• Karar No: 2007/UH.Z-2229
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :93
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2229
Şikayetçi:
 Teknik Işık Temiz. Mad. Taşeronluk Hizm. Yapı Malz. ve Turz. Tic. Ltd. Şti., Meltem Mah., Belgen Sitesi, 13. Blok, K:4, D:1, ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Fatih Mah., Sincan/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.05.2007 / 15716
Başvuruya konu ihale:
 2007/29417 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Yılları Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alım İşi İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 08.12.02.0199/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’nce 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Yılları Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alım İşi İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Teknik ışık Temiz. Mad. Taşeronluk Hizm. Yapı Malz. ve Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.05.2007 tarih ve 15716 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1.      İlgili şartnamenin standart formlar bölümünde bulunan birim fiyat teklif cetvelinde sözleşme gideri ve kâr kalemlerinin bulunduğu ve bu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki düzenlemeye aykırı olduğu,

2.      Belirtilen süreler içerisinde kesinleşen ihale kararına itirazda bulunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı, bundan önceki ihale ve yenilenen ihale süreçlerinde yapılan yazışmalardan da anlaşılacağı üzere yapılan tüm yazışmalarda Antalya’daki adresleri kullanılmasına karşın, kesinleşen ihale kararının İstanbul’daki ofislerine gönderilmesinin düşündürücü olduğu,  süre aşımını geçirmedikleri hususunun tespit edilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale işlem dosyasında bulunan belgeler incelendiğinde; başvuru sahibi firmanın ihale dokümanını 12.04.2007 tarihinde satın aldığı ve 19.04.2007 tarihinde bir dilekçe ile doküman hakkında idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi firmanın İstanbul merkez ve Antalya şube olarak iki adres kullandığı görülmüştür. İsteklinin, teklif zarfında ve teklif mektubunda Antalya adresi ve telefonları bulunmaktadır. İstekli, tebligat adresi beyanını yaptığı belgede, tebligat adresi olarak İstanbul ikametgâhını, irtibat adresi olarak ise Antalya ikametgâhını vermiştir. 15.02.2007 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde Teknik Işık Ltd. Şti.’nin ticaret merkezi adresinin İstanbul’da olduğu görülmüştür. Başvuru sahibinin teklif dosyasında bulunan bütün belgelerdeki kaşelerde isteklinin İstanbul adresi yer almaktadır. 

 

Dokümana itiraza karşı idarece yazılan cevap yazısının 04.05.2007 tarihinde iadeli taahhütlü olarak isteklinin İstanbul’daki adresine postalandığı tespit edilmiştir. İadeli taahhütlü posta gönderme belgesi üzerinde bulunan barkod numarası yardımıyla yapılan incelemede, söz konusu postanın 09.05.2007 tarihinde ilgili adrese ulaştığı, ancak tanınmadığı için iade edilmesinden dolayı postanın 11.05.2007 tarihinde idareye geri döndüğü belirlenmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibi tarafından yapılan dokümana itiraza idarece verilen cevabın istekli eline ulaşmadığı görülmektedir. Ancak idare tarafından söz konusu kararın isteklinin diğer ikâmetgahına ulaştırılması yönünde bir işlem yapılıp yapılmadığına dair bir bilgi-belgeye rastlanmamıştır.

 

İdarece başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine verilen cevap yazısında, birim fiyat teklif cetvelinde sözleşme giderleri ve kâr’a yer verilmemesi gerekmesine rağmen bu hususların teklif cetvelinde ayrı birer kalem olarak yer aldığının görüldüğü ancak bu durumun ihale sürecini etkileyecek, karışıklığa meydan verecek, firmaların teklif vermesini engelleyecek bir unsur olmadığı belirtilerek isteklinin başvurusu reddedilmiştir. 

 

Başvuru sahibinin, 24.04.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği tespit edilmiştir.

 

İhale günü ile aynı tarih olan 24.04.2007’de, isteklilerden Teknik Işık Ltd. Şti., Saytem Ltd. Şti. ve On Ltd. Şti.’nin idare tarafından aşırı düşük teklif açıklamasına tabi tutulduğu belirlenmiştir. Söz konusu aşırı düşük teklif fiyatları ile ilgili açıklama yazılarının isteklilere faks yoluyla ulaştırıldığı görülmüştür. İlgili yazının, başvuru sahibi olan Teknik Işık Ltd. Şti.’ne gönderilmesi için, isteklinin tebligat adresi beyanında yer alan İstanbul adresindeki faks numarasının kullanıldığı görülmüştür. Söz konusu faks iletisinin bahsedilen faks numarası yoluyla başvuru sahibi tarafından tebellüğ edildiği, 25.04.2007 tarihli aşırı düşük teklif fiyat hakkında yapılan açıklama yazısındaki “ilgi” kısmından anlaşılmaktadır.

 

Aşırı düşük açıklamasına tabi tutulan üç isteklinin yaptığı açıklamaların idare tarafından kabul edildiği ve bunun sonucunda yapılan değerlendirme ile ihalenin On Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise başvuru sahibi firma olan Teknik Işık Ltd. Şti.’nin belirlendiği ve kesinleşen ihale kararının 01.05.2007’de onaylandığı görülmüştür.

 

Kesinleşen ihale kararının, 02.05.2007 tarihinde, başvuru sahibinin İstanbul adresine gönderildiği, ancak doküman hakkında yapılan şikâyet başvurusunda olduğu gibi, idarenin postaladığı bu belgenin isteklinin eline ulaşmayarak 11.05.2007 tarihinde idareye geri döndüğü belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde, söz konusu kesinleşen ihale kararının 14.05.2007 tarihinde isteklinin Antalya ofisine faks yoluyla gönderildiği belirtilmektedir.

 

İstekli tarafından 15.05.2007 tarihinde ihale üzerinde kalan firmanın giyim için teklif ettiği tutar ile kıyafet masraflarının karşılanmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür. İdare tarafından 17.05.2007 tarihinde şikâyet dilekçesine verilen cevap ile itiraz süresinin 14.05.2007 tarihinde dolması gerekçe gösterilerek isteklinin başvurusunun reddedildiği belirlenmiştir.

 

Ancak, söz konusu cevap yazısının daha önce idare tarafından kullanılan isteklinin İstanbul adresine değil de Antalya adresine gönderilerek istekliye 22.05.2007 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır…”, hükmü mevcuttur.

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde; “İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ışığında; kesinleşen ihale kararının idare tarafından 02.05.2007 tarihinde postaya verilmesini takip eden yedinci gün olan 09.05.2007 tarihi kararın başvuru sahibine tebliğ tarihi sayılacaktır. Yukarıda bahsedilen Yönetmelik maddesi uyarınca, başvuru sahibinin idareye şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için 09.05.2007 tarihinden sonraki 15. gün olan 24.05.2007 tarihine kadar süresi bulunmaktadır. Ancak istekli tarafından idareye 15.05.2007 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulmasına rağmen, idarenin verdiği cevap yazısına göre, isteklinin başvurusunun sürenin dolması nedeniyle reddedildiği ve yukarıda bahsedilen süreç beklenmeden 22.05.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, başvuru sahibi firma tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusundaki iddiaların değerlendirilmesi gerekirken süre aşımı sebebiyle başvurunun reddedildiği görüldüğünden, isteklinin süre aşımını geçirmedikleri hakkındaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

Şikâyetçi firma tarafından Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikâyet başvurusunun, 30.05.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiği ve söz konusu başvuruda yer alan iddialar arasında idareye 15.05.2007 tarihinde ihale kararına karşı itirazın yapıldığı dilekçede yer alan iddiaların bulunmadığı görülmüştür. Dolayısıyla, istekli tarafından Kuruma yapılan başvurunun dokümana itiraz olduğu kanaatine varılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesine göre idareye 19.04.2007 tarihinde yapılan dokümana itiraz başvurusuna idare tarafından verilen cevabın istekli tarafından tebellüğ edilememesi sebebiyle 30 günlük bekleme süresinden sonraki 15 günlük Kurum’a itiraz süresi 04.07.2007 tarihinde sona erdiğinden ve isteklinin söz konusu itirazen şikâyet başvurusu 30.05.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiğinden, başvurunun süresinde yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemelere bakıldığında; 19.10.2006 tarih ve 26324 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün VIII-M maddesinin 2 nci fıkrasında; “Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

            Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.”, düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

İdare tarafından Kurum’a gönderilen dosyada bulunan ve idare tarafından hazırlanarak ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin 6. Kaleminde “Sözleşme gideri %3”, 7. Kaleminde ise “Kâr” açıklamalarının bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Söz konusu iki kalemin teklif cetvelinde ayrı birer kalem şeklinde düzenlenmesi Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda bahsedilen düzenlemesine aykırı olduğundan, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.  

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Personele verilecek kıyafet ilgili olarak idari şartnamenin 26.3. maddesinde, “Erkek personel için kışları: ceket, gömlek, kravat, pantolon ve ayakkabı. Bayan personele kışları: ceket, gömlek, kravat, pantolon, ayakkabı. Erkek personel için yazlık: gömlek, kravat, pantolon, ayakkabı. Bayan personele yazlık: gömlek, fular, etek veya pantolon, ayakkabı şeklinde her yıl için ayrı ayrı verilecektir.”, düzenlemesi mevcuttur. İhale 19 aydan oluştuğundan bütün bu kıyafetlerin iki parti halinde personele teslim edileceği anlaşılmaktadır.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan üç istekliden Saytem Ltd. Şti. ile On Ltd. Şti.’nin açıklamaları ve teklif cetvelleri incelendiğinde, On Ltd. Şti.’nin bay/bayan yazlık ve kışlık olarak yukarıda sayılan giysi çeşitleri ve ayakkabılar için birim fiyat olarak 0,01 YTL öngördüğü, 74 kişi için toplam olarak 2,96 YTL teklif ettiği; Saytem Ltd. Şti.’nin aynı kıyafetler için öngördüğü birim fiyatın 0,05 YTL olduğu ve 74 kişi için toplam olarak 14,80 YTL teklif ettiği görülmüştür.

 

            Piyasa koşulları göz önüne alındığında bu isteklilerin personel kıyafetleri ile teklif bedellerin gerçekçi olmadığı görülse de, bu tutarların yaklaşık maliyet cetvelindeki giysi bedeli olarak idarece belirlenen tutar ile karşılaştırmasının idare tarafından nasıl yapıldığı ve değerlendirildiği hususu anlaşılamamıştır.  

 

            Sonuç olarak, dokümanda yer alan mevzuata aykırı hususlar ile ilgili olarak yapılan itirazen şikâyet başvurusunun yerinde olduğu neticesine varıldığından, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul