• Karar No: 2007/UH.Z-2228
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :92
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2228
Şikayetçi:
 Efsane Sosyal Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cengiztopel Mah., 100. Sok., Daval Apt., No:6, ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İçi, Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15392
Başvuruya konu ihale:
 2007/28682 İhale Kayıt Numaralı “1000 Kişilik Malzemeli Temizlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.06.2007 tarih ve 08.11.81.0199/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 02.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1000 Kişilik Malzemeli Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Efsane Sosyal Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.05.2007 tarih ve 15392 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1.      İdari şartnamenin 52/b maddesindeki düzenlemenin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2 nci maddesinin 8 inci fıkrasına aykırı olduğu,

2.      Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde; “Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19. maddesinde yüklenici sorumlu olup sigorta işlemlerini yapıp yapmamakta yüklenici serbesttir.”, düzenlemesinin yapıldığı, söz konusu düzenlemenin yükleniciyi maddi külfete sokacağı, ancak idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde bu hususa yer verilmediği,

3.      İdari şartnamenin 55/a maddesinde yer alan “ihale sonucu işi alan firma ya da kişi şu anda iş yerinde ihale konusu işi yapan işçilerin tamamını mevcut şartlarla çalıştırmayı kabul eder.”, düzenlemesinin, işçilerin önceki dönemlere ait her türlü maddi haklarını ihtiva edeceği anlamına geldiği, bu durumda yeni yüklenicinin haksız bir maddi külfetle karşılaşacağı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1. İdari şartnamenin 52/b maddesindeki düzenlemenin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2 nci maddesinin 8 inci fıkrasına aykırı olduğu; ayrıca idari şartnamenin 55/a maddesinde yer alan düzenlemenin, işçilerin önceki dönemlere ait her türlü maddi haklarını ihtiva edeceği anlamına geldiği, bu durumda yeni yüklenicinin haksız bir maddi külfetle karşılaşacağı, iddia edilmektedir.

 

            İdari şartnamenin 52 nci maddesinin (b) fıkrasında; “Hastane yönetiminin bilgisi dışında işçi alınması, işçi çıkarılması (veya kendi isteği ile de olsa), ya da işçi ayrılış nedenini gösteren bir belgeyi almaksızın işten ayrılması halinde (kendi isteği ile de olsa) her işçi için 1.000 YTL ceza uygulanır.” düzenlemesi,

 

            Aynı şartnamenin 55 inci maddesinin (a) fıkrasında; “İhale sonucu işi alan firma ya da kişi şu anda iş yerinde ihale konusu işi yapan işçilerin tamamını mevcut şartlarla çalıştırmayı kabul eder.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

            4857 sayılı İş Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin 5538 sayılı Kanunla eklenen dokuzuncu fıkrasında; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

             a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

             yönünde hükümler konulamaz.", hükmü mevcuttur.

 

            İdari şartnamenin 52/b ve 55/a maddelerinde yer alan düzenlemelerin, yukarıda bahsedilen 4857 sayılı Kanun’un ilgili maddesindeki hükme açık olarak aykırı olması nedeniyle şikâyet sahibinin söz konusu iddiası yerinde görülmüştür.

 

            2. Sözleşme tasarısının 22 nci maddesindeki düzenlemenin yükleniciyi maddi külfete sokacağı, ancak idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde bu hususa yer verilmediği, iddia edilmektedir.

 

İhale işlem dosyasında bulunan Sözleşme Tasarısı’nın 22 nci maddesinde; “Hizmet işleri genel şartnamesinin 19 uncu maddesinde yüklenici sorumlu olup, sigorta işlemlerini yapıp yapmamakta yüklenici serbesttir.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin ; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir...” düzenlemesi mevcuttur.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin 22 nci maddesinin 31 numaralı dipnotunda; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yer alan Sözleşme Tasarısı’nın 22 nci maddesindeki düzenlemede, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 19 uncu maddesine atıfta bulunularak, işyerinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğu ifade edilmesine rağmen, yüklenicinin sigorta yapıp yapmamak hususunda serbest bırakıldığı görülmektedir. Fakat, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin aynı maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” maddesine rağmen, idare tarafından yapılan düzenlemelerde bu hükme uyulmadığı ve sigorta türü ve teminat limitleri ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığı görüldüğünden, isteklinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.    

 

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

 

1. İdari şartnamenin 7.1 inci maddesinin son fıkrasında; “İş ortaklıklarında iş ortaklığı beyannamesi (standart form KİK028.0/H) ile birlikte iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ilgisine göre (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur. Konsorsiyumlarda konsorsiyum beyannamesi (standart form KİK028.1/H) ile birlikte konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ilgisine göre (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

Yukarıda belirtilen İdari Şartname’nin 7.1 inci maddesinin son fıkrasını oluşturan paragrafın, Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 7.1 inci maddesinin son fıkrası ile aynı olması gerekirken, söz konusu paragrafın Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinin son fıkrasından alındığı anlaşılmıştır. Örneğin, idarenin yaptığı bu düzenlemede idari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (e) bendindeki belgenin iş ortakları tarafından ayrı ayrı sunulması istenirken, (e) bendindeki belgenin teklif mektubu olduğu görülmektedir. Kamu ihale mevzuatına göre teklif mektubunun iş ortakları tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63 üncü maddesine göre teklif mektubunun ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması yeterlidir. 

 

15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekindeki Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 7.1 inci maddesinin son fıkrasındaki düzenleme şöyledir:   “İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (l), (m), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumların ihaleye katılabilmelerinin öngörülmesi halinde (b), (c), (d), (l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgeleri her bir konsorsiyum ortağının, (o) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.”

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinde;

“e) Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannamenin,

            f) İş deneyimi istenilen ihalelerde, tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim  Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnamenin; istenilmesi zorunludur.”, hükmü mevcuttur.

 

            Söz konusu Yönetmelik maddesi doğrultusunda, Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) ve (n) bentlerindeki belgelerin, iş ortaklıkları tarafından ayrı ayrı sunulması gerektiği yönünde idari şartnamede düzenleme yapılması gerekmesine rağmen, idare tarafından hazırlanan İdari Şartname’nin son fıkrasında, iş ortaklıkları tarafından ayrı ayrı sunulması gereken belgeler arasında (m) ve (n) bendinde belirtilen belgelerin sayılmadığı görüldüğünden, İdari Şartname’nin bu haliyle mevzuata aykırı olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

 

            2. İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş tanımı “Kamu veya özel sektörde yapılan Malzemeli Hastane Temizlik Hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.”, şeklinde yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer İş” tanımı “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” şeklinde yapılmıştır.

 

Bir temizlik hizmetinin malzemeli veya malzemesiz gerçekleşmesi idareyi yapan idarenin takdiri ile ilgili olduğundan, nitelik olarak aralarında fark bulunmadığından ve malzemeli olarak gerçekleştirilen ihalelerde istekliler sadece şartnamelerde idare tarafından belirtilen temizlikle ilgili malzemeleri temin etmekle ve bu malzemelerin tutarlarını dikkate alarak teklif vermekle yükümlü olduklarından, benzer iş tanımında malzemeli olarak yapılmış hastane temizliği işi ile ilgili deneyim istenmesinin rekabeti daralttığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu tespit dışında, ihale üzerinde kalan firma ile en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın iş deneyim belgeleri incelendiğinde; söz konusu firmaların iş deneyim belgelerinde yer alan “işin adı” kısmında temizlik işlerinin malzemeli olarak yapıldığına dair bir ibareye rastlanmadığından, idari şartnamedeki benzer iş tanımının, söz konusu iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi sırasında idare tarafından nasıl kullanıldığı anlaşılamamıştır.

 

3. Personelin kıyafeti ile ilgili olarak, idari şartnamenin 26.5 inci maddesine “Personellere yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 6000 takım üniforma ile 1000 çift yazlık 1000 çift kışlık ayakkabı firma tarafından karşılanacaktır.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Personelin kıyafetleri ile ilgili olarak teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde yapılan düzenlemede, idari şartnamede yapılan düzenlemeye ek olarak, kumaşın niteliğini belirleyen detaylı bir düzenlemenin yapıldığı görülmüştür.

           

            Her iki şartnamede de, söz konusu üniformanın kaç adetinin yazlık kaç adetinin kışlık olduğu ve üniformanın kumaşının özellikleri dışındaki nitelikleri ve kaç parça giysiden oluştuğuna dair  hususlarının belirtilmediği görülmüştür.

 

            İdare tarafından Piramit Ltd. Şti.’ne verilen cevap yazısında İşe Başlama ve İşin Bitiş Tarihleri olan 01.07.2007 ile 31.12.2008 arasındaki 18 ay içinde iki yaz ve bir kış mevsimi olduğu belirtilmiştir.

 

            1000 kişi ile yapılacak temizlik hizmeti işinde işçi başına 6 üniforma düştüğü, dolayısıyla personele üç ayda bir yeni üniforma verileceği anlaşılmaktadır. 2007 yılının 7. ayından, 2008 yılının 12. ayına kadar olan zaman içindeki üç aylık dilimlere bakıldığında personele iki kış iki de yaz döneminde kullanılacak türde giysi verilebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

            Sonuç olarak, yazlık ve kışlık olarak verilecek giysi sayısı konusundaki düzenleme ile kıyafetlerin kumaş özellikleri dışındaki nitelikleri hakkındaki düzenlemenin yetersiz olduğu ve böyle bir düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürebileceği neticesine varılmıştır.  

 

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul