En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2220
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :83
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2220
Şikayetçi:
 Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti., Ataç 1 Sokak No 20/6 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, İzmir Yolu 20. Km Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.05.2007 / 14109
Başvuruya konu ihale:
 2007/20957 İhale Kayıt Numaralı “357.576 M2 -750 Kişi İle 7 Ay 214 gün Genel Temizlik Hizmet” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.06.2007 tarih ve 08.10.93.0148/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nce 10.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “357.576 M2 -750 Kişi İle 7 Ay 214  gün Genel Temizlik Hizmet’’ ihalesine ilişkin olarak Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.05.2007 tarih ve 14109 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.3. üncü maddesinde temizlik malzemelerinin cinsi, evsafı, markasını gösterecek şekilde noter tasdikli taahhütname istenmesi şeklindeki düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aykırı olduğu ve hak kaybına uğratabilecek nitelikte bulunduğu,

 

            2) İdari Şartnamede organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin olarak ayrıntılı düzenleme bulunduğu halde,İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde proje dosyasının istenilmesinin katılımı zorlaştırdığı, rekabeti engellediği, kaldı ki yapılan son düzenleme ile personel taahhütnamesi istemenin dahi uygun görülmediği,

 

            3) Teknik Şartnamenin 10.2 nci maddesinde “ Firma kullanacağı temizlik malzemeleri ve makine parkı hakkında katalog, doküman ve referansları idareye sunacaktır’’ düzenlemesi ile isteklilerin bunları ne zaman sunacağına ilişkin olarak tereddüt yaratıldığı, referans istenilmesinin de rekabete uygun düşmediği,

 

            4) İlaçlama ile ilgili olarak yapılan düzenlememenin tereddüde mahal vermeyecek şekilde yapılmadığı,

 

            5) Teknik Şartnamenin Temizlik malzemeleri başlıklı 4.3 üncü maddesinde, vim (toz ovma maddesi), cif (sıvı ovma maddesi) belirlemesi yapmak suretiyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi ile 4734 sayılı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesine aykırı davranıldığı,

             

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

         1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

           

            İdari Şartnamenin 7.3.3. üncü maddesinde “…İstekli teknik şartnamede belirtilen ihale konusu temizlik işlerinde kullanacağı malzemelerin cinsini, evsafını, markasını gösterecek şekilde düzenleyeceği noter tasdikli taahhütname verecektir.’’ düzenlemesinin yapıldığı görülmüştür.

 

             Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ilk paragrafında; 

“İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlilikleri ile mesleki ve teknik yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez…’’ hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde yapılan düzenlemenin yukarıda anılan Yönetmelik hükmüne aykırılık oluşturduğu zira taahhütnamenin istenmesinin yanı sıra bu taahhüdün “noter tasdikli’’ olarak istenildiğinin belirtilmesinin şartları zorlaştırıcı, rekabeti engelleyici nitelikte bulunduğu, iddianın yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

           

İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler başlığı altında; “ Teknik şartnamede belirtilen koşullara göre Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Görükle kampüsü Bursa il ve ilçelerindeki fakülte, yüksekokul ve enstitülerde görev alacak personellere ait organizasyon şeması ve personellerin yapacağı günlük, haftalık, aylık temizliklerin nasıl, kaç kişi ve hangi makinelerle yapılacağını gösteren temizlik ve organizasyon planının yer aldığı proje dosyası’’  düzenlemesinin yapıldığı,

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde kişi sayısının 750 kişi olarak belirlendiği, fiziki miktar ve türe ilişkin bilginin metrekare (Ör. Mühendislik mimarlık fakültesi 28.196 metrekare ..v.s.)

cinsinden verildiği,

 

            Nerede ne kadar eleman çalıştırılacağına ilişkin belirlemenin, şartları ve alınması düşünülen hizmeti en iyi bilen idare tarafından yapılmasının uygun olacağı, ayrıntılı proje dosyasının istenilmesinin işin kapsamı da dikkate alındığında, katılımı zorlaştıracak nitelikte olduğu ayrıca işin yürütülmesi aşamasında da sıkıntılara yol açabileceği düşünüldüğünden, iddianın yerinde bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

           

            Teknik Şartnamenin 10.2 nci maddesinde “ Firma kullanacağı temizlik malzemeleri ve makine parkı hakkında katalog, doküman ve referansları idareye sunacaktır’’ düzenlemesi neticesinde isteklilerin bunları ne zaman sunacağına ilişkin olarak tereddüt yaratıldığı iddia edilmiştir. İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde makine tesis ve ekipmana ilişkin düzenleme yapılmışsa da yukarıda belirtilen düzenleme gereği belgelerin ne zaman verileceği hususunun açıkça düzenlenmemiş olduğu isteklilerin bu hususta tereddüt yaşayabileceği iddianın bu açıdan yerinde olduğu görülmüştür.

 

             İstenilen referansın katılımı zorlaştırıcı nitelikte olması ile birlikte, diğer taraftan referans istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı neticesine ulaşılmıştır. 

 

            4) İlaçlama ile ilgili olarak yapılan düzenlemenin tereddüde mahal vermeyecek şekilde yapılmadığı iddia edilmişse de;

           

Teknik Şartnamenin 5 inci maddesinin 1 numaralı bendinde; “Temizlikte yüklenici tarafından kullanılacak makineler, ekipmanlar, sarf malzemeler ve haşere ilaçları yüklenici tarafından karşılanacak.’’,

           

            Adı geçen şartnamenin 7 nci maddesinde; “..ayda bir binalar haşerelere karşı ilaçlanacak, yaz aylarında ise çöp toplanan yerler her gün ilaçlanacaktır.( Gerekli olan ilaç, cihaz ve malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.),

 

            Düzenlemelerinin yapılmış olduğu, böylece ilaçlama hizmetinin hangi periyotlarda ve ne şekilde yapılacağının belirlendiği, ilaçların niteliğine ilişkin teknik şartnamede düzenleme yapılmamış olmasının isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olmadığı tam tersine rekabeti arttırıcı nitelikte olduğu kanaatine ulaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Teknik Şartnamenin Temizlik malzemeleri başlıklı 4.3 üncü maddesindeki temizlik malzemeleri düzenlemesinde aylık miktar (adet, kg, lt, vb) başlığı altında 23 kalem temizlik malzemesine yer verildiği, bunlardan şikayet nedeni yapılan ikisinde marka belirtilmekle birlikte, geri kalan 21 kaleme ilişkin bir marka belirlemesi yapılmadığı söz konusu vim (toz ovma maddesi) 450 kg. ve cif (sıvı ovma maddesi) 280 kg düzenlemelerinin istenilen malzemenin niteliğini belirlemek maksadı ile kullanıldığı, bir an için isteklinin söz konusu iki temizlik malzemesini kullanmasının zorunlu olduğu düşünüldüğünde dahi piyasadan temin edilebilirliğinin mümkün olması karşısında, düzenlemenin katılımı daraltmayacağı bu nedenle iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) 10.04.2007 tarihinde gerçekleştirilen Genel temizlik ihalesine ilişkin olarak idare tarafından 29.03.2007 tarihinde zeyilname yapıldığı, zeyilnamenin doküman satın alan 4 firmaya aynı gün iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderildiği, bununla birlikte, Akın Sel Ltd. Şirketine 02.04.2007 tarihinde, En Kay Ltd. Şirketine ise 03.04.2007 tarihinde tebliğ edilerek en az 10 gün önce doküman alanların bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde gönderilmediği 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 29 uncu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü ve 25.07.2005 tarihli Kamu İhale Genel Tebliğinin XII- İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar bölümündeki C bendinde “Zeyilname ile İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması’’ kısmındaki düzenlemelere uygun işlem yapılmadığı neticesine ulaşılmıştır.

 

2)   İdare tarafından yaklaşık maliyet hesaplanılarak 16.02.2007 tarihinde yaklaşık maliyet belirlendiği halde, ihale neticesinde bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde çıkması sonucunda yaklaşık 2 aylık süre sonrasında 27.04.2007 tarihinde ihale komisyonunca yaklaşık maliyetin güncellendiği, idarenin yapması gerekenin yaklaşık maliyeti güncellemek olmayıp şartlar mevcut ise 25.07.2005 tarihli Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlığı altındaki C bendinde Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler bölümündeki gibi değerlendirilme yapılması olduğu ve bu itibarla da tebliğ hükmüne uygun işlem yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul