• Karar No: 2007/UH.Z-2226
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :89
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2226
Şikayetçi:
 Ce-Ha Yemek Hizm. Tem. Sağlık Otomasyon İnş. Tic. Ltd. Şti., Ofis Kışla Caddesi Zafer-2 Apt. 1 Kat. Nu:1 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Melikşah Köyü Nu:1 Çubuk/Ankara
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.05.2007 / 15640
Başvuruya konu ihale:
 2007/37777 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 7 Aylık Malzemeli Mamul Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 08.12.00.0141/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nce 02.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 7 Aylık Malzemeli Mamul Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ce-Ha Yemek Hizm. Tem. Sağlık Otomasyon İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  29.05.2007 tarih ve 15640 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.4.b maddesinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 2000 öğün/günlük Kapasite Raporu aslı veya noter tasdikli suretinin istenildiği, idarenin günlük öğün sayısının idari şartnamede verilen rakamlardan yaklaşık olarak 1160 öğün/gün olduğu, bu itibarla idari şartnamede yapılan bu düzenlemenin ihalede katılımı engellediği, iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının ve idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4. ve 7.3.4 maddesinde “b)Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 2000 öğün/günlük kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti…” verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin işin fiziki miktarı ve türü başlıklı 2. maddesi;

 

“c ) Niteliği, Türü ve Miktarı :12 Ay Mamul Yemek Alımı

 

Sıra No:

Öğün Çeşidi

Öğün Miktarı

1

13+ YAŞ KAHVALTI

49.158

2

13+ YAŞ 2 ARA ÖĞÜN (İkindi+Gece)

97.555

3

13+ YAŞ 2 ANA ÖĞÜN (Öğle-Akşam)

101.650

TOPLAM

248.383

 

d ) Yapılacağı Yer : Yemek, Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Mutfağında Pişecek ve Servis Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri verilecektir.”

 

Anılan şartnamenin 49 uncu maddesi “…49.2 İşin Süresi: 01.06.2007tarihinden başlayıp-31.12.2007 tarihine kadar 7 ay, 214 takvim günüdür. ”

 

Yine idari şartnamenin 56.4 maddesinin “ İhale konusu hizmetin, 2007 yılı 7 aylık (Haziran-Aralık Ayları) öğün dağılımı aşağıdaki listede gösterilmiştir.

 

AYLAR

Sabah

Kahvaltısı

2 ANA ÖĞÜN (Öğle-Akşam)

2 ARA ÖĞÜN (İkindi+Gece)

TOPLAM

HAZİRAN

6.800

14.100

13.470

34.370

TEMMUZ

7.100

14.530

14.090

35.720

AĞUSTOS

6.960

14.330

13.790

35.080

EYLÜL

6.888

14.280

13.690

34.858

EKİM

7.120

14.490

14.145

35.755

KASIM

7.020

14.740

13.950

35.710

ARALIK

7.270

15.180

14.440

36.890

TOPLAM

49.158

101.650

97.575

248.383

 

 

 

 

 

 

şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında; “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir.

 

Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin birinci fıkrasında ise “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükümleri bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre; ihale konusu işin yerine getirilmesi sırasında günlük öğün sayısının en fazla kasım ayında olduğu ve bu ayda günlük öğün sayısının (35.710/30) ortalama olarak 1.190 öğüne tekabül ettiği, günlük 2000 öğünlük kapasite raporunun istenmesinin idarenin ihtiyacı göz önüne alındığında, söz konusu kapasite raporunun orantısız olmadığı işin yapılabilirliliğini ölçmeye yarayan bir kriter olduğu anlaşıldığından, bu şekilde bir yeterlik kriteri belirlenmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale ilanının ve idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4. ve 7.3.4 maddesinde “b)Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 2000 öğün/günlük kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti…” verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin işin fiziki miktarı ve türü başlıklı 2. maddesi;

 

d ) Yapılacağı Yer : “Yemek, Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Mutfağında Pişecek ve Servis Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri verilecektir.”

 

Anılan şartnamenin 49 uncu maddesi “…49.2 İşin Süresi: 01.06.2007tarihinden başlayıp-31.12.2007 tarihine kadar 7 ay, 214 takvim günüdür. ”

 

Yine idari şartnamenin 56.4 maddesinin “ İhale konusu hizmetin, 2007 yılı 7 aylık (Haziran-Aralık Ayları) öğün dağılımı aşağıdaki listede gösterilmiştir.

 

AYLAR

Sabah

Kahvaltısı

2 ANA ÖĞÜN (Öğle-Akşam)

2 ARA ÖĞÜN (İkindi+Gece)

TOPLAM

HAZİRAN

6.800

14.100

13.470

34.370

TEMMUZ

7.100

14.530

14.090

35.720

AĞUSTOS

6.960

14.330

13.790

35.080

EYLÜL

6.888

14.280

13.690

34.858

EKİM

7.120

14.490

14.145

35.755

KASIM

7.020

14.740

13.950

35.710

ARALIK

7.270

15.180

14.440

36.890

TOPLAM

49.158

101.650

97.575

248.383

şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir.” hükmü

           

Anılan Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işin niteliğine bakıldığında, işin idarenin yemekhanesinde yürütüleceği, firmaların yemek üretim tesislerinde yapılacak bir faaliyetin söz konusu olmadığı, isteklilerin yapacağı işin kapasitesinin ve büyüklüğünün ancak idarenin yemekhanesinin imkanları ile sınırlı olduğu, bu nedenle günlük kapasite raporunun isteklilerin bu ihaledeki üretim kapasitesini belirleyici olamayacağı anlaşılmıştır.

Ayrıca, idare tarafından istenilen öğün miktarının toplam 248.383 adet olmakla birlikte, yemek hizmetinin aylara göre öğün dağılımının idari şartnamede verildiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda da, idare tarafından, en fazla kasım ayında günlük yaklaşık olarak 35.710/30=1.190,33 öğün yemek alınacağı anlaşılmıştır. İdare tarafından yapılan düzenlemelerden ihale konusu iş ile orantısız 2000 öğün/gün olarak kapasite raporu istenilmiştir.

 

Kaldı ki, ihale ilanının 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.3 maddelerinde, isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istendiği, göz önüne alındığında, teklif bedelinin % 30’u oranında iş deneyim belgesi şartı konularak, isteklilerin bu büyüklükte bir iş için yeterliklerinin değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

İdarenin ihaleye katılacak firmalardan 2000 öğün/gün kapasite raporu istemesinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun bir mesleki ve teknik yeterlik kriteri olmadığı söz konusu düzenlemenin katılımı engellediği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle söz konusu karara katılmıyorum.

 

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul