• Karar No: 2007/UH.Z-2219
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :147
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2219
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizm. B.İşlem Oto. Gıda Temz. Turz. San. Dış Tic A. Ş. -Tepe Teknolojik Servisler A. Ş., Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A 4 Blok Nu 4 İkitelli Küçükçekmece/İSTANBUL (avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Adnan Menderes Cad. / ADAPAZARI
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2007 / 18451
Başvuruya konu ihale:
 2007/48872 İhale Kayıt Numaralı “100 Kişilik Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İle Beraber HBYS Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 08.13.82.0163/2007-47 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 04.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İle Berarber HBYS Hizmeti Alımı-100 Kişilik Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İle Beraber HBYS Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizm. Bil. İşlem Oto. Gıda Temz. Turz. San. Dış Tic A. Ş. -Tepe Teknolojik Servisler A.Ş.’nin 26.06.2007 tarih ve 18451 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kuruma verilen dilekçe ile eklerinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince işlem yapılmak üzere ilgili idareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin Birim Bilgi Tek. Tic. A.Ş. nin uhdesinde kaldığı, adı geçen firmanın yasaklanması gerektiği halde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu, idareye yapılan şikayet başvurusunda yer alan iddiaların sonuçlandırılmadan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alındığı iddialarına yer verilmiştir.

İncelenen ihalede; şikayetçi tarafından 15.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece 20.06.2007 tarihinde geçici bir tedbir niteliğinde ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alındığı, ancak başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden idarece şikayet başvurusunu sonuçlandıran bir karar alınmadığı, ayrıca 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde yer alan otuz günlük karar verme süresinin de henüz dolmadığı anlaşıldığından, başvurunun ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararına karşı yapıldığı anlaşılmıştır.

Bununla birlikte İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan; “İhale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki, ihale yetkilisince onaylanan idare kararı başvuruyu sonuçlandıran nitelikte olmayıp, başvuru idare tarafından sonuçlandırılıncaya kadar geçecek sürede uygulanacak geçici tedbir niteliğinde bir karardır. Bu karara itiraz edilmesi veya edilmemesi, başvuruyu sonuçlandıran karara karşı veya 30 günlük sürede bir karar alınmaması üzerine yapılacak başvuruyu etkilemez.” hükmü uyarınca, başvuru sahibinin idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran karara karşı 4734 sayılı Kanunda belirtilen usul ve sürelere uygun olarak başvuru hakkı bulunmaktadır. 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu idare kararında, her ne kadar ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul