En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2233
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :98
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2233
Şikayetçi:
 Kartal İsfendiyarbey Özel Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti., Hepkebirler Mah. İplikçiler Çarşısı No:1/4 KASTAMONU
 İhaleyi yapan idare:
 Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yeni Mahalle Okulak Sokak No:4 Kültür Merkezi SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16373
Başvuruya konu ihale:
 2007/44684 İhale Kayıt Numaralı “Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.06.2007 tarih ve 07.12.58.0207/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce 19.04.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kartal İsfendiyarbey Özel Güvenlik  san. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.06.2007 tarih ve 16373 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale üzerinde kalan firmanın vermiş olduğu teklifin, asgari işçilik maliyeti ve bu bedel üzerinden %3 oranında hesaplanan sözleşme ve genel giderleri karşılamadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 25 inci maddesinde;

 

            “25.1. Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

 

            25.2. (25.1.) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

            25.3. Ayrıca yemek, yol, giyim teklif fiyata dahildir.

            Yemek günlük tutarı (22 gün)            : 2,80

            Yol günlük tutarı (26 gün)      : 1,80 nakti olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

 

            25.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak katma değer vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” hükmü düzenlenmiştir.

           

            İdari şartnamenin yukarıdaki maddesinde düzenlenen teklif fiyata dahil olan masraflar dikkate alınarak yapılan incelemede; teklif edilmesi gereken asgari tutarın 50.046,88YTL olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği fiyatın 50.280,00YTL olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif fiyatının asgari maliyet tutarının üzerinde olduğu tespit edilmiş olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “İdarece yapılacak işlemler ve inceleme” başlıklı bölümünün 6 ncı fıkrasında düzenlenen; “İdareye bir şikayet başvurusunda bulunulması halinde, idarelerin sözleşme imzalamadan önce bu başvuruya ilişkin almış oldukları kararın başvuru sahibine tebliğini müteakip Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulup bulunulmadığını Kurumun www.kik.gov.tr adresinden “şikayet sorgulama” bölümünden öğrenmeleri gerekmektedir.” hükmüne aykırı olarak idarece, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu olup olmadığı araştırılmadan sözleşme imzalandığı tespit edilmiş olup, bu aykırılığın ihalenin sonucuna etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul