• Karar No: 2007/UH.Z-2222
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :85
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2222
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Başıbüyük Atatürk Cad. No 1 34854 Maltepe/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2007/33987 İhale Kayıt Numaralı “73 Personel İle 720 Gün Süreli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.06.2007 tarih ve 08.12.13.G014/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 10.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “73 Personel İle 720 Gün Süreli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Botanik Yemekhane Temz. Gıda ve Güv. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.05.2007 tarih ve 15893 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede TS-EN-ISO 9001-2000 belgesi istendiği, bu düzenlemeye göre belgenin sadece TSE’den alınmış olması gerektiğinden düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, diğer akredite kuruluşlardan alınan belgelerin kabul edilmeyeceği,

 

            2) İhale ilanında ihale saatinin 14.00, idari şartnamenin 3 üncü maddesinde 14.00, 5 inci maddesinde ise son teklif verme saatinin 10.00 olarak belirtildiği, son teklif verme saati ile ihale saatinin aynı olması gerektiği,

 

            3) Teklif fiyata dahil masraflara sadece idari şartnamede yer verildiği, bu düzenlemeye teknik şartname ile sözleşme tasarısında yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, 

 

            4) İdari şartnamede meslek hastalıkları sigorta risk prim oranının belirtilmediği,

 

            5) Hizmet konusu içerisinde ilaçlama işinin de olduğu, ancak idarenin buna ilişkin düzenlemesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

            6) Haftanın yedi günü çalışma öngörülmesine rağmen resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günü kaç işçinin çalışacağına ilişkin düzenleme yapılmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; yeterlilik belgesi olarak “TS-EN-ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Hizmet Belgesi” istendiği, ihale ilanında da “ISO 9001-2000 KALİTE YÖNETİM HİZMET BELGESİ” şeklinde  düzenlemeye yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

 

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hüküm çerçevesinde; idari şartnamede yapılan düzenlemede “TS-EN-ISO 9001-2000” şeklinde kalite yönetim sistem belgesinin ifade edildiği, düzenlemede “TSE” şeklinde bir belirleme yer almadığı, bu düzenlemeye göre istenilen belgenin, Türk Standartları Enstitüsü dışındaki akredite kuruluşlardan alınması halinde de kabul edileceği anlaşılmış olup, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölüm/ XIII/F. “Tekliflerin Son Verilme Tarih ve Saati” başlıklı bendinde;

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.” hükmü yer almaktadır. Anılan fıkrada tekliflerin ihale saatine kadar verilebileceği açıkça belirtildiğinden, tekliflerin ihale saatine kadar idarelerce kabul edilmesi ve bu saatten sonra verilen tekliflerin kabul edilmemesi ve açılmadan iade edilmesi gerekecektir. Son teklif verme saati ile ihale saatinin aynı olması yasal bir zorunluluk olduğundan son teklif verme tarih ve saati ile ihale tarih ve saati farklı belirlenmemelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İlanda ihale saatinin “14.00”, idari şartnamenin 3 üncü maddesinde “14.00”; aynı şartnamenin 5 inci maddesinde ise son teklif verme saatinin “10.00” olarak belirtildiği tespit edilmiştir. Bu hususun yukarıda belirtilen Tebliğ hükmüne aykırı olduğu anlaşılmakla birlikte idarece şikayet üzerine alınan kararda ihale saati olan 14.00’e kadar beklenilerek hiçbir firmanın hak kaybına yol açılmadığının belirtildiği ve şikayetçi firmanın da bu düzenleme nedeniyle mağdur olmadığı anlaşıldığından bu aykırılık esasa etkili görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler” başlıklı 7 nci maddesinde; “Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin..................................sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.” düzenlemesi ile anılan maddesinin 8 nolu dipnotunda “Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı burada belirtilecek ve ayrıca idari şartnamede teklif fiyata dahil olduğu belirtilen diğer giderler buraya yazılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; 73 personelin işçilik ücreti, 2 takım giyim bedeli (ayni) ve yol giderlerinin (aylık brüt 118,00 YTL nakdi) teklif fiyata dahil olduğu, yemeğin idare tarafından karşılanacağı ve teklif fiyata dahil olmadığı belirtilmiştir.

 

İdarece doküman içerisinde istekli olabileceklere verilen sözleşme tasarısının 7 nci maddesinde; “Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece sözleşme tasarısının 7 nci maddesinde, yukarıda anılan ve idari şartnamede teklif fiyata dahil olduğu belirtilen diğer giderlere yer verilmediği anlaşılmakla birlikte dokümanı oluşturan belgelerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğinden bu hususun teklif verilmesini engelleyici ve esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

3)      Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinde; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, yaklaşık maliyet tespiti sırasında resmi yazıyla ilgili sigorta müdürlüğünden alınan ve 1,5 olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartname de belirtilmediği tespit edilmiştir. Ancak, ihale konusu işin malzemeli yemek hizmeti olması nedeniyle personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı ve prim oranının bu sektörde faaliyet gösteren istekliler tarafından bilinmesi gerektiği anlaşılmış olup, prim oranının belirtilmemesinin teklif verilmesini engelleyici nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı bölümün (n) bendinde; “İstekli firma rutin olarak her ay mutfak ve yemekhaneleri haşere mücadelesi için gıda sektörüne uygun böcek ilaçları ile ilaçlanacak ve ilaçlamadan sonra ilaçlanan alanlar ve araç –gereç deterjanla yıkanır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII/M/4 bendinde; “İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan  belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

            İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece yapılan düzenleme ile anılan Tebliğ açıklaması birlikte değerlendirildiğinde; ihale konusu işin sadece ilaçlama olmadığı, bu nedenle izin belgesine sahip kişilerce ilaçlamanın yapılabileceği, idarenin düzenlemesinde anlatım bozukluğuna yol açan dilbilgisi hatası bulunmakla birlikte cümlenin anlaşıldığı, ilaçlamanın istekli tarafından bizzat yapılması zorunluluğu getirilmediği, bu nedenle düzenlemenin teklif verilmesinde tereddüde yol açmadığı anlaşılmış olup, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölüm/XIII/G/16 bendinde; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin B/c bendinde; “İşçilerin dağıtım ve çalışma saatleri hastane idaresinin yetkisi dahilinde yemeklerin öğün saatlerinde hazır olacak ve dağıtımı yapılacak şekilde düzenlenecektir.” düzenlemesi ile,

 

            Aynı şartnamenin “Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı bölümünün (s) bendinde; “İstekli firma personel dağılım cetvelini aylık olarak yapar, idareye onaylatır. Personelin çalışma saati ve düzeni idarece daha verimli iş akımı için yeniden düzenlenebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdarece dokümanda, açıkça ulusal bayram ve yılbaşı günleri çalışması öngörülmediğinden ve ihale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığından bu yönde bir düzenleme yapılmasına da gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu hususta teklif verilmesini engelleyici nitelikte bir aykırılık tespit edilmemiş olup, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul