• Karar No: 2007/UH.Z-2221
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :84
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2221
Şikayetçi:
 Bilal Avcı, Alpagut Köyü, ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası 12. Bölge Müdürlüğü, Gazi Cad., No:84, 23200, ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17443
Başvuruya konu ihale:
 2007/28697 İhale Kayıt Numaralı “Kiralık Oto Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.06.2007 tarih ve 08.13.28.0199/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası 12. Bölge Müdürlüğü’nce 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kiralık Oto Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bilal Avcı’nin 08.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.06.2007 tarih ve 17443 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye verilen tekliflerin işin tamamı için verildiği, tekliflerinin en düşük bedel ile kayıtlara alındığı, Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikâyet sonucunda ihalenin kısmi olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verildiği ancak ihaleye yapılan her iki teklifin de ihalenin tamamı için verildiği, ihalenin kısmi olarak değerlendirilmemesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 22 nci maddesinde; “Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif kabul edileceğinden sürücüsüz 1 adet araç ile sürücülü 3 adet aracın teklifleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Farklı yüklenicilerde kalması halinde sözleşmeler ayrı ayrı yapılacaktır.

Sürücüsüz 1 adet aracın YTL/Ay (aylık birim fiyat) üzerinden toplam bedel teklif edeceklerdir.

İstekliler belli güzergâh, normal çalışma saatlerinde ve günlük sürücülü 3 adet aracın YTL/Km (Km başına birim fiyat) üzerinden toplam bedeli teklif edeceklerdir.”, düzenlemesi mevcuttur.  

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Birim Fiyat Teklif Mektubu Standart Formunun (KİK019.0/H) 7 nci maddesinde; “İhale konusu işin [tamamını/aşağıdaki kısmını] teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam [teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır] bedel¹ karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Birim Fiyat Teklif Mektubu Standart Formunun (KİK019.0/H) 2 numaralı dipnotunda ise;

                        “a)      Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, istekliler, aşağıdaki açıklamaya 7 nci maddenin devamı olarak yer vereceklerdir:

………… Kısım/Kalem: .........=.............(KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

……….... Kısım/Kalem: .........=.............(KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

………… Kısım/Kalem: .........=.............(KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

      Toplam: .........=.................(KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)”, düzenlemesi mevcuttur. 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen bölümleri incelendiğinde; Birim Fiyat Teklif Mektubu Standart Formunun (KİK019.0/H) 2 numaralı dipnotunda yer alan açıklamaya göre, isteklilerin işin tamamına veya belirli kısımlarına teklif vermeleri durumunda, her iki halde de 7 nci maddenin devamı olarak, idare tarafından belirlenen iş kısımları için teklif ettikleri bedelleri rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazmaları gerekmektedir. Ancak, isteklilerce sunulan teklif mektupları incelendiğinde, ister ihalenin tamamına ister belli bir kısmına teklif verilmiş olsun, teklif mektubunun 7 nci maddesinin devamı olarak her bir kısım için verilecek tekliflerin ayrı ayrı rakam ve yazı ile yazılması gerekmesine rağmen, her iki isteklinin de 7 nci maddenin devamında yapılması gereken bu işlemi yapmadıkları, ancak idarenin her iki teklifi de kabul ettiği tespit edilmiştir.  

 

İdari şartnamenin 22 nci maddesindeki düzenleme ile ihalenin kısmi teklife açık olması sebebiyle, isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurarak katılmak istedikleri teklif cetvelinde yer alan kısımlara ayrı ayrı teklif vermeleri gerekmektedir.

 

Bu tespit dışında, teklif mektubunun 7 nci maddesinde yer alan “tamamını/aşağıdaki kısmını” ifadesinden, istekliler tarafından “aşağıdaki kısmını” ibaresinin silinerek “tamamını” ibaresinin seçilmesi, işin tamamı için topyekûn bir teklif verildiği anlamına gelmemekte, işin bütün kısımları için ayrı ayrı teklif verildiği anlamına gelmektedir. Çünkü idari şartnamenin 22 nci maddesine göre kısmi teklife açık olan ihalede, idarenin teklifleri bir bütün olarak değil kısım bazında değerlendirilmesi gerektiği hususu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün XIII. I maddesinin “Mal ve Hizmet Alımlarında Kısmi Teklif” konusunun işlendiği bölümde; “İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlara da teklif verilebilmektedir.

Kısmi teklife açık ihalelerde işin tamamına teklif verilmesi ancak tüm kısımlar için ayrı ayrı teklif vermek suretiyle yapılacaktır. İşin tamamına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan herhangi biri için ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilmesi söz konusu olduğunda işin tamamına teklif verilmiş olsa bile bu kısım veya kısımlar için sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır…”, şeklinde belirtilmiştir. 

 

İsteklilerce, teklif mektubunun 7 nci maddesinin devamı olarak, teklif verdikleri kısımlara ait teklif tutarlarının yazı ve rakamla yazılarak teklif mektubuna eklenmesi gerekmesine rağmen bu işlemin yapılmadığı görülmesine karşın, idari şartnamenin 22 nci maddesinde belirtilen iş kısımları ile teklif mektubu eki cetveldeki kısımların aynı olduğu ve isteklilerin, teklif cetvelindeki iki kısım için de öngördükleri teklif bedellerini yazdıkları belirlenmiştir.

 

            Sonuç olarak, 07.06.2007 tarihli ihale komisyon kararına göre, teklif cetvelinin birinci sırasındaki “3 adet 2005 model kiralık taksi” kısmının, bu kısma en düşük teklifi veren Öz Setaş Ltd. Şti.; teklif cetvelinin ikici sırasındaki “1 adet 2006 model sürücüsüz ve yakıtsız jeep” kısmının ise, bu kısma en düşük teklifi veren istekli olan Bilal Avcı’nın uhdesinde bırakıldığı görülmüştür. Yukarıda, kısmi teklife açık ihalelerde idarece yapılacak değerlendirme ile ilgili olarak yapılan tespitler doğrultusunda, idarece verilen ihale kararı işleminde mevzuata aykırılık görülmediğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul