• Karar No: 2007/UH.Z-2236
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :101
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2236
Şikayetçi:
 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Hastaneler Cad. 21400 Dağkapı / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.05.2007 / 14875.12
Başvuruya konu ihale:
 2006/142751 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.06.2007 tarih ve 08.12.23.0171/2007-33 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 20.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nın 22.05.2007 tarih ve 14875.12 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

İncelemeye konu dilekçede  özetle; hastanenin yemek ihalelerinin Vurallar firmasına verildiği, Vurallar firmasının 2005-2006 yıllarında çalışanların SSK primlerinin çoğunu yatırmadığı ve eksik eleman çalıştırdığı halde hastane kabul komisyonu tarafından işin teslim alındığı, 2005 yılı yemek ihalesini alan Vurallar firmasının teknik şartnamede  geçen parmak okuma ve güvenlik cihazını kurması lazımken ilk etapta kurmadığı, ancak daha sonra kurduğu ve bu duruma hastane idaresince göz yumulduğu,  2005 yılında yemek ihalesini Turnam firmasının kazandığı, ancak ertesi gün anılan firmanın evrakının çalınarak ve eksik  denildiği ve değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Vurallar firmasına verildiği, Turnam firmasının sahibinin şikayette bulunacağını söylemesi üzerine kendisine Vurallar firmasının sahibi tarafından para verilerek şikayetten vazgeçirildiği, yemek ihalesinde kanunen iş bitirme belgesi aranması şartı olmasına rağmen Vurallar firmasından bu şartın aranmadığı, 2005-2006 yılında yatan hasta sayıları ile hastane çalışanlarının sayısının çok üzerinde yemek verilmiş gösterildiği, yemek firmasına fazladan verilen paraların sonradan firmadan alınarak başhekim ve hastane müdürlüğü arasında paylaştırıldığı, yemek ihalesi şartnamesinde gıda üretim belgesi şartının aranmasına rağmen Mahmut Vural’ın bu belgesi olmadığı için ihalenin iptal edildiği ve 2 aylık pazarlık usulü ile ihalenin menfaat karşılığı Vurallar firmasına verildiği, ihale üzerinde kalan firmaya mutfakta kullanılan elektrik ve su parasının ödetilmediği, yemek ve temizlik ihalelerinin 2 şer aylık pazarlık usulü ihalelerle Vurallar firmasına verildiği  iddia edilmektedir.

 

İncelemeye konu ihalenin sözleşmesinin 14.12.2006 tarihinde imzalandığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                    Üye 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul