• Karar No: 2007/UH.Z-2223
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :86
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2223
Şikayetçi:
 Mesan Yemek Üretim İnş. Toplu Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kocasinan, Merkez Mahallesi Marmara Cad. Yirmi Temmuz Sok. No: 26 Bahçelievler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği , Başıbüyük Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.05.2007 / 15900
Başvuruya konu ihale:
 2007/33987 İhale Kayıt Numaralı “73 Personel İle 720 Gün Süreli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.06.2007 tarih ve 08.12.14.G014/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 10.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “73 Personel İle 720 Gün Süreli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Mesan Yemek Üretim İnş. Toplu Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.05.2007 tarih ve 15900 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin fiyat farkına ilişkin 48.1 inci maddesinin mevzuata uygun olarak hazırlanmadığı, yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle tekliflerin aşırı düşük hale gelmemesi için Fiyat Farkı Esaslarının 8 inci maddesine göre fiyat farkı verileceğinin belirtilmesi gerektiği,

 

            2) İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin süresinin 24 ay, 49.2 maddesinde ise 720 gün olarak belirtildiği, bu düzenlemelerin çelişkili olduğu, benzer durumla ilgili Kurulun verdiği iptal kararının ekte yer aldığı, idarenin şikayete verdiği cevapta 30 gün SSK işçilik hesabını dikkate alarak değerlendirme yaptığı, bu hususun işin süresi ile ilgili olmadığı,

 

            3) İdarenin şikayetlerine verdiği cevapta işin personel çalıştırılmasına dayalı olmadığını belirttiği, oysa asıl maliyet kalemini personel giderlerinin oluşturduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 48.1 maddesinde, fiyat farkı verilmeyeceği, aynı şartnamenin 49.2 maddesinde, işin süresinin 720 takvim günü olduğu belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin İkinci Bölüm/XII bendinde; “ Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır.

İdari şartname ve sözleşme gereği personele nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelleri için, bu bedellerin personele nakdi olarak ödenmesi ve bu ödemelerin sigorta prim bordrosunda gözükmesi şartıyla, sigorta priminden istisna edilen yemek bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden işveren sigorta priminin hesaplanması gerekecektir. Yemek bedeli istisnası günlük brüt asgari ücretin % 6’sı üzerinden ve gün sayısı dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Fiyat Farkı Esaslarının 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre idari şartname ve sözleşmelere bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilecektir. Ancak gelecek yıla ilişkin olarak bir önceki yılın sonunda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı düşük hale gelmesinin önlenebilmesi için söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi gerekmektedir.”

 

            İhale konusu işin malzemeli yemek olması nedeniyle personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı anlaşılmış olup, asgari ücret yönünden fiyat farkına ilişkin düzenleme yapılmamış olması mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari  şartnamenin 2 nci maddesinde işin süresinin 24 ay, 49.2 maddesinde de, 720 takvim günü olduğu belirtilmiştir.

 

İdarece işin süresi yönünden yapılan düzenlemenin açık olduğu, 720 takvim günü ay olarak hesaplandığında 24 aya tekabül ettiği, bu hususta teklif verilmesini engelleyici bir belirleme bulunmadığı anlaşılmış olup, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanının incelenmesinden ihale konusunun malzemeli yemek hizmeti alımı olduğu tespit edilmiş olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölüm/XIII/G/1 bendinde yer alan, “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” Düzenlemesine  göre, söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul