• Karar No: 2007/UH.Z-2225
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :88
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2225
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No: 16/15 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Akevler Mah. M. Namık Atahan Cad. No: 2 31030 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.06.2007 / 16609
Başvuruya konu ihale:
 2007/34029 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 08.12.80.0171/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hatay İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 04.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.06.2007 tarih ve 16609 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Giyim giderleri teklif fiyata dahil olduğu halde, kumaşın maliyetini belirleme de en önemli etken olan kumaşın kalitesine ilişkin düzenleme yapılmadığından teklif belirlenmesinde güçlük çekildiği,

 

            2) Teknik şartnamenin genel kurallar başlığı altında yer verilen “10 veya daha fazla işçi çalıştırılması halinde yüklenici firma çalıştırdığı elemanların dışında birisini aynı zamanda  işlerin yürütülmesinden sorumlu tayin edecektir. Çalıştırılan bu elemanın ücreti ve diğer hakları ilgili firmaya ait olmak ve düzenlenmek üzere yüklenici  firma ile idare arasındaki iletişimi sağlayacaktır.” şeklindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu

 

            3) Resmi ve dini bayram tatilleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için teklif fiyata dahil giderlerde yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Teklif fiyata dahil masraflar arasında yemek ve yol giderlerine ilişkin giderlerin net olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

           

            5) İşin malzemesiz yapılacağı belirtildiği halde, Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde yer verilen “Firma Temizlikte kullanacağı bir aylık malzemeyi işe başlangıçta üç gün içerisinde, daha sonraki zamanlarda ise ayın ilk üç günü içerisinde kuruluşta depolayacaktır.” Temizlik ve bakım malzemelerinin kim tarafından temin edileceği konusunda tereddüde düşürdüğü,

 

            6) İhale dokümanının yapılan hatalı düzenlemelerle açıklık ve rekabetin sağlanması ilkesini zedelendiği,

           

            7) İdareye başvurularının yasal süresi içerisinde yapıldığı halde süre yönünden reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3.1.2 nci maddesinde, “personele ilişkin işin yapılması sırasında kullanılması istenen giyim giderleri teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine yer verilmekte ve bu giderlere konu giyim malzemelerinin de teknik şartnamenin E-Genel Kurallar başlığı altında 13 üncü maddesinde “yüklenici firma çalıştırdığı elemanların iş kıyafetlerini temin etmek zorundadır. Her personele 1 takım yazlık, 1 takım kışlık giyecek, bir çift terlik, bir çift ayakkabı, ve bayan personele bone temin edilecektir. Eskiyen ve kullanılmaz hale gelen iş kıyafetlerinin değiştirilmesi, temini, temizlik ve bakımı yüklenici firmaya ait olacaktır. …” denilmek suretiyle idari şartnamenin 2 nci maddesinde işçilere verilecek giyim malzemelerinin adedi belirtilmiştir.  Her ne kadar giyim eşyalarının kumaşına ilişkin bir standart getirilmemişse de toplam 35 kişinin istihdamı öngörülen ihale konusu işin yerine getirilmesinde teklif bileşeninin küçük bir parçasını oluşturan giyim giderlerine ilişkin kumaş türü ve kalitesi belirtilmiş olmamasının teklif fiyatın belirlenmesine engel oluşturacak  bir unsur olamayacağı, dolayısıyla bu iddianın yerinde bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığının 14 üncü maddesinde “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.”  hükmü bulunmaktadır. Buna karşın teknik şartnamenin  genel kurallar başlığı altında yer verilen “10 veya daha fazla işçi çalıştırılması halinde yüklenici firma çalıştırdığı elemanların dışında birisini aynı zamanda  işlerin yürütülmesinden sorumlu tayin edecektir. Çalıştırılan bu elemanın ücreti ve diğer hakları ilgili firmaya ait olmak ve düzenlenmek üzere yüklenici  firma ile idare arasındaki iletişimi sağlayacaktır.” şeklindeki düzenleme anılan hükme aykırı olarak düzenlenmiş olup, isteklilerce sağlıklı teklif hazırlanmasını engelleyici nitelikte ve tekliflerin değerlendirilmesini doğrudan etkileyecek bir dokümana aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanında resmi ve dini bayram günlerinde yaptırılacak çalışmalar için ücret belirlenebilmesi ve bunun da teklif fiyata dahil masraflar başlığı altında gösterilebilmesi için, bu günlerde çalışma yaptırılacağının düzenlenmesi ve kaç gün çalıştırma yaptırılacağı ile çalıştırılacak personel sayısının yapılan düzenlemede belirtilmesi gerekmektedir. İhale dokümanında resmi ve dini bayram günlerinde çalışma yaptırılacağına ilişkin herhangi bir  hüküm bulunmadığından bu günlerde çalışma yaptırılmayacağının kabul edilmesi gerekmektedir. Bu günlerde çalışma yaptırılmayacağına göre teklif fiyata dahil masraflar arasında resmi ve dini bayram günlerine ilişkin bir giderin dahil edilmemiş olması mevzuata aykırı olmayacağından iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;            

 

Teklif fiyata dahil edilen yemek ve yol giderlerinin, Kamu İhale Genel Tebliğinin G - Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı altında yer verilen düzenlemede, brüt tutarlarının nakdi olarak ödeneceği ve bunun ücret bordrosunda gösterilebileceği hükme bağlanmıştır.  Bu düzenleme ile işçiler için yapılacak giderlerin muhasebeleştirilmesinin nasıl yapılmasının gerektiği konusunda açıklama getirilmiştir. Ayrıca, ihale dokümanında net olarak belirtilen ücret ve giderlerin brüt tutarlarının hesaplanması mümkün olduğundan, şikayete konu yemek ve yol giderlerinin net tutarlarının da istekliler tarafından kolaylıkla brüt tutarları tespit edilebilecek ve böylelikle teklif fiyat tutarı hesaplanabileceğinden şikayete konu iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 (a) maddesinde işin adı malzemeli temizlik, malzemesiz bakım ve kalorifer hizmeti alımı, aynı maddenin (c) bendinde de işin fiziki miktarının 9 kişilik malzemeli temizlik, 24 kişilik malzemesiz bakım ve 2 kişilik kalorifer hizmeti alımı olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde belirtilen malzemeler ise temizlik malzemeleri olduğu ve temizlik işlerinde de malzemenin istekli tarafından karşılanacağının net bir şekilde  işin adından bile anlaşılabildiğinden şikayete konu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

04.05.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihale, 11.04.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde 12.04.2007 tarihinde Şaşmaz adlı yerel gazetede yayınlanmak suretiyle yayınlanmış ve açık ihale usulü ile tüm yarışmacılara duyurulmuştur. İhale hem ilan hem de dokümanda belirtilen saatte gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ihalede herhangi bir katılımcının bir şekilde idare tarafından engellendiği veya hukuk dışı gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığına rastlanmadığından söz konusu iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İsteklinin 01.05.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 04.05.2007 tarihinde ihalenin gerçekleştirildiği, ihaleye teklif vermeyen başvuru sahibi 11.05.2007 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu, idarenin 24.05.2007 tarihinde verdiği cevabında şikayetin süresinde yapılmadığı gerekçesi ile şikayetin reddedildiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

 

Şikayetçinin süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet süresine ilişkin yapılan değerlendirmenin şikayetçinin herhangi bir hak kaybına neden olmadığı ve bu nedenle sonuca etkili bir aykırılık oluşmadığı anlaşılmıştır.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul