksiklik varsa bilgi eksikliği kapsamında ilgili idareden bilgi alınması gerektiği, zaten iş deneyimine esas olarak tarafınızca yapılan işin tutarı ise idarece istenilen iş deneyim tutarını karşıladığı, belgesi güncellenmesinin doğru yapılmadığı idarece yapılan bu yanlış hesaplamanın mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde "Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı İhalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz" hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin "İş deneyim belgesi tutarının güncellenmesi " başlıklı 60 ncı maddesinde “İş deneyim belgelerinde yazılı tutarlar ihale komisyonları tarafından aşağıda belirtilen esaslara göre güncellenir:

 

a) Yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşme birim fiyatlarına esas yılın başından (ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayı endeksi esas alınır); götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan (sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) itibaren ihale ilk ilan veya davet  tarihine kadar (ihale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G Satırındaki endeks) üzerinden güncellenir.

 

b) Yurt içinde 1/1/2006 tarihinden önceki dönemde gerçekleştirilen işlere ait iş deneyim belgelerine ilişkin olarak ise;

 

1- Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşme birim fiyatlarına esas yılın başından (ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayı endeksi esas alınır),

 

2- Götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan (sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır),

 

İtibaren 1/1/2006 tarihine kadar (2005 yılı Aralık ayı TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) güncelleme yapılır. Hesaplanan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeks) başlangıç alınarak  ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) güncellenerek iş deneyimine ilişkin tutar bulunur.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı  7.3.1 inci maddesinde “İsteklilerin son beş yıl içerisinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirildiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi firmanın teklif ettiği bedelin 11.250.000,00 YTL olduğu, ihalede verilmesi istenilen iş deneyim tutarının %30 olduğu, bunun da 3.375.000,00 YTL ye tekabül ettiği dolayısıyla Turteks Tur. Gıda Eğit. Güv. Teks. San.Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin idari  şartnamede istenen tutarı karşılamadığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesinin (a) bendine göre güncelleme yapıldığında anılan iş deneyim tutarının 3.140.658,00YTL olduğu, teklif edilen 11.250.000,00 YTL bedelin %30’unu karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, Turteks Tur. Gıda Eğit. Güv. Teks. San.Tic. Ltd. Şti.’nin’nın sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin güncel tutarının yetersiz olduğu gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. 

 

            2) Başvuru sahibinin idari şartnamenin ilgili 26. maddesinde yahut diğer bir bölümünde uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının belirtilmediği bu durumun mevzuata aykırı olduğu, yemek yol ve giyim bedellerinin aylık gün sayısına ve kimin tarafından karşılanacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı kısmında “1-Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.”,

 

H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi  başlığı altındaki b)Hizmet Alımı İhalelerinde: kısmında “...Malzeme dahil yemek hazırlama, malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım, çöp toplama ve nakline ilişkin işler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler olarak değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle de personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu gibi hizmetlerin aşırı düşük teklif sorgulamasında, % 3 oranında sözleşme ve genel gider hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir...” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan düzenlemeler göz önüne alındığında söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyeceği anlaşıldığından anılan düzenlemelerin idarece yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığından, Ayrıca iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından bilinmesi gerektiğinden,  başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yapılıp yapılmayacağının belirtilmediği  iddiasına ilişkin olarak;

 

Her ne kadar çöp toplama işi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmese de söz konusu ihalenin maliyet kalemlerinden ağırlıklı bir kısmının işçilik ile araçların işletim maliyeti olduğu ihale dosyasının incelenmesinden anlaşılmıştır. İşçilik ile araçların işletim maliyetini etkileyecek unsurlardan biri olan resmi, dini bayramlarda çalışılmasına ilişkin bir planın veya düzenlemenin bulunmadığı, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşında personel çalıştırılmayacağı anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde çalışacak araç sayısı tablosunda 8. sırada l adet kamyon üzeri üst yapı monteli vakumlu fırçalı 3m3 kapasiteli yol süpürme aracı istenilmesine rağmen Teknik Şartnamenin "Çalışacak Araç Sayısı" başlıklı 7. maddesinde araç sayısı tablosunda 8. sırada kamyon üzeri üst yapı monteli vakumlu fırçalı 3m3 kapasiteli kaldırım süpürme aracı istendiği ve idari şartnamenin "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36. maddesi idari şartnamede 2 defa yazıldığı, düzenlemelerin birbirine uygun olmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36. maddesinin İdari Şartnamede 2 defa yazıldığı anlaşılmıştır. Ancak söz konusu hatanın sehven yapıldığı ve tekliflerin verilmesine ve tekliflerin değerlendirilmesine engel olacak nitelikte bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İdari ve teknik şartname birlikte incelendiğine kamyon üzeri üst yapı monteli vakumlu fırçalı 3m3 kapasiteli aracın idari şartnamede yol süpürme aracı, teknik şartnamede ise sehven kaldırım süpürme aracı olarak belirtildiğinin, söz konusu aracın ilanda 1 adet en az 3 m3´lük yol süpürme aracı olarak belirtildiği anlaşıldığı, bu aracın yol süpürme aracı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler belirtildiği ancak bu  belgelerin ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması zorunluluğunun belirtilmediği iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Bankalardan temin edilecek belgeler  başlıklı 38 inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/H, KİK030.1/H) istenilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Dolayısıyla banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerektiğinin açık olarak anlaşıldığı, ayrıca bunun idari şartnamede de belirtilmemesinin mevzuata aykırılık oluşturmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin idari şartnamenin 48.1. maddesinde sadece “Fiyat farkı Yükleniciye fiyat farkı 31.12.2002 tarih ve 24980 (3.mükerrer) saydı Resmi Gazetede   yayınlanan   fiyat   farkı   hesabında    uyulacak   esaslar   dahilinde verilecektir.( S.S.K. primi ve Asgari ücret artışı olursa)" düzenlemesine yer verildiği,  katsayı  hesabına girilmediği iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları başlıklı 48 inci maddesinde “Fiyat farkı yükleniciye fiyat farkı 31.12.2002 tarih ve 24980 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan fiyat farkı hesabında uyulacak esaslar dahilinde verilecektir. (SSK primi ve asgari ücret artışı olursa)”,

 

Teknik Şartnamenin Fiyat Farkı başlıklı 17 nci maddesinde “Fiyat farkı yükleniciye fiyat farkı 31.12.2002 tarih ve 24980 (3.mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan fiyat farkı hesabında uyulacak esaslar dahilinde verilecektir,( S,S.K. primi ve Asgari ücret artışı olursa)” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdarece fiyat farkı verileceği belirtilerek, fiyat farkı hesabında uyulacak esaslar dahilinde SSK primi ve asgari ücret değişiklikten kaynaklanan fiyat farkının ödeneceği öngörüldüğü bundan 8 inci maddesine fiyat farkı verileceğinin anlaşılması gerektiği, anılan mevzuat hükümlerine göre idarece işin bütününe fiyat farkı ödenmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesi tarafından onaylanmış olması gerektiğinin belirtilmesine rağmen idari şartnamede bu hususlara yer verilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri başlıklı 39 uncu maddesinde “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” düzenlemesi yer almaktadır. Dolayısıyla bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması gerektiğinin açık olduğunun anlaşıldığı ve idari şartnamede bu belgelerin nasıl onaylanacağının belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşe ait ilanın 7 nci maddesinde; “İhale dokümanı Mali İşler Müdürlüğü İhale Bürosu adresinde görülebilir ve 1,500 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde;“İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir.Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda anılan düzenlemeler çerçevesinde; ihale doküman bedeline ilişkin olarak belirlenen 1.500,00 YTL ücretin uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeleri başlıklı 7.3.2 inci maddesinde; “…Ulaştırma Bakanlığı yol yönetmeliğinde islenilen K2 Belgesi alacağına dair Noter tasdikli taahhütname ihale dosyasında bulunacaktır. İhaleyi alan istekli söyleşmeden önce bu belgeleri idareye sunacaktır...” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınan konuya ilişkin görüş yazısında; “4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca karayolu ile yapılacak taşıma işlerinin C2, K1, L1, L2, gibi yetki belgeleri ile  gerçekleştirilebileceği, ayrıca taşıtı bulunmayan R1 veya R2 yetki belgesine sahip taşıma işleri organizatörlerinin yetki belgesine sahip diğer taşımacıların taşıtlarına yük verme ve bu faaliyet için nakliye faturası düzenleme yetkisine sahip bulunduğu” belirtildiğinden, idarece ilan ve idari şartnamede işin yürütülmesi aşamasında sadece K-2 yetki belgesine sahip olunma şartı konulmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

                     

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale işlemleri ve ihale süreci 02.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2212 sayılı Kurul Kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul