• Karar No: 2007/UH.Z-2232
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :96
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2232
Şikayetçi:
 Özefe Özel Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti., 7 Eylül Mahallesi Esko İşhanı C Blok Kat:1 No:2 AYDIN
 İhaleyi yapan idare:
 Nazilli Belediye Başkanlığı,Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi No:180 Nazilli/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.05.2007 / 15134
Başvuruya konu ihale:
 2007/36389 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemiz Merkez Binası ve Park Çev. Güv. Sağ. İçin Öz. Güv. Hiz. Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.06.2007 tarih ve 06.11.63.0075/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nazilli Belediye Başkanlığı’nca 20.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Belediyemiz Merkez Binası ve Park Çev. Güv. Sağ. İçin Öz. Güv. Hiz. Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak Özefe Özel Güvenlik ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin 14.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.05.2007 tarih ve 15134 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Nazilli Belediye Başkanlığı tarafından 20.04.2007 tarihinde yapılan Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi İhalesinde kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu, aşırı düşük sorgulamalarına verdiği açıklamaların yeterli olmadığı, buna rağmen ihalenin sonuçlandırıldığı, bu nedenle yapılan değerlendirmenin Kamu İhale Mevzuatına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde; “İhale konusu hizmetin; a) Adı:Belediye Hizmet Binası ve Park Çevrelerinin Güvenliğini Sağlamak için Özel Güvenlik Hizmet alımı İşi.”

 

            Teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.1 inci maddesinde; “İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.”,

 

            26.2 nci maddesinde; “(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.”,

 

            26.3. üncü maddesinde; “Ayrıca, Personele verilecek giyecek yardımı bedeli, 4857 sayılı İş Kanununun 47 maddesi gereği Resmi, Dini Bayram ve Pazar tatil günleri teklif fiyata dahil edilerek verilecektir.”,

 

Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi Teknik Şartnamesinin 7.6-a maddesinde; Yüklenici firma çalıştıracağı personeline 5188 sayılı kanun kapsamında belirtilen üniforma ve teçhizat giydirecektir. Bunlar yüklenici firmaya aittir.”

 

            Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi Teknik Şartnamesinin 7.6-b maddesinde; “Yüklenici firma personele vereceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurları idarenin belirleyeceği zamanlarda yazlık ve kışlık (gömlekler 2’şer adet) olmak üzere verecektir.

 

            26.5 inci maddesinde; “Personelin iş kazaları sigortası prim oranı ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 olarak tespit edilmiştir.”

 

            İşin süresine ilişkin olarak idari şartnamenin 49.2 inci maddesinde; “İşin süresi 07.05.2007 tarihinden 31.12.2007 tarihine kadar 239 takvim günüdür.”,

 

            İhaleye ait sözleşme tasarısının 11.3 üncü maddesinde; “İşyeri teslim ve işe başlama tarihi: Sözleşmeye müteakip 1 gün içinde başlanır.,

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin 7.8 nci maddesinde; “Yasal izinlerini kullanan personel dahil olmak üzere toplam 25 kişi (vardiyalı olarak günde  8 saat (Haftalık çalışma saatlerinin tamamı idare için kullanılması şartı ile) çalıştırılması zorunludur.

 

4857 sayılı İş Kanunun 47 maddesi gereği Ulusal Bayram ve Pazar tatil günleri (Hizmet süresince toplam 46 gün 25 adet koruma ve güvenlik görevlisi ile ) çalışması teklif fiyata dahildir. ” düzenlemeleri yer almıştır.

 

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-/H/b maddesinde; Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir. …

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.

          Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir….” ,

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri VIII/G maddesinde;    Özel güvenlik hizmetine ilişkin düzenlemeler, 5188 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri esas alınarak yapılacaktır….

          Özel güvenlik hizmet alımlarında, günlük vardiya sayısına ya da cumartesi ve/veya pazar günleri çalışılıp çalışılmamasına bağlı olarak hafta tatili izni dikkate alınmak suretiyle ilave personel öngörülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;

          1 – İhale dokümanında hafta sonu dahil tam gün ve her vardiyada eşit sayıda personelin çalıştırılacağı belirtilen özel güvenlik hizmet alımlarında hafta tatili izni de dikkate alınmak suretiyle çalışacak toplam personel sayısı belirlenecek ve bu şekilde hesaplanan toplam sayı dokümanda belirtilecektir.

          2 – İhale dokümanında, çalışacak personel sayısı her vardiya veya hafta sonları için farklı belirlenmişse ya da günlük vardiya sayıları eşit değilse; haftalık toplam çalışma süresinin haftalık çalışma süresi olan 45 saate bölünmesi suretiyle gerekli olan toplam personel sayısı tespit edilecektir.

          3 – İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları, her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir.

          İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır….” hükümleri yer almaktadır.

 

            Söz konusu özel güvenlik hizmeti alımına ilişkin aşırı düşük sorgulamasında; asgari işçilik maliyeti (brüt asgari ücret ve giysi bedeli dahil) üzerinden % 3 sözleşme giderini  karşılamayan tekliflerin reddedilmesi, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (özel güvenlik mali sorumluluk sigortası) dikkate alınarak değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulamasında teklif maliyetine dahil edilmesi gereken özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için ayrıca sözleşme gideri hesaplanması gerekmediği, ayrıca ihale dokümanında istenen araç, teçhizat ve güvenlik malzemelerine ilişkin olarak amortismanın genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiği için aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyeceği, giyim bedelinin ise önemli bir bileşen olarak görüleceği ve  isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgelerin sunulacağı anlaşılmaktadır.

 

Diğer yandan, söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 7.8 üncü maddesinde Ulusal Bayram ve Pazar tatil günleri, hizmet süresince toplam 46 gün 25 adet koruma ve güvenlik görevlisi ile yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücretin de teklif maliyetine dahil bulunduğu anlaşılmıştır.

 

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan incelemede;

 

İdari şartnamede işin süresinin 239 gün (7 ay +25 gün) olduğu, bu süre üzerinden yapılan hesaplamada; brüt asgari ücret ve  %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyeti (7ay=123.190,06 YTL, 25 gün= 14.665,48 YTL,  Resmi-Dini Bayram günleri için 26.982,91 YTL) 164.838,45 YTL olarak bulunmuş olup, söz konusu asgari işçilik maliyetine idari şartnamede ayni olarak karşılanacağı belirtilen giysi bedeli ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının da   dahil edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

          07.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin 02.05.2007 tarihli yazı ekinde, teklifi ile ilgili olarak sunduğu açıklamalarda, toplam 167.499,91 YTL olan teklif fiyatını oluşturan bileşenlerini, işçi ücreti (sözleşme gideri dahil), giyecek bedeli, Giyim bedelinin %3 sözleşme gideri ve mali sorumluluk sigortası (239 günlük) olmak üzere açıkladığı, çalışacak personellere verilecek kıyafetlere ait proforma faturanın ve Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası için Anadolu Sigorta A.Ş. ‘ye ait ilgili sigorta acentası ve bölge müdürlüğünden alınmış 1 yıllık teklifin sunulmuş olduğu görülmüştür.  

 

            Başvuru sahibince aşırı düşük teklif açıklamasında giysi bedeli için öngörülen maliyetin belgelendirildiği görüldüğünden, giysi bedeline ilişkin açıklamasının 4734 sayılı Kanun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesi; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne uygun bulunduğu anlaşılmıştır.

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında öngördüğü bedeller esas alınarak ve resmi tatiller için hesaplanan ücret dahil olmak üzere işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; brüt asgari ücret ve  ayni karşılanacak giysi bedeli dahil asgari işçilik maliyeti ve asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere bulunan asgari işçilik maliyetine özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelinin eklenmesiyle  165.186,12 YTL olarak bulunmuştur. Bu haliyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin  teklif fiyatının da 167.499,91 YTL olduğu göz önüne alındığında başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul